Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost- Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost- Brabant
CiteertitelArchiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201207-07-2018Onbekend

29-06-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost- Brabant

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost- Brabant (Waterschap Ąa en Maaş en de aangesloten Gemeenten), gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 juni 2012

gelet op

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 58 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

 

Besluit

vast te stellen de navolgende verordening betreffende de bevoegdheden van het algemeen bestuur inzake de zorg van het dagelijks bestuur voor archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling.

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeenschappelijke regeling;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de in artikel 31, resp. artikel 36 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats, zijn de archiefbewaarplaatsen die als zodanig zijn aangewezen door het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

 • d.

  de archivaris: de in artikel 32, derde lid, resp. artikel 37 van de wet bedoelde archivaris, is de archivaris die als zodanig is aangewezen door het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

 • e.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • f.

  beheerseenheid: een door het dagelijks bestuur als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • g.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

 • h.

  het BHIC : de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum

Hoofdstuk II. De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle archiefbescheiden en documentaire verzamelingen van de gemeenschappelijke regeling, ongeacht hun vorm.

Artikel 5
 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is ook van toepassing op de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, waarvan mag worden aangenomen dat deze als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat op de begroting van de gemeenschappelijke regeling jaarlijks voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 8

Het dagelijks bestuur doet tenminste éénmaal per jaar verslag aan het algemeen bestuur over hetgeen is verricht ter uitvoering van artikel 30, resp. artikel 35 van de wet. Daarbij worden verslagen van de archivaris in verband gebracht met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk III Slotbepalingen Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012.

 

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant, gehouden op 29 juni 2012 te Oss.

Drs. R.P.J.M. Peerenboom, voorzitter van het Algemeen Bestuur

Mr. L.M. Sjouw, secretaris van het Algemeen Bestuur