Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Treasurystatuut BSOB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut BSOB
CiteertitelTreasurystatuut BSOB
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

26-09-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut BSOB

 

 

Geleideformulier besluitvorming

Ten behoeve van

Algemeen Bestuur BSOB

Vergaderdatum

26 september 2013

Agendapunt

8

Ingebracht door

M.Vrisou van Eck, directeur BSOB

Onderwerp

Treasurystatuut BSOB

Bijlagen

Treasurystatuut BSOB versie 3.1.pdf

Korte toelichting

Als onderdeel van de implementatie van de wet Schatkistbankieren en in voorbereiding op de wijziging van de wet HOF en regeling FIDO, moet het Treasurystatuut worden aangepast.

In het voorliggende statuut zijn de wettelijk vereiste wijzigingen verwerkt.

Conform de Financiële verordening Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG dient het Treasurystatuut vast te worden gesteld door het Algemeen Bestuur

Gevraagd besluit

Het vaststellen van het Treasurystatuut.

Vervolgactie

Behandelen in de vergadering van 26 september 2013.

Openbaarmaking van de stukken

Ja, ter inzagelegging

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB van 26 september 2013.

De voorzitter, De directeur,

drs. R.P.J.M. PeerenboomM. Vrisou van Eck MPM

Bijlage 1 Treasurystatuut BSOB