Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent gemeentelijke onderscheidingen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent gemeentelijke onderscheidingen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

04-12-2017

Gemeenteblad 2017, 221363

17001164

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad

De raad van de gemeente Lelystad

 

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 14 november 2017;

 

gelet op artikelen 147, lid 1 en 149 van de Gemeentewet

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende verordening gemeentelijke onderscheidingen:

 

 

 

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad

Artikel 1. Gemeentelijke onderscheidingen

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

  • a.

   Ereburgerschap

  • b.

   Cornelis Lelypenning

  • c.

   Stadhuispenning

  • d.

   Jeugdlintje

  • e.

   Stadscompliment.

 • 2.

  Voor de onderscheidingen genoemd in het eerste lid kan een ieder iemand anders voordragen.

Artikel 2. Ereburgerschap

 • 1.

  Het Ereburgerschap van de gemeente Lelystad kan in unieke gevallen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente Lelystad, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Lelystad en haar inwoners of de gemeenschap in het algemeen, zeer langdurig en/of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  Aan het Ereburgerschap is een draaginsigne (speld) verbonden met een grote zilveren lelie. Bij de uitreiking wordt aan de ereburger tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van het ereburgerschap.

 • 3.

  Het besluit tot toekenning van het Ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad, al dan niet op voorstel van het college.

 • 4.

  Personen aan wie het Ereburgerschap is toegekend ontvangen een uitnodiging voor bijzondere gelegenheden, zoals de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Artikel 3. Cornelis Lelypenning

 • 1.

  De Cornelis Lelypenning kan in zeer bijzondere gevallen als blijk van grote waardering worden toegekend aan personen en rechtspersonen voor een activiteit of reeks van activiteiten waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend, hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.

 • 2.

  Aan de Cornelis Lelypenning voor personen is een zilveren penning verbonden. Bij de uitreiking wordt tevens een draaginsigne (speld) met een kleine zilveren lelie overhandigd, alsmede een ingelijste oorkonde.

 • 3.

  Het besluit tot toekenning van de Cornelis Lelypenning wordt genomen door de gemeenteraad, al dan niet op voorstel van het college.

Artikel 4. Stadhuispenning

 • 1.

  De Stadhuispenning van de gemeente Lelystad kan in bijzondere gevallen als blijk van waardering worden toegekend aan personen en instanties die op een bepaald terrein incidenteel of structureel een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 • 2.

  De Stadhuispenning van de gemeente Lelystad is bronzen penning. Bij de uitreiking wordt tevens een oorkonde overhandigd.

 • 3.

  Het besluit tot toekenning van de Stadhuispenning wordt genomen door het college van Lelystad.

Artikel 5. Het Jeugdlintje

 • 1.

  Het Jeugdlintje kan als blijk van waardering in bijzondere gevallen worden toegekend aan jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar, die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de Lelystadse samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • a.

   het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken;

  • b.

   het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis;

  • c.

   het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie);

  • d.

   het verrichten van een “heldendaad”;

  • e.

   vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of sportvereniging.

 • 2.

  Het Jeugdlintje kan niet worden verleend voor het leveren van een culturele of sportieve prestatie waarvoor al een andere onderscheidingsmogelijkheid bestaat.

 • 3.

  De verdiensten van kandidaten die niet in de gemeente Lelystad woonachtig zijn, dienen ten goede te komen aan de gemeenschap Lelystad, of een onderdeel daarvan.

 • 4.

  Het Jeugdlintje bestaat uit:

  • a.

   een oorkonde;

  • b.

   een persoonlijk cadeau.

 • 5.

  Het besluit tot toekenning van een Jeugdlintje wordt genomen door het college van Lelystad op voordracht van een daartoe door het college in te stellen adviescommissie.

 • 6.

  In de adviescommissie hebben in ieder geval een vertegenwoordiger van de doelgroep en een professional uit het jeugdwerk zitting.

Artikel 6. Het Stadscompliment

 • 1.

  Het Stadscompliment kan als blijk van waardering in opmerkelijke gevallen worden toegekend aan personen en organisaties voor vrijwillige inzet ten behoeve van (individuele leden van de) Lelystadse samenleving, of voor een opmerkelijke prestatie.

 • 2.

  Het stadscompliment voor personen bestaat uit:

  • a.

   een oorkonde;

  • b.

   een bos bloemen;

 • 3.

  Het besluit tot toekenning van het Stadscompliment wordt genomen door de burgemeester.

Artikel 7. Nadere regels

 • 1.

  Het bestuursorgaan dat bevoegd is een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen kan ten aanzien van de toekenningscriteria nadere regels vaststellen.

 • 2.

  Van de door een bestuursorgaan vastgestelde nadere regels als bedoeld in het eerste lid wordt aantekening gehouden in het register Gemeentelijke Onderscheidingen.

Artikel 8. Publicatie, verplichtingen en intrekken

 • 1.

  Van elke toekenning van het Ereburgerschap, de Cornelis Lelypenning, de Stadhuispenning, het Jeugdlintje en het Stadscompliment wordt door het college van Lelystad aantekening gehouden in een register Gemeentelijke Onderscheidingen.

 • 2.

  Aan de toekenning van het Ereburgerschap, de Cornelis Lelypenning, de Stadhuispenning, het Jeugdlintje en het Stadscompliment zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

 • 3.

  De gemeentelijke onderscheidingen die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn uitgereikt blijven van kracht en worden eveneens vermeld in het register Gemeentelijke Onderscheidingen.

 • 4.

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het orgaan dat besloten heeft tot het toekennen van de in deze verordening genoemde onderscheidingen besluiten tot het vervallen verklaren en/of intrekken van de uitgereikte onderscheiding. Hiervan wordt eveneens aantekening gehouden in het register Gemeentelijke Onderscheidingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Lelystad, 4 december 2017.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,