Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van Sint Maarten houdende besluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/222936, van een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingBesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van Sint Maarten houdende besluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/222936, van een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied
CiteertitelBesluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2017 van een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied
Vastgesteld doorMinister van Volkshuisvesting_x002C_ Ruimtelijke Ordening_x002C_ Milieu en Infrastructuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Om technische redenen is de ‘Citeertitel’ ingekort. Zie voor de volledige ‘Citeertitel’ de ‘Intitulé’.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 70 Schepenbesluit 2004
  2. artikel 71 lid 1 Schepenbesluit 2004
  3. artikel 71 lid 4 Schepenbesluit 2004
  4. artikel 60 Regeling veiligheid zeeschepen
  5. artikel 61 Regeling veiligheid zeeschepen
  6. artikel 37 Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
  7. artikel 38 Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2017nieuwe regeling

29-09-2017

AB 2017, GT nr. 36

36

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/222936, van een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

 

Handelende in overeenstemming met de Minister van Toerisme, Transport, Energie en Milieu van Aruba, de Minister van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao en de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten;

 

Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid, van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, en de artikelen 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen;

 

MAAKT BEKEND:

In februari 2017 is onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie de bij circulaire 396 (SLS 14) als voor het Koninkrijk der Nederlanden geldende equivalente regeling aangemelde Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied (Code of Safety for Small Commercial Vessels; SCV-Code) gewijzigd.

 

De gewijzigde SCV-Code ligt ter inzage bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag.

 

De gewijzigde SCV-Code ligt tevens ter inzage bij:

 

Directie Scheepvaart Aruba

Caya G.F. Betico Croes 149

Oranjestad, Aruba

 

Maritieme Autoriteit Curaçao

Edifisio Sigfried Francisco

Kaya Afido z/n

Willemstad, Curaçao

 

Afdeling Lucht- en Scheepvaart Sint Maarten

Airport Road 114

Philipsburg, Sint Maarten

 

Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region

Plasa Reina Wilhelmina 3

Kralendijk, Bonaire,

Caribisch Nederland

 

Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region

Gallowsbay, Lower Town, Sint Eustatius

Caribisch Nederland

 

BESLUIT:

Enig artikel

 

Met ingang van 1 november 2017 gaan de wijzigingen van de SCV-Code gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.

 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Uitgegeven de negenentwintigste september 2017

De Minister van Algemene Zaken

Namens deze,

Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

TOELICHTING  

Met dit besluit wordt een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied (Code of Safety for Small Commercial Vessels; SCV-Code) bekend gemaakt. De SCV-Code wordt iedere drie jaar geactualiseerd. De gewij-zigde versie die met dit besluit in werking treedt, vervangt de 2014-versie.

 

Het betreft een wijziging van een regionale code die op grond van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet in het Tractatenblad bekend hoeft te worden gemaakt. Met de onderhavige bekendmaking wordt voldaan aan de artikelen 70 en 71 van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen en de artikelen 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen. Na bekendmaking zal de wijziging op 1 november 2017 gaan gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen. Dat betekent dat deze bekendmaking en het besluit tot inwerkingtreding slechts zien op veiligheidsregelgeving uit de SCV-Code en niet op bemanningseisen.

 

De SCV-Code is in 2001 onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tot stand gekomen. De Code bevat specifieke veiligheidseisen voor kleine commercieel opererende zeeschepen in het Caribisch gebied. De SCV-Code is door verschillende landen in het Caribisch gebied als equivalente regeling als bedoeld in het voorschrift I/5 van het SOLAS-verdrag1 bij de IMO en de partijen bij het SOLAS-verdrag aangemeld en wordt in het Caribisch gebied breed toegepast. Ook het Koninkrijk der Nederlanden heeft de SCV-Code bij circulaire 396 (SLS 14) als equivalente regeling aangemeld. Toepassing van de SCV-Code is namelijk wenselijk uit oogpunt van uniformiteit van certificering en toepassing van veiligheidseisen in het Caribisch gebied. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden wordt de Code zowel toegepast door de Caribische landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) als door Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

 

Naast terinzagelegging in het Europese deel van Nederland zal de Code ook ten kantore van de Inspectie Leefomgeving en Transport in Caribisch Nederland komen te liggen en bij de autoriteiten op de Caribische landen.

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu