Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Uitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen 2016, 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen 2016, 1e wijziging
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Texel 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201731-12-2020Wijziging artikel 5, tiende lid

05-12-2017

Gemeenteblad Texel 2017 nr 42

Uitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen 2016, 1e wijzigingB&W advies 416

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen 2016, 1e wijziging

Burgemeester en Wethouders van Texel;

 

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ambitie van de gemeente Texel om in het jaar 2020 op duurzame wijze in haar eigen energiebehoefte te voorzien;

 

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Texel 2016;

 

Besluiten

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

Uitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen 2016, 1e wijziging

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.Algemene subsidieverordening

de Algemene Subsidieverordening Texel 2016

b.Bestaande woning

een woning die in gebruik is of is opgeleverd op het moment waarop deze regeling in werking is getreden

c.Energieneutrale (vakantie)woning

een woning waarvan op grond van berekeningen blijkt dat er in het energieverbruik wordt voorzien met duurzame bronnen waarbij over het jaar geen externe energie (van buiten Texel) nodig is bij een gemiddeld gebruik (exclusief laden voor elektrisch vervoer)

d.Stimuleringsmaatregelen

het totaalpakket aan voorzieningen die moeten worden getroffen en maatregelen die moeten worden genomen om van bestaande woningen van particuliere eigenaren een energieneutrale woning te maken

e.Erkend bedrijf

een bedrijf dat aantoonbaar ervaring heeft in nieuwbouw of renovatie van woningen en aangesloten is bij het keurmerk Bouwgarant, Uneto-VNI of een gelijkwaardig keurmerk

f.College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel

g.Subsidieplafond

het totale door de gemeenteraad vastgestelde bedrag dat beschikbaar is voor de uitvoeringsregeling energieneutrale woningen

h.Vakantiewoning

een woning die op grond van het bestemmingsplan is aangewezen als vakantiewoning of recreatief opstal.

Artikel 2 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het totaalpakket aan door een erkend bedrijf uitgevoerde voorzieningen die moeten worden genomen om van bestaande woningen van particuliere eigenaren energieneutrale woningen te maken.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere eigenaren van een woning, vakantiewoning of bedrijfswoning op Texel.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  Een aanvraag die door het college is ontvangen, wordt alleen in behandeling genomen als door toekenning van de subsidie het subsidieplafond niet overschreden wordt.

 • 3.

  Een aanvraag die door het college is ontvangen, wordt in de hoogst beschikbare tranche ingedeeld, als deze door eerdere toekenningen van de subsidie nog niet overschreden is.

 • 4.

  Over de verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie voor het energieneutraal maken van woningen kan worden verstrekt, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  Met de uitvoering van de maatregelen (waarvoor subsidie wordt gevraagd) voor het energieneutraal maken van de woning is niet begonnen vóór de datum waarop de subsidieaanvraag door het college is ontvangen.

 • 2.

  Bij het treffen van de energiemaatregelen dienen nieuwe materialen gebruikt te worden.

 • 3.

  De woning staat op Texel.

 • 4.

  In geval voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is, dient deze voor de start van de activiteiten verkregen te zijn.

 • 5.

  De aanvrager is eigenaar van de woning.

 • 6.

  Per particuliere woningeigenaar wordt voor maximaal één woning subsidie verleend.

 • 7.

  De subsidie is van toepassing op bestaande woningen.

 • 8.

  Een vakantiewoning op een bungalowpark of terrein voor zomerhuizen komt niet in aanmerking voor de eerste (30%) en tweede (20%) tranche van de subsidie.

 • 9.

  Een woning is pas energieneutraal als de woning wordt afgesloten van het gasnet.

 • 10.

  De energiemaatregelen moeten binnen een jaar na de subsidieverlening uitgevoerd zijn, binnen een half jaar moet gestart zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die naar het oordeel van het college billijk zijn voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen en maatregelen die eraan bijdragen de woning energieneutraal te krijgen. Het gaat hier om kosten voor materialen en arbeid. Voor zelfwerkzaamheid kunnen geen kosten worden geraamd.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • 1.

  Een beschrijving van de wijze waarop de (vakantie)woning energieneutraal wordt met daarin minimaal opgenomen:

  • 1.

   De jaarrekeningen met daarop het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van de afgelopen drie jaren;

  • 2.

   Een overzicht van de te treffen energiebesparende en duurzame energiemaatregelen;

 • 2.

  Een planning van de uitvoering van de activiteiten;

 • 3.

  Een begroting van de kosten van de activiteiten, onderbouwd met een geldige offerte van de uitvoerder van de activiteiten;

 • 4.

  Een kopie van een energieprestatiegarantiecontract, dat door de aanvrager is aangegaan met het bedrijf dat adviseert over de uit te voeren maatregelen. Hieruit moet blijken dat bij gelijk gedrag van de bewoners en indien de apparatuur voldoet aan de opgegeven specificaties, de woning ten minste 5 jaar energieneutraal is.

Artikel 8 Toekenning

Subsidie kan worden toegekend:

 • a.

  Indien wordt voldaan aan de in de artikelen 5 en 7 genoemde voorwaarden.

 • b.

  Op basis van de datum van ontvangst van de aanvraag, die moet vallen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2020. Indien een aanvrager de gelegenheid heeft gekregen de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Weigering

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  De uit te voeren activiteiten naar het oordeel van het college niet leiden tot een energieneutrale woning;

 • b.

  De maatregelen niet worden begeleid door een onafhankelijk adviseur op basis van de Urgenda methode;

 • c.

  De maatregelen al uitgevoerd waren op het moment van de aanvraag;

 • d.

  De aanvraag wordt ontvangen op een later moment dan gesteld in artikel 8, sub b.

Artikel 10 Gereedmelding

De werkzaamheden moeten binnen een half jaar na de verzending van het besluit tot toekenning van de subsidie gereed gemeld zijn. Bij de gereedmelding moeten alle relevante nota’s en betalingsbewijzen worden gevoegd. Na acceptatie van de gereedmelding vindt de uitbetaling plaats.

Artikel 11 Berekening van de subsidie

De subsidie is onderverdeeld in drie tranches. Wanneer een tranche uitgeput is, wordt automatisch overgestapt op een volgende tranche.

 • a)

  In de eerste tranche bedraagt de subsidie 30% van de totale subsidiabele kosten om de (vakantie)woning energieneutraal te krijgen. Het maximaal te ontvangen bedrag is €10.000 per woning/aanvrager. (In deze tranche is €240.000 beschikbaar.)

 • b)

  In de tweede tranche bedraagt de subsidie 20% van de totale subsidiabele kosten om de woning energieneutraal te krijgen. Het maximaal te ontvangen bedrag is €5.000 per woning/aanvrager. (In deze tranche is €120.000 beschikbaar.)

 • c)

  In de derde tranche bedraagt de subsidie 10% van de totale subsidiabele kosten om de (vakantiewoning energieneutraal te krijgen. Het maximaal te ontvangen bedrag is €5.000 per woning/aanvrager. (In deze tranche is jaarlijks €35.000 beschikbaar.)

Artikel 12 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden doordat (complete) aanvragen die voor toekenning van subsidie in aanmerking komen op dezelfde dag door het college zijn ontvangen, volgt verdeling van het restant naar rato over deze aanvragen.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1.

  Het college kan bij de verlening van subsidie onder deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opnemen.

 • 2.

  De subsidieontvanger is verplicht om de bij de uitwerking van de maatregelen opgedane kennis en ervaring te delen en medewerking te verlenen aan publicaties hierover.

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht om gedurende 5 jaar mee te werken aan monitoring en controles.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na haar bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2020.

 • 3.

  Gereedmeldingsformulieren dienen compleet met relevante nota’s en betalingsbewijzen voor 1 september 2020 in bezit te zijn van de gemeente. Na deze datum worden gereedmeldingsformulieren niet meer in behandeling genomen.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel

De burgemeester, de secretaris,

M.C. Uitdehaag, T. van Waes,