Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Bouwverordening gemeente Eindhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening gemeente Eindhoven
CiteertitelBouwverordenig gemeente Eindhoven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De integrale tekst van de  verordening is samengesteld uit de gemeentebladen 2010-62, 2009-44, 2006-25, 2005-47, 2003-89, 2003-43, 2001-37, 2000-53, 1999-6, 1998-38, 1998-3, 1996-46, 1995-88, 1994-39 en 1993-34

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-1993Onbekend

15-03-1993

Gemeenteblad 1993, nr. 34

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 15 maart 1993 heeft vastgesteld

Bouwverordening gemeente Eindhoven

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen.

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen.

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  -      asbest:

  hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, letter a, van het Asbestverwij­deringsbesluit 2005;

  bevoegd gezag:

  -     bestuursorgaan, als bedoeld in de Woningwet, artikel 1, eerste lid, onderdeel e, dan wel, bij het ontbreken van een bestuursorgaan als bedoeld in dit artikellid, burgemeester en wethouders;

        Bouwbesluit:

  -     de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet;

        bouwtoezicht:

        -     degenen, die ingevolge artikel 92, tweede lid, van de Woningwet in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast is met het bouw- en woningtoezicht;

        bouwwerk:

        -     elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond ver­bonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

        deskundig bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 8:

        -     hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 6, eerste lid van het Asbestverwij­deringsbesluit 2005;

        gebruiksoppervlakte:

        -     de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit;

        hechtgebonden asbest:

        ‘Vervallen’

        hoogte van de weg:

        -     de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld;

        NEN:

        -     een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

                  NVN:

        -     een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven voornorm;

        straatpeil:

               a.   voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

               b.   voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

  omgevingsvergunning voor het bouwen:

  -                        vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  omgevingsvergunning voor het slopen:

  -        vergunning voor een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  weg:

        -     alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daar­onder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 • 2.

  In deze verordening wordt mede verstaan onder

  • -

   bouwwerk: een gedeelte van een bouwwerk;

  • -

   gebouw: een gedeelte van een gebouw.

Artikel 1.2 Termijnen.

'Vervallen'

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente.

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:

  • a.

   het gebied binnen de bebouwde kom;

  • b.

   het gebied buiten de bebouwde kom.

 • 2.

  Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij deze verordening behorende kaart archiefnr. V01 – 03, centraal archiefnr. 65203, als zodanig is aangegeven.

Hoofdstuk 2. De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen.

Paragraaf 1. Gegevens en bescheiden.

Artikel 2.1.1. t/m 2.1.4.  

'Vervallen'

Artikel 2.1.5. Het onderzoek naar bodemverontreiniging.

 • 1.

  Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit:

  • a.

   de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, uitgave 2009, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1.;

  • b.

   vervallen.

  • c.

   Indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003.

 • 2.

  De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.

 • 3.

  Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruikbare onderzoeksrapporten beschikbaar zijn.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.5, onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, indien uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009 niet rechtvaardigen.

 • 5.

  Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voor­dat met de bouw wordt begonnen.

Artikel 2.1.6. Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning.

'Vervallen'

Artikel 2.1.7. Bouwregistratie.

'Vervallen'

Artikel 2.1.8. Bijzonder bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunning woonwagens en standplaatsen.

'Vervallen'

Paragraaf 2. Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning.

Artikel 2.2.1. Ontvangst van de aanvraag.

'Vervallen'

Artikel 2.2.2. Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening.

'Vervallen'

Artikel 2.2.3. Bekendmaking van termijnen.

'Vervallen'

Artikel 2.2.4. In behandeling nemen en fasering bouwvergunningverlening.

'Vervallen'

Artikel 2.2.5. In behandeling nemen en bodemonderzoek.

'Vervallen'

Artikel 2.2.6. Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning.

'Vervallen'

Paragraaf 3. Welstandstoetsing.

Artikel 2.3.1. Welstandscriteria.

'Vervallen'

Paragraaf 4. Het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond.

Artikel 2.4.1. Verbod tot bouwen op verontreinigde grond.

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:

 • a.

  waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;

 • b.

  voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en

 • c.

  1.   dat de grond raakt, of

      2.   waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehand­haafd.

Artikel 2.4.2. Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht, kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, in het geval zij op grond van het in de Regeling omgevingsrecht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodem­bescherming goedgekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid, van die wet van oordeel zijn, dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Paragraaf 5. Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheideisen.

Artikel 2.5.1. Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen.

'Vervallen'.

Artikel 2.5.2. Anti-cumulatiebepaling.

Terrein dat voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen aanmerking moet worden genomen mag niet nog eens bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen voor een ander bouwwerk in aanmerking worden genomen.

Artikel 2.5.3. Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen.

 • 1.

  Indien de toegang tot een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan 10 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindings­weg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's, brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer.

 • 2.

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de ge­meenteraad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften heeft vastgesteld

  • a.

   een breedte hebben van ten minste 4,5 m, over een breedte van ten minste 3,25 m zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van ten minste 4,2 m;

  • b.

   zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van tenminste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  • c.

   op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het  Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist, voor zover dat bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4.

  Nabij ieder bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moeten zoda­nige opstelplaatsen voor brandweerauto's aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

 • 5.

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

 • 6.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het vierde lid, indien de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk zich daarvoor lenen.

Artikel 2.5.3A. Brandweeringang.

'Vervallen'

Artikel 2.5.4. Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.

 • 1.

  Tussen de toegang van enerzijds:

      

  • a.

   een woning en een woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  • b.

   een gebouw dat voorzien is van een bijzondere toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

        en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:

  • a.

   tenminste 1,10 meter breed moeten zijn;

  • b.

   geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 meter; en

  • c.

   ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 meter, tenzij dit plaatsvindt door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.39 en 2.40 van het Bouwbesluit.

Artikel 2.5.5. Ligging van de voorgevelrooilijn.

De voorgevelrooilijn is:

 • a.

  langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing:de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

 • b.

  langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van tenminste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg;bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

Artikel 2.5.6. Verbod tot bouwen met oeverschrijding van de voorgevelrooilijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.7 is het verboden een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,te bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn.

Artikel 2.5.7. Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn.

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn is niet van toe­passing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist.die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • b.

  andere onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist. die bij het afzon­derlijk realiseren niet vallen onder de werking van veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, te weten:

  1.ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;2.stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, mits zij de grens van de weg met niet meer dan 0,30 meter overschrijden.

Artikel 2.5.8. Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn.

 • 1.

  In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:   

  • a.

   ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingan­gen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;

  • b.

   bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, die naar hun aard en bestem­ming op een voor de voorgevelrooilijn gelegen erf toelaatbaar zijn;

  • c.

   laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden;

  • d.

   erkers, serres en andere uitbouwen, alsmede balkons en galerijen, die de voor­gevelrooilijn met niet meer dan 1,50 meter overschrijden;

  • e.

   trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, alsmede andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclametoestellen en draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in artikel 2.5.7;

   overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken;

  • g.

   bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening – voor zover zulks niet bezwaarlijk is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting bij het karakter van de bestaande omgeving;

  • h.

   aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij woningen, mits:

   a.daartegen uit oogpunt van stedenbouw geen bezwaar bestaat;

   b.daartegen uit oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat;

   c.het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;

   d.de goothoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 3,30 meter bedraagt;

  • i.

   erf- en terreinafscheidingen anders dan bedoeld in artikel 2, onder e, van het Besluit bouwwerken, mits:

   a.daartegen uit het oogpunt van stedenbouw geen bezwaar bestaat;

   b.daartegen uit oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat;

   c.het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;

   d.de bebouwingshoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 2 meter bedraagt.

 • 2.

  Voor het bouwen boven een weg kunnen alleen afwijkingen worden toegestaan, indien niet lager gebouwd wordt dan:

  • -

   4,20 meter boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 meter breedte ter weerszijden van die rijweg;

  • -

   2,20 meter boven de hoogte van een ander deel van de weg;

   en dan nog voor zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt.

Artikel 2.5.9. Bouwen op de weg.

In afwijking van het verbod tot het bouwen op de weg kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:

 • a.

  gebouwen ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer, anders dan bedoelt in artikel 2, onderdeel 18, sub a van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • b.

  bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishou­ding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, alsmede straatmeu­bilair, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, sub b, c en d van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • c.

  vrijstaande winkel- of reclamevitrines;

 • d.

  reclametoestellen en draagconstructies voor reclame;

 • e.

  andere bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die naar hun aard en bestemming op de weg toelaatbaar zijn.

Artikel 2.5.10. Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn. Afschuining van straathoeken.

 • 1.

  Een naar de weg gekeerd gevelvlak van een gebouw moet in de voorgevelrooilijn zijn geplaatst

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:

  • a.

   de gevallen genoemd in artikel 2.5.7 en in die waarin de afwijking genoemd in de artikelen 2.5.8 en 2.5.9 is verleend;

  • b.

   in de gevallen genoemd in artikel 2.5.13 en in die waarin de afwijking genoemd in artikel 2.5.14 is verleend, voor zover het bouwwerk geheel achter de achter­gevelrooilijn is geplaatst;     

  • c.

   in de gevallen, bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Indien van wegen die elkaar kruisen of van een weg die een knik maakt van 90 gra­den of minder, de tegenover elkaar liggende voorgevelrooilijnen zich in beide we­gen of zich vóór en na de knik op onderlinge tussenafstanden van minder dan 3 me­ter bevinden, moet de bebouwing op de hoeken - over een hoogte op een dergelij­ke hoek van niet meer dan 4,2 meter boven straatpeil - worden afgerond of afge­schuind, met dien verstande dat de daardoor onbebouwd blijvende oppervlakte niet groter dan 2 m2 behoeft te zijn.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid voor:   

  • a.

   gebouwen behorende tot een complex van gebouwen;

  • b.

   gebouwen op handels- en industrieterreinen;

  • c.

   vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

  • d.

   bijgebouwen, anders dan de in artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht bedoelde gebouwen;

  • e.

   gebouwen ten dienste van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, en de daar bijbehorende woningen;

  • f.

   gedeelten van naar de weg gekeerde gevels;

  • g.

   gevallen, waarin de welstand bij het toestaan van de afwijking is gebaat.

Artikel 2.5.11. Ligging van de achtergevelrooilijn.

 • 1.

  De achtergevelrooilijn is evenwijdig aan de voorgevelrooilijn en bevindt zich:

  • a.

   in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen driehoekig, vierhoekig of regel­matig veelhoekig bouwblok op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan de helft van de straal van de ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter. Indien meer dan één ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen kan worden beschreven, geldt de grootste;

  • b.

   in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen bouwblok van een andere dan onder a genoemde vorm op zodanige afstand van de voorgevelrooilijn, bepaald op de wijze als onder a bepaald, na herleiding van de vorm van het bouwblok tot een of meer der onder a genoemde vormen, voor zover zij op zichzelf of geza­menlijk de vorm van het bouwblok het meest nabijkomen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  • c.

   in een slechts aan drie zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze drie zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  • d.

   in een slechts aan twee tegenover elkaar gelegen zijden bebouwd of te bebou­wen rechthoekig bouwblok, langs deze twee zijden op een afstand van de voor­gevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  • e.

   in alle niet onder a t/m d genoemde gevallen op een afstand die wordt bepaald met inachtneming van de beginselen, welke zijn neergelegd in a t/m d van dit lid, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter.

 • 2.

  Indien in een hoekbebouwing de elkaar snijdende achtergevelrooilijnen een scher­pe hoek vormen moeten de achterzijden van die bebouwing - in het belang van de toetreding van daglicht - over een afstand van tenminste 5 meter ter weerszijden van bedoeld snijpunt tenminste 2 meter terugliggen ten opzichte van beide achtergevelrooilijnen.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, voor zover de aard, de indeling en het gebruik van de gebouwen in de hoekbebouwing dit toelaten.

Artikel 2.5.12. Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.13 is het verboden bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, te bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Artikel 2.5.13. Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn is niet van toe­passing op:

 • a.

  buiten de bebouwde kom gelegen kassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen;

 • b.

  buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, indien de af­stand tot de zijdelingse grens van het erf tenminste 20 meter bedraagt;

 • c.

  onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als een aan- of uitbouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist;

 • d.

  onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen als bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • e.

  andere onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzon­derlijk realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, te weten:

  1.   ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;

  2.   terrassen, bordessen en bordestreden;

 • f.

  antennes, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 15 en 17 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.5.14. Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn.

 

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:

 • a.

  buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, waarvan de af­stand tot de zijdelingse grens van het erf minder dan 20 meter bedraagt;

 • b.

  binnen de bebouwde kom gelegen kassen;

 • c.

  vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

 • d.

  gebouwen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen en welk terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd;

 • e.

  gebouwen op binnenterreinen, mits hiervan de bereikbaarheid, als bedoeld in de artikelen 2.5.3 en 2.5.4, is verzekerd;

 • f.

  bijgebouwen, die niet vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.;

 • g.

  gebouwen in een bouwstrook of bouwblok, geheel of overwegend handels- of industrieterrein omvattend;

 • h.

  bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist;

 • i.

  ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw;

 • j.

  erkers en overige uitbouwen, anders dan de uitbouwen die vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht,, mits bij woningen de goothoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 3,30 meter bedraagt;

 • k.

  trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, balkons en veranda's, alsmede andere luifels, afdaken, dakoverstekken, uitsprin­gende schoorsteenwanden, terrassen en bordessen dan bedoeld zijn in artikel 2.5.13;

 • l.

  bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening – voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving

Artikel 2.5.15. Erf bij woningen en woongebouwen.

 • 1.

  Bij een woning of woongebouw moet een erf aanwezig zijn dat tenminste een strook grond omvat die:

  • a.

   over de volle breedte van het gebouw aansluit aan de achtergevel, en     

  • b.

   voor wat betreft het achter het gebouw gelegen deel dat is begrepen tussen het verlengde van de zijgevels, een diepte heeft van tenminste 5 meter

 • 2.

  De maat genoemd in het eerste lid, moet worden gemeten haaks op de achtergevel­rooilijn en vanuit het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw. Daarbij moe­ten de onderdelen van dat gebouw, bedoeld in artikel 2.5.13, en de balkons en veranda's buiten beschouwing blijven.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in:

  • a.

   het eerste lid, wat de aanwezigheid van het erf betreft, indien de gelijkstraats gelegen bouwlaag niet tot bewoning bestemd is;

  • b.

   het eerste lid, indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   1.een gunstige, andere indeling van het erf is aanwezig;

   2.het gebouw zal zijn gelegen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen, mits dat terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd en tevens een erf van redelijke afmetingen tot stand wordt gebracht;

   3.bij het vergroten van een gebouw dat niet aan de bepalingen voor te bou­wen woningen en woongebouwen van het Bouwbesluit voldoet, wordt de bestaande toestand verbeterd.

Artikel 2.5.16. Erf bij overige gebouwen.

 • 1.

  Achter een gebouw, waarvan geen deel tot woning, anders dan als dienstwoning is bestemd, moet een bij het gebouw behorend erf aanwezig zijn ter diepte van ten­minste 2 meter achter het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw en over de volle breedte daarvan.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid:

  • a.

   indien ligging en bestemming van het gebouw hiervoor geen beletsel vormen;

  • b.

   indien, voor zover nodig, afwijking is toegestaan van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Artikel 2.5.17. Ruimte tussen bouwwerken.

 • 1.

  De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aan­grenzende erf aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die:

  • a.

   vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;

  • b.

   niet toegankelijk zijn.

  Bebouwing van ondergeschikte aard op het erf of op het aangrenzende erf wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te laten ruimte.

Artikel 2.5.18. Erf en terreinafscheidingen.

 • 1.

  Erf- en terreinafscheidingen, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 12 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, zijn niet toegelaten.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid in het belang van het af te scheiden erf of terrein, mits:

  • a.

   daartegen uit het oogpunt van stedenbouw geen bezwaar bestaat;

  • b.

   daartegen uit oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat;

  • c.

   het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;

  • d.

   de bebouwingshoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 2 meter bedraagt.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid in het belang van het af te scheiden erf of terrein, mits:

  • a.

   daartegen uit het oogpunt van stedenbouw geen bezwaar bestaat;

  • b.

   daartegen uit oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat;

  • c.

   het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;

  • d.

   specifieke omstandigheden, zoals de sociale veiligheid, monumentale en/of architectonische waarden e.d., dit rechtvaardigen

Artikel 2.5.19. Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen.

 • 1.

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen zich geen delen bevinden van andere bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, dan die welke deel uitmaken van de hoogspanningslijn. Bij het bepalen van deze afstand moet rekening worden gehouden met het uitzwaaien van de draden ten gevolge van de wind. Onder hoog­spanningslijn wordt in dit artikel verstaan een lijn met een nominale elektrische spanning van 1.000 volt of meer.

 • 2.

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van een ondergrondse hoofdtran­sportleiding mogen geen bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, worden ge­bouwd.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van:

  • a.

   het bepaalde in het eerste lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien de elektrische spanning van de hoogspanningslijn daarvoor geen bezwaar oplevert;

  • b.

   het bepaalde in het tweede lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien daartegen met het oog op de veilige en ongestoorde ligging van de leiding geen bezwaar bestaat.

Artikel 2.5.20. Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn.

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een bouwwerk voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist in het vlak door de voorgevelrooilijn 1 meter, vermeerderd met:

  • a.

   in de bebouwde kom éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg;

  • b.

   buiten de bebouwde kom 0,75 maal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op hoekbebouwing aan wegen, waarvan de afstand tussen de voorgevelrooilijnen onderling verschilt, in welk geval aan de zijde van de smalle weg tot de hoogte welke aan de brede weg is toegelaten, mag worden gebouwd over een lengte van de hoek af gelijk aan de afstand tussen de voorgevelrooilijn van de smalle weg, doch over geen grotere lengte dan 15 me­ter.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de desbetreffende voorgevelrooilijn in het midden van de breedte van het bouwwerk of de projectie daarvan op de voorgevelrooilijn.

 • 4.

  Indien aan de overzijde van de weg een voorgevelrooilijn ontbreekt geldt ter be­paling van de grootste toegelaten hoogte, bedoeld in het eerste lid, de dichtstbij gelegen tegenoverliggende rooilijn.

  Indien de tegenoverliggende rooilijn plaatselijk is onderbroken geldt ter plaatse van die onderbreking de verst verwijderde van de beide ter weerszijden van de onder­breking voorkomende rooilijnen.

Artikel 2.5.21. Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn.

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist  in het vlak door de achtergevelrooilijn 1 meter, vermeerderd met:

  • a.

   in de bebouwde kom éénmaal de afstand tot de tegenoverliggende achtergevel­rooilijn in hetzelfde bouwblok;

  • b.

   buiten de bebouwde kom 0,75 maal de afstand tot de tegenoverliggende ach­tergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de achtergevelrooi­lijn ter plaatse van het bouwwerk.

  Indien de te beschouwen achtergevelrooilijnen niet evenwijdig lopen, wordt voor elke 5 meter breedte van de achterzijde van het bouwwerk uitgegaan van de gemid­delde afstand tussen de achtergevelrooilijnen.

  Indien een tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt, wordt gemeten tot de dichtstbijzijnde tegenover de achtergevelrooilijn gelegen voorgevelrooilijn.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de maximale hoogte van een bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan de maxi­male hoogte in de aangrenzende 5 meter van een aanliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.

 • 4.

  Indien het terrein achter de achtergevelrooilijn lager dan straatpeil ligt, moet de in het eerste lid bedoelde hoogte worden verminderd met een maat, gelijk aan het verschil tussen het straatpeil en het peil van het onderhavige terrein ter plaatse van de achtertoegang bij voltooiing van de bouw.

Artikel 2.5.22. Toiegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn.

 • 1.

  Indien op een kruising van wegen de achtergevels van de bebouwing, gelegen aan de ene weg, doorgebouwd zijn tot aan de voorgevelrooilijn van de andere weg en bovendien in die achtergevels ramen aanwezig zijn, dan bedraagt - onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 - de maximale hoogte van de zijgevel van het eerste bouwwerk aan laatstgenoemde weg nabij de hoek ten hoogste 1,5 maal de afstand van deze zijgevel tot de achtergevelrooilijn die bij de eerstgenoemde weg behoort. Deze afstand moet op dezelfde wijze worden bepaald als beschreven is in artikel 2.5.21, tweede lid, voor de bepaling van de afstand tussen twee achtergevelrooi­lijnen.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, mits de zijgevel niet hoger is dan de voorgevel.

Artikel 2.5.23. Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen.

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 mag een bouwwerk voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist tussen de voor- en de achtergevelrooilijn niet hoger reiken dan tot de vlakken die de verticale vlakken door de voorgevelrooilijn en door de achter­gevelrooilijn snijden op de - krachtens de artikelen 2.5.20 en 2.5.21 – maximale bouwhoogte en die met het horizontale vlak een hoek vormen van:

  • a.

   45 graden in de bebouwde kom;

  • b.

   37 graden buiten de bebouwde kom.

 • 2.

  Indien een bouwwerk nabij een kruising van wegen een zijgevel heeft die gelegen is tegenover een achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok, mag dit bouwwerk bo­vendien niet hoger reiken dan tot het vlak dat het verticale vlak door die zijgevel snijdt ter hoogte van de - krachtens artikel 2.5.22 - maximale bouwhoogte en dat met het horizontale vlak een hoek vormt van 56 graden.

Artikel 2.5.24. Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken.

 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist mag niet meer bedragen dan 15 meter.

 • 2.

  Indien het bouwwerk aan meer dan één weg grenst en deze wegen op verschillende hoogten liggen, geldt de hoogte ten opzichte van de laagst gelegen weg.

Artikel 2.5.25. Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen.

 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk dat met een ingevolge artikel 2.5.3 of artikel 2.5.14 toegestane afwijking wordt opgericht op een niet aan een weg grenzend terrein, mag niet meer bedragen dan 2,70 meter met dien verstande dat - uitgaande van een goothoogte van genoemde maat - daarboven een zadeldak met hellingen van ten hoogste 45 graden toegelaten is.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien de aard en de ligging van de omringende bebouwing hiervoor geen beletsel vormen.

Artikel 2.5.26. Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken.

 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk of van een gevel of van een ander buitenvlak van een bouwwerk moet worden gemeten ten opzichte van straatpeil.

 • 2.

  De hoogte van gevels die geen horizontale beëindiging hebben, moet worden bepaald door de oppervlakte te delen door de breedte. Plaatselijke verhogingen, als bedoeld in artikel 2.5.27, onder d, en artikel 2.5.28, onder h, i, j en k, moeten – voor zover zij de maximale hoogte overschrijden - buiten beschouwing worden gelaten

Artikel 2.5.27. Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte.

Het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 is niet van toepassing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen als bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • b.

  het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken anders dan het aan­brengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • c.

  topgevels in het verticale vlak, gaande door de voorgevelrooilijn of de achtergevel­rooilijn, mits zij niet breder zijn dan 6 meter en mits de geveloppervlakte, over de breedte van de topgevel gemeten, niet groter is dan het product van de breedte van de topgevel en de maximale bouwhoogte ter plaatse;

 • d.

  plaatselijke verhogingen met geen grotere breedte dan 0,60 meter

Artikel 2.5.28. Vergunningsverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de toegelaten bouwhoogte.

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de toegelaten bouwhoogte als bedoeld in de artikelen 2.5.20, eerste lid, 2.5.21, eerste en derde lid, 2.5.22, eerste lid, 2.5.23 en 2.5.24 kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:

 • a.

  gebouwen voor openbaar nut, scholen, kerken, schouwburgen en andere gebou­wen bestemd voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;

 • b.

  gebouwen bestemd voor woon-, kantoor- of winkeldoeleinden, indien de welstand bij het toestaan van de afwijking is gebaat;

 • c.

  gebouwen bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf op een handels- en indu­strieterrein;

 • d.

  agrarische bedrijfsgebouwen;

 • e.

  het geheel of gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk, anders dan bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, en indien:

  1.de bestaande belendende gebouwen de maximale bouwhoogte overschrijden en de welstand bij het toestaan van de afwijking is gebaat;

  2.bij het overschrijden van bestaande uitwendige hoogteafmetingen andere hoogteafmetingen kleiner worden dan de bestaande;

 • f.

  bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuis­houding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer al dan niet van openbare aard, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

 • g.

  topgevels, breder dan 6 meter en gevelverhogingen van soortgelijke aard;

 • h.

  plaatselijke verhogingen met een grotere breedte dan 0,60 meter;

 • i.

  dakvensters, mits buitenwerks gemeten de breedte niet meer dan 1,75 meter, de hoogte niet meer dan 1,5 meter, de onderlinge afstand niet minder dan 3 meter en de afstand tot de erfscheiding niet minder dan 1,5 meter bedraagt. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor gekoppelde dakvensters, die tot verschillende gebou­wen behoren;

 • j.

  draagconstructies voor een reclame;

 • k.

  vrijstaande schoorstenen;

 • l.

  bouwwerken op een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening – voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te ver­krijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

Artikel 2.5.29. Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid.

In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28, kan het bevoegd gezag afwijken van de verboden tot bouwen met overschrijding van de voor- en van de achtergevelrooilijn, en van het verbod tot bouwen met overschrijding van de maximale bouwhoogte, indien:

 • a.

  er voor het betreffende gebied geen bestemmingsplan of beheersverordening of projectbesluit van kracht is;

 • b.

  geen van de aanhoudingsgronden zoals genoemd in artikel 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is;

 • c.

  de activiteit in overeenstemming is met in voorbereiding zijnd toekomstig ruimtelijk beleid;

 • d.

  de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, en

 • e.

  de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Artikel 2.5.30. Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

 • 1.

  Indien de omvang of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, moet in, op of onder dat gebouw dan wel op het bij het gebouw horende perceel, afhankelijk van de bestemming, grootte en bereikbaar­heid per openbaar vervoer, een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal parkeerplaatsen aanwezig zijn. Burgemeester en wethouders stellen de te hanteren parkeernorm vast, welke normen zullen worden afgekondigd.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van motorvoertuigen op meer dan twee wielen moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare motorvoertuigen van genoemd soort.

  Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

  • a.

   indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten tenminste 1,80 meter bij 5,00 meter en ten hoogste 3,25 meter bij 6,00 meter bedragen;     

  • b.

   indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehan­dicapte – voor over die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - tenminste 2,50 meter + 1 meter bij 5,00 meter bedragen.

 • 3.

  Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het daar bijbehorende onbebouwd blijvende terrein.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het derde lid:

  • a.

   indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of     

  • b.

   voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien. Aan het verlenen van een ontheffing kunnen burgemeester en wethouders een financiële voorwaarde verbinden.

 • 5.

  Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen ten aanzien van de maatvoering van de parkeervoorzieningen, zoals deze is opgenomen in lid 2 onder a van dit artikel, indien zulks gelet op de feitelijke omstandigheden nood­zakelijk is.

Artikel 2.5.31. Bereikbaarheid garages en autoboxen

Een ruimte voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen op meer dan twee wielen dient voorzien, respectievelijk verzekerd te zijn van een doelmatige ontsluiting vanaf de openbare weg.

Paragraaf 6. Voorschriften inzake brandbeveiligingsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.

Artikel 2.6.1. Beginsel inzake brandmeldinstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.2. Aanwezigheid van brandmeldinstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.3. Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.4. Kwaliteit van brandmeldinstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.5. Beginsel inzake ontruimingsalarminstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.6. Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.7. Kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties.

'Vervallen'.

Artikel 2.6.8. Beginsel inzake vluchtrouteaanduidingen.

'Vervallen'

Artikel 2.6.9. Aanwezigheid van vluchtrouteaanduidingen.

'Vervallen'

Artikel 2.6.10. Kwaliteit van vluchtrouteaanduidingen.

'Vervallen'

Artikel 2.6.11. Gelijkwaardigheid.

'Vervallen'

Artikel 2.6.12. Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten.

'Vervallen'

Artikel 2.6.13. Beginsel inzake sprinklerinstallatie.

'Vervallen'

Artikel 2.6.14. Aanwezigheid van sprinklerinstallaties.

'Vervallen'

Artikel 2.6.15. Kwaliteit van sprinklerinstallatie.

'Vervallen'

Paragraaf 7. aansluitplicht op de nutsvoorzieningen.

Artikel 2.7.1. Eis tot aansluiting aan de waterleiding.

De in de artikel 3.119 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 meter afstand van de dichtstbijzijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 meter van de dichtstbijzijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 meter.

Artikel 2.7.2. Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet.

De in de artikel 2.46 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen elektriciteitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor elektriciteit:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 100 meter afstand van de dichtstbijzijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het elek­triciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 meter.

Artikel 2.7.3. Eis tot aansluiting aan het aardgasnet.

 • 1.

  De in artikel 2.68 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen gasvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor aard­gas:

  • a.

   indien het bouwwerk op ten hoogste 40 meter afstand van de dichtstbijzijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

  • b.

   indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het aard­gasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 meter.

  Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid op woningen,  waarin voor het kunnen koken een andere energiebron dan gas aanwezig is en voor verwarming geen individuele aansluiting van gastoevoer nodig is.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid:  

  • a.

   voor woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

  • b.

   voor woningen die niet bestemd zijn om te worden verhuurd;

  • c.

   voor woningen met een aansluiting op een gemeenschappelijke of publieke voorziening voor verwarming, als bedoeld in artikel 2.69 van het Bouwbesluit (warmtedistrubutienet).

Artikel 2.7.3A Eis tot aansluiting aan de publieke voorziening voor verwarming.

Indien in een deel van de gemeente een publieke voorziening voor verwarming van bouwwerken, als bedoeld in artikel 2.69 van het Bouwbesluit (warmtedistributienet), aanwezig is, moet een aldaar te bouwen bouwwerk zijn aangesloten op die publieke voorziening:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtstbijzijnde leiding van die publieke voorziening is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van de publieke voorziening dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m.

Artikel 2.7.4. Eis tot aansluiting aan de openbare riolering.

 • 1.

  De in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën alsmede de in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voorzienin­gen voor de afvoer van hemelwater moeten zijn aangesloten aan een openbaar riool.

  Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid:   

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;     

  • b.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd.

 • 2.

  Op aanwijzing van het bouwtoezicht wordt bepaald:

  • a.

   op welke plaats, op welke hoogte en met welke binnenmiddellijn de voor het maken van de aansluiting noodzakelijke leiding of leidingen de gevel van het gebouw dan wel de grens van het erf of terrein moet of moeten kruisen;

  • b.

   of er al dan niet voorzieningen in die aansluitleiding moeten worden tussen­geschakeld ter voorkoming van het terugvloeien van afvalwater, fecaliën en hemelwater, ingeval de leiding te laag gelegen is om op natuurlijke wijze op het openbaar riool te lozen.

 • 3.

  Op aanwijzing van het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer moet worden bepaald of er al dan niet voorzieningen in de bedoelde aansluitleiding moeten wor­den tussengeschakeld ter verzekering van de goede werking of de goede staat van het openbaar riool, dan wel ter voorkoming van hinder voor andere aangeslotenen aan het openbaar riool, ingeval de hoeveelheid of de aard van de af te voeren stof­fen daartoe aanleiding geeft.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien afvoer op een andere wijze zonder verontreiniging van water, bodem of lucht mogelijk is::  

  • a.

   voor bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 meter van een openbaar riool zijn gelegen;

  • b.

    voor agrarische bedrijven.

Artikel 2.7.5. Aansluiting anders dan aan de openbare riolering.

 • 1.

  Indien de in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te bren­gen voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën, alsmede de in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voor­zieningen voor de afvoer van hemelwater niet aan een openbaar riool worden aan­gesloten, gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   leidingen voor fecaliën afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moeten lozen op een rottingput met overstort;

  • b.

   leidingen voor fecaliën afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten lozen op een mestkelder of een beerput zonder overstort, een gierput of een rottingput met over­stort;

  • c.

   leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zon­der fecaliën alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;     

  • d.

   leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zon­der fecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder a en b indien afvoer op andere wijze zonder verontreiniging van water, bodem en lucht mogelijk is.

Artikel 2.7.6. Kwalitiet en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen.

 • 1.

  Ondergrondse doorvoeringen van leidingen door uitwendige scheidingsconstruc­ties van bouwwerken moeten zoveel mogelijk haaks plaatsvinden. De doorvoerin­gen moeten waterdicht zijn aangewerkt.

 • 2.

  De aansluiting van de in het eerste lid bedoelde leidingen aan leidingen van de buitenriolering moet zodanig zijn dat de dichtheid van de aansluiting gehandhaafd blijft bij enige zetting van het bouwwerk of de buitenriolering.

 • 3.

  In leidingen, gelegen tussen de gevel van een gebouw en de aansluiting aan een openbaar riool, mogen geen beerputten of rottingputten voorkomen.

 • 4.

  Leidingen van de buitenriolering op erven en terreinen mogen geen vernauwingen in de stroomrichting bevatten en moeten een vloeiend beloop hebben, alsmede een voldoende lucht- en waterdichtheid en een voldoende binnenwerkse middel­lijn.

  Aan beide laatstgenoemde eisen wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde in NEN 3215, uitgave 2007

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, moet een leiding voor de afvoer van afvalwater, fecaliën en hemelwater ter plaatse waar zij de grens van de weg kruist, een binnenwerkse middellijn hebben van tenminste 125 mm.

 • 6.

  Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van leidingen van de buitenriolering op erven en terreinen moeten doeltreffend zijn.     

  Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde in de NEN-normen die zijn opgenomen in bijlage 7.

Artikel 2.7.7. Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen.

De in de artikelen 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij een leiding van het distri­butienet bevindt. Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op één erf of terrein bevinden, als één bouwwerk worden beschouwd.

Hoofdstuk 3. De melding.

Artikel 3.1. De wijze van melden.

'Gereserveerd'

Artikel 3.2. Welstandcriteria.

'Gereserveerd'

Hoofdstuk 4. Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk.

Artikel 4.1. Inrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden.

'Vervallen'

Artikel 4.2. Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden.

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

 • a.

  de omgevingsvergunning voor het bouwen;

 • b.

  andere toestemmingen;

 • c.

  het bouwveiligheidsplan;

 • d.

  een besluit ingevolge artikel 13, 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Artikel 4.3. Wijzigingen in gegevens bouwregistratie.

'Vervallen'

Artikel 4.4. Het uitzetten van de bouw.

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag - on­verminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:

 • a.

  het straatpeil is aangegeven;

 • b.

  de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Artikel 4.5. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden.

 • 1.

  Het bouwtoezicht dient – voor zover het betreft bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de een omgevingsvergunning voor het bouwen- tenminste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:   

  • a.

   de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;

  • b.

   de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;     

  • c.

   de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.

 • 2.

  Het bouwtoezicht dient tenminste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouw­toezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Artikel 4.6. Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen.

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgra­vingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Artikel 4.7. Bemalen van bouwputten.

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aan­getast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Artikel 4.8. Veiligheid op het bouwterrein.

 • 1.

  Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet ge­schieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaat­regelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en ter­reinen en hun gebruikers.

 • 2.

  Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wan­neer er niet wordt gewerkt - rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbe­grepen:

  • a.

   de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde perso­nen niet zonder meer mogelijk is;     

  • b.

   machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlich­tingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, in­dien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

 • 4.

  Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Artikel 4.9. Afscheiding van het bouwterrein.

 • 1.

  Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werk­zaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brand­kranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt be­lemmerd.

 • 3.

  Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

Artikel 4.10. Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder.

 • 1.

  Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

 • 2.

  Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:     

  • a.

   uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd; en/of

  • b.

   de aandrijving elektrisch geschiedt; en/of     

  • c.

   het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden ge­bruikt.

 • 5.

  Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voorzover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieu­beheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Artikel 4.11. Bouwafval.

 • 1.

  Het bouwafval moet op de bouwplaats tenminste worden gescheiden in de vol­gende fracties:

  • a.

   de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afval­stoffenlijst behorende bij de regeling Europese afvalstoffenlijst(EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);

  • b.

   steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

  • c.

   glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;     

  • d.

   overig afval.

 • 2.

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaand lid onder d en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

 • 3.

  Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijde­lijke opslag.

Artikel 4.12. Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden.

 • 1.

  Van het gereedkomen:

  a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van

  leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;

  b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.

 • 2.

  Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedu­rende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onder­delen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

 • 4.

  Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouw­toezicht gemeld.

 • 5.

  De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Artikel 4.13. Melden van werken bij lage temperaturen.

 • 1.

  Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buiten­pleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht tenminste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

  • a.

   het niet verwerken van bevroren materialen;

  • b.

   het verkrijgen van een goede binding en verharding; 

  • c.

   de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorst­schade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 4.14. Verbod tot ingebruikneming.

Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien één van de volgende omstandig­heden zich voordoet:

 • a.

  het bouwwerk is niet gereed gemeld bij het bouwtoezicht;

 • b.

  er is niet gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning voor het bouwen.

Hoofdstuk 5. Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte.

Paragraaf 1. Staat van open erven en terreinen.

Artikel 5.1.1. Staat van onderhoud van open erven en terreinen.

 • 1.

  Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming, vol­doende staat van onderhoud bevinden.

 • 2.

  Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolge van: 

  • a.

   drassigheid;

  • b.

   stank;

  • c.

   verontreiniging;

  • d.

   aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk gedierte;

  • e.

   aanwezigheid van begroeiing.

Artikel 5.1.2. Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen.

 • 1.

  Indien de toegang van een gebouw meer dan 40 meter is verwijderd van een open­bare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's, brand­weerauto's en het overige te verwachten verkeer, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 2.

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeente­raad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening voorschriften heeft vastgesteld:

  • a.

   een vrije breedte hebben van ten minste 4,5 m, over een breedte van ten minste 3,25 m zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van ten minste 4,2 m;

  • b.

   zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van tenminste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken;

  • c.

   op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist, voor zover dat bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4.

  Nabij ieder gebouw moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto's aan­wezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswater­voorziening kan worden gelegd, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 5.

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

Artikel 5.1.3. Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.

 • 1.

  Tussen de toegang van enerzijds:  

  • a.

   een woning of een woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  • b.

   een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaan­bare weg of begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:    

  • a.

   tenminste 1,10 meter breed moeten zijn; en

  • b.

   geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 meter;en

  • c.

   ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 meter, tenzij dit plaatsvindt door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.39 en 2.40 van het Bouwbesluit.

Paragraaf 2. Staat van brandbeveiligingsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.

Artikel 5.2.1. Voorschriften inzake brandbeveiligignsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.

'Vervallen'

Artikel 5.2.2. Aanwezigheid brandveiligheidsinstallaties in gebouwen niet zijnde woningen, woongebouwen,logiesverblijven, logiesgebouwen of kantoorgebouwen.

'Vervallen'

Artikel 5.2.3. Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in woongebouwen van bijzondere aard.

'Vervallen'

Artikel 5.2.4. Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in logiesverblijven en logiesgebouwen.

'Vervallen'

Artikel 5.2.5. Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in kantoorgebouwen.

'Vervallen'

Paragraaf 3. Aansluiting op de nutsvoorzieningen.

Artikel 5.3.1. Eis tot aansluiting aan de waterleiding.

De in de artikelen 3.123 en 3.124 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan­wezige voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 meter afstand van de dichtstbijzijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 meter van de dichtstbijzijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 meter.

Artikel 5.3.2. Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet.

De in artikel 2.52 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige elektri­citeitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor elek­triciteit:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 100 meter afstand van de dichtstbijzijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het elek­triciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 meter.

Artikel 5.3.3. Eis tot aansluiting aan het aardgasnet.

De in artikel 2.72 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige gasvoor­ziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor aardgas:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 40 meter afstand van de dichtstbijzijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het aardgas­distributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het des­betreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 meter.

Niet van toepassing is voorgaande eis op:

 • a.

  woningen,waarin voor het kunnen koken een andere energiebron dan gas aanwezig is en voor verwarming geen individuele aansluiting van gastoevoer nodig is;

 • b.

  woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

 • c.

  woningen die niet worden verhuurd;

 • d.

  woningen met een aansluiting op het stadsverwarmingsnet.

Artikel 5.3.4. Eis tot aansluiting aan de openbare riolering.

 • 1.

  De in artikel 3.36 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige voor­zieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën, alsmede de eventueel in of aan bouwwerken aanwezige voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 50306, op een doeltreffende wijze zijn aange­sloten aan een openbaar riool.

 • 2.

  Niet van toepassing is het gestelde in het eerste lid:

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  • b.

   op bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 meter van een openbaar riool zijn gelegen;

  • c.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd;

  • d.

   op agrarische bedrijven waarin de fecaliën voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en een daartoe voldoende ruime mestkelder, gier- of beerput aanwezig is.

Artikel 5.3.5. Aansluiting anders dan aan de openbare riolering.

Indien het gestelde in artikel 5.3.4, tweede lid, van toepassing is, gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  voor de opvang van fecaliën afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moet een doeltreffende rottingput met een doeltreffende aansluitleiding naar die toiletten aanwezig zijn, tenzij de fecaliën voor agrarische bedrijfsdoeleinden worden ge­bruikt;

 • b.

  voor de opvang van fecaliën afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten een doeltreffende beerput zonder overstort, een doeltreffende gierput of een doel­treffende rottingput met overstort aanwezig zijn, alsmede een doeltreffende aan­sluitleiding tussen die toiletten en de genoemde put, tenzij op andere zodanige wijze wordt geloosd dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

 • c.

  leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder fecaliën alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

 • d.

  leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder fecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

Artikel 5.3.6. Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen.

Artikel 2.7.6 en de bijbehorende bijlage 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.3.7. Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen.

De in de artikelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij een leiding van het distri­butienet bevindt. Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op één erf of terrein bevinden, als één bouwwerk worden beschouwd.

Paragraaf 4. Het weren van schadelijke of hinderlijke gedierte. Reinheid.

Artikel 5.4.1. Preventie.

Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk zich in zindelijke staat bevindt.

Hoofdstuk 6. Brandveilig gebruik.

Paragraaf 1. Gebruiksvergunning.

Artikel 6.1.1. Vergunning gebruik bouwwerk.

'Vervallen'

Artikel 6.1.2. Aanvraag gebruiksvergunning.

'Vervallen'

Artikel 6.1.3. In behandeling nemen.

'Vervallen'

Artikel 6.1.4. Termijn van beslissing.

'Vervallen'

Artikel 6.1.5. Weigeren gebruiksvergunning.

'Vervallen'

Artikel 6.1.6. Intrekken gebruiksvergunning.

'Vervallen'

Artikel 6.1.7. Verplicht aanwezige bescheiden.

'Vervallen'

Paragraaf 2. Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar.

Artikel 6.2.1. Gebruikseisen voor bouwwerken.

'Vervallen'

Artikel 6.2.2. Verbod stoffen aanwezig te hebben.

'Vervallen'

Artikel 6.2.3. Opslag en verwerking stoffen.

'Vervallen'

Paragraaf 3. Het bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen bij brand

Artikel 6.3.1. Gebruiksgereed houden bluswaterwinplaatsen.

'Vervallen'

Artikel 6.3.2. Gebruik middelen en voorzieningen.

'Vervallen'

Paragraaf 4. Hinder in verband met de brandveiligheid.

Artikel 6.4.1. Hinder in verband met de brandveiligheid.

'Vervallen'

Hoofdstuk 7. Overige gebruiksbepalingen.

Paragraaf 1. Overbevolking.

Artikel 7.1.1. Overbevolking van woningen

Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt be­woond door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.

Artikel 7.1.2. Overbevolking van woonwagens.

Het is verboden een woonwagen te bewonen met of toe te staan dat een woonwagen wordt bewoond door meer dan één persoon per 6 m2 gebruiksoppervlakte.

Paragraaf 2. Staken van het gebruik.

Artikel 7.2.1. Verbod to gebruik bij bouwvalligheid.

Het is verboden een bouwwerk, een open erf of terrein te gebruiken of te doen gebruiken, indien door of namens burgemeester en wethouders is medege­deeld, dat zulks gevaarlijk is in verband met:

 • a.

  bouwvalligheid van het bouwwerk;

 • b.

  bouwvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk.

Artikel 7.2.2. Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne.

Indien ten gevolge van het niet functioneren - hieronder begrepen het afgesloten zijn - van de ingevolge het Bouwbesluit verplicht aanwezige voorzieningen tot het kunnen afvoeren van fecaliën, het kunnen beschikken over drinkwater, het kunnen beschikken over gedistribueerd gas en het kunnen beschikken over gedistribueerde elektriciteit een onvoldoende veiligheid of een onvoldoende hygiëne aanwezig is, kan het bevoegd gezag gelasten het gebruik van het bouwwerk te staken.

Artikel 7.2.3. Staken van het gebruik van een woonwagen.

'Vervallen'

Paragraaf 3. Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen.

Artikel 7.3.1.  

'Vervallen'

 

Hiervoor in de plaats komt het niet ingetrokken artikel 352 van de Bouwverordening, zoals vastgesteld op 26 oktober 1987, luidend:

 

Artikel 352.

Verbod tot het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking van de bestemming.

 • 1.

  Zolang bij een bestemmingsplan, totstandgekomen als uitbreidingsplan of als voor­schriften ex artikel 43 van de Woningwet 1901, hetzij voor, hetzij na inwerkingtre­ding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1962, 286) geen voorschriften zijn gegeven omtrent het gebruik van de in die plannen of voorschriften begrepen bouwwerken, open erven of terreinen en geen aanpassing aan de Wet op de Ruim­telijke Ordening heeft plaatsgevonden, is het verboden die bouwwerken, open erven of terreinen, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de uit dat plan of die voorschriften voortvloeiende bestemming, nadat de bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming is verwezenlijkt.

 • 2.

  Het is verboden niet in een bestemmingsplan begrepen bouwwerken en hun aan­horigheden te gebruiken in strijd met de bestemming, die zij blijkens hun construc­tie dan wel inrichting hebben.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op een gebruik dat tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet onwettig was en zolang in dat gebruik geen wijziging wordt gebracht.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 7.3.2. Hinder.

Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 • a.

  op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof worden verspreid;

 • b.

  overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;

 • c.

  op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irrite­rend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein;

 • d.

  instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Niet van toepassing is het vorenstaande, indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde wet van toepassing is.

Paragraaf 4. Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid.

Artikel 7.4.1. Preventie.

 • 1.

  Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk zich in zindelijke staat bevindt.

 • 2.

  Voorraden en afval dienen op zodanige wijze en plaats te worden bewaard dat schadelijk of hinderlijk gedierte hierdoor niet wordt aangetrokken.

Paragraaf 5. Watergebruik.

Artikel 7.5.1. Verboden gebruik van water.

Het is verboden drink- en werkwater, waarvan door het bevoegd gezag schriftelijk is medegedeeld dat het ondeugdelijk wordt geacht, te gebruiken.

Paragraaf 6. Installaties.

Artikel 7.6.1. Gebruiksgereed houden van installaties.

Installaties in een gebouw, waarvan het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of de Bouwverordening de aanwezigheid verplicht stelt, moeten in een goede staat verkeren, zodat daarvan een onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

Hoofdstuk 8. Slopen.

Paragraaf 1. Omgevingsvergunning voor het slopen.

Artikel 8.1.1. Omgevingsvergunning voor het slopen.

 • 1.

  Het is verboden bouwwerken en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schat­ting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen dan 10 m3, tenzij het slopen mede betreft het verwijderen van asbest. Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. Het bevoegd gezag kan aan hun besluit voorwaarden verbinden als bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor het slopen slechts voorschrif­ten over:  

  • a.

   de veiligheid tijdens het slopen;

  • b.

   de bescherming van nabijgelegen bouwwerken;

  • c.

   het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden afvoeren van het sloopafval tenminste inhoudende een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval;

  • d.

   het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid, letter c, voor zover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd.

 • 4.

  De voorschriften over het sloopafval als bedoeld in het derde lid, onder letter c, kun­nen eisen bevatten omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt geschei­den, de tijdelijke opslag op het sloopterrein en het in fracties gescheiden verpakken van het sloopafval op het sloopterrein. Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor het slopen met betrekking tot asbest voorschriften over het afzonderlijk gereed maken daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en over de termijn waar­binnen dit moet plaatsvinden.

 • 5.

  De vergunningplicht als bedoeld in het eerste lid geldt niet indien in een tijdelijke omgevingsvergunning voor het bouwen voor een seizoengebonden bouwwerk voorschriften zijn gesteld over het slopen van het tijdelijke bouwwerk.

Artikel 8.1.2. Aaanvraag sloopvergunning.

'Vervallen'

Artikel 8.1.3. In behandeling nemen.

'Vervallen'

Artikel 8.1.4. Termijn van beslissing.

'Vervallen'

Artikel 8.1.5. Samenloop van slopen en bouwen.

'Vervallen'

Artikel 8.1.6. Weigeren omgevingsvergunning voor het slopen.

Een omgevingsvergunning voor het slopen moet worden geweigerd indien:

 • a.

  de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;

 • b.

  de bescherming van nabijgelegen bouwwerken in verband met het slopen on­voldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;

 • c.

  een vergunning met betrekking tot de archeologische monumenten ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;

 • d.

  en vergunning ingevolge een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, die krachtens overgangsrecht van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de werking heeft behouden, is vereist en deze niet is verleend;

 • e.

  ”Vervallen”;

 • f.

  een onttrekkingsvergunning, samenvoegingsvergunning of splitsingsvergunning ingevolge de gemeentelijke Huisvestingsverordening is vereist en deze niet is verleend.

Artikel 8.1.7. Intrekking omgevingsvergunning voor het slopen.

Een omgevingsvergunning voor het slopen kan worden ingetrokken indien:

 • a.

  de vergunning is verleend tengevolge van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;

 • b.

  binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de sloopvergunning geen begin met de werkzaamheden is gemaakt;

 • c.

  tussen het begin en het einde van de sloopwerkzaamheden deze werkzaam­heden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

Paragraaf 2. Uitzonderingen op het vereiste van een omgevingsvergunning voor het slopen.

Artikel 8.2.1. Sloopmelding.

 • 1.

  In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is geen omgevingsvergunning voor het slopen vereist voor het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel slopen van:

  • a.

   geschroefde , asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;

  • b.

   asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning  of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;

  mits het voornemen tot dit slopen is gemeld bij burgemeester en wethouders en door burgemeester en wethouders binnen acht dagen na de dag waarop dit is gemeld is medegedeeld dat geen omgevingsvergunning voor het slopen is vereist.

 • 2.

  Het voornemen tot slopen als bedoeld in het eerste lid moet worden gemeld met gebruikmaking van een door of namens burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3.

  De melding en de daar bijbehorende bescheiden moeten in tweevoud worden in­gediend.

 • 4.

  De melding en de daar bijbehorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn ge­steld.

 • 5.

  In de melding moeten zijn opgenomen de plaats, het adres, de aard en het gebruik van het bouwwerk.

 • 6.

  Degene, die de melding heeft gedaan, krijgt door of namens burgemeester en wet­houders een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

 • 7.

  Indien burgemeester en wethouders de in het eerste lid bedoelde mededeling niet binnen de aldaar gestelde termijn hebben gedaan, is de mededeling van rechts­wege gedaan.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een mededeling als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest.

 • 9.

  De houder van een mededeling als bedoeld in het eerste of het tweede lid is ver­plicht de voorschriften, bedoeld in het achtste lid alsmede de voorschriften die bij of krachtens de artikelen 7 en 8 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zijn gesteld, in acht te nemen.

 • 10.

  Het bewerken van het asbest ter plaatse waar dit asbest door sloop vrijkomt is niet toegestaan.

 • 11

  Bij het niet voldoen aan de bij of krachtens de in het eerste t/m het vijfde lid van dit artikel gestelde eisen, stellen burgemeester en wethouders degene die de melding heeft gedaan in de gelegenheid om binnen één week de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen.

Artikel 8.2.2. Overige uitzonderingen op het vereiste van een omgevingsvergunning voor het slopen.

 

In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is voorts geen omgevingsvergunning voor het slopen vereist, indien het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, uitsluitend bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk verwijderen van:

 • a.

  geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

 • b.

  verwijderen van beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;

 • c.

  rem- en frictiematerialen;

 • d.

  pakkingen uit verbrandingsmotoren;

 • e.

  pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt.

Paragraaf 3. Verplichtingen tijdens het slopen.

Artikel 8.3.1. Veiligheid op het sloopterrein.

 

Het bepaalde in de artikelen 4.8 t/m 4.10 is van overeenkomstige toepassing op het slopen en het sloopterrein.

Artikel 8.3.2. Veiligheid op het sloopterrein.

Op het sloopterrein moet de omgevingsvergunning voor het slopen of een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom tot het slopen aan­wezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven.

Artikel 8.3.3. Plichten van de houder van de omgevingsvergunning voor het slopen.

 • 1.

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, opdragen aan een deskundig bedrijf.

 • 2.

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet een afschrift van de vergunning ter hand stellen aan het deskundig bedrijf dat het slopen krachtens aanneming van werk zal uitvoeren.

 • 3.

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stelt ten minste één week voorafgaande aan de aanvang van het slopen, het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de data en tijdstippen waarop het slopen, voorzover dat betrekking heeft op asbest, zal plaatsvinden.’

 • 4.

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stuurt binnen twee weken na de uitvoering van de werkzaamheden het bevoegd gezag een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Artikel 8.3.4. Plichten van degene die sloopt.

 • 1.

  Indien wordt gesloopt zonder dat een omgevingsvergunning voor het slopen is verleend voor het slopen van asbest en tijdens het slopen asbest wordt ontdekt, is degene die sloopt verplicht hiervan terstond melding te doen aan het bouw- en woningtoezicht.

 • 2.

  Aan het bouwtoezicht dienen tenminste twee dagen van tevoren de aanvang van de sloopwerkzaamheden te worden gemeld en uiterlijk op de dag van de beëindi­ging van de sloopwerkzaamheden het einde van die werkzaamheden. Indien het bouwtoezicht dit verlangt, moeten genoemde meldingen schriftelijk geschieden.

Artikel 8.3.5. Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest.

 • 1.

  Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar moet eerst het in een bouwwerk aanwezige asbest worden verwijderd, voordat het bouwwerk wordt gesloopt.

 • 2.

  Bij de verwijdering van het asbest moeten de beste bestaande technieken worden toegepast om verontreiniging van het milieu met asbest te voorkomen.

   

  De leden 3 tot en met 7 ‘Vervallen’

Artikel 8.3.6. Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen.

'Vervallen'

Paragraaf 4. Vrij slopen.

Artikel 8.4.1. Sloopafval algemeen.

 • 1.

  Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen vergunning krach­tens artikel 8.1.1, noch een melding krachtens artikel 8.2.1 is vereist, dient tenmin­ste te worden gescheiden in de navolgende fracties:

  • a.

   de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstof­fenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz. 9);

  • b.

   steenachtig sloopafval, zonder inbegrip van gips;

  • c.

   bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;

  • d.

   met PAKS verontreinigde materialen;

  • e.

   asfalt;

  • f.

   dakgrind;

  • g.

   overig afval.

 • 2.

  Het overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder g, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a t/m f, moeten op het sloopterrein ge­scheiden worden gehouden.

Hoofdstuk 9. Welstand.

Artikel 9.1. De advisering door de commissie ruimtelijke kwaliteit.

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. De commissie ruimtelijke kwaliteit baseert haar advies op de in de wel­standsnota genoemde welstandscriteria.

Artikel 9.2. Samenstelling van de welstandscommissie.

'Vervallen'

Artikel 9.3. Benoeming en zittingsduur.

De voorzitter en de overige leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit en hun plaatsver­vangers worden op voorstel van de burgemeester en wethouders benoemd en ont­slagen door de gemeenteraad.De leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Artikel 9.4. Jaarlijkse verantwoording.

De commissie ruimtelijke kwaliteit stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin tenminste aan de orde komt:

op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;

de werkwijze van de commissie ruimtelijke kwaliteit;

op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

de aard van de beoordeelde plannen;de bijzondere projecten.

 

De commissie ruimtelijke kwaliteit kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

Artikel 9.5. Termijn van advisering.

 • 1.

  De commissie ruimtelijke kwaliteit brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen uit binnen vier weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 2.

  De commissie ruimtelijke kwaliteit brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, indien deze vergunning betrekking heeft op een deel van een project of een gefaseerde aanvraag betreft uit binnen drie weken nadat door of namens bur­gemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek om advies de  commissie ruimtelijke kwaliteit een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit artikel geven voor het uitbrengen van het welstandsadvies. Een langere termijn kan door burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag is verlengd met toepassing van artikel 3.9 tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 9.6. Openbaarheid van vergaderen en mondeling toelichting.

 • 1.

  De behandeling van bouwplannen door de commissie ruimtelijke kwaliteit is openbaar. De data van de openbare vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden tijdig be­kendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. De agenda wordt twee dagen voorafgaand aan de vergadering bekendgemaakt op de internetsite van de gemeente Eindhoven. Indien burgemeester en wethouders - al dan niet op ver­zoek van de aanvrager - een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de advie­zen.

 • 2.

  Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen hierom bij het indienen van de aan­vraag om omgevingsvergunning voor het bouwen heeft verzocht, wordt deze door of namens de commissie ruimtelijke kwaliteit in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouw­plan.

Artikel 9.7. Afdoening bij mandaat.

'Vervallen'

Artikel 9.8. Vorm waarin het advies wordt uitgebracht.

 • 1.

  Een advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit inhoudende dat een bouwplan in strijd is met de redelijke eisen van welstand wordt deugdelijk gemotiveerd.

 • 2.

  Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en wethouders gevoegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 9.9. Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken.

Indien de raad op grond van artikel 12 van de Woningwet het voornemen heeft een gebied van de gemeente of een categorie bouwwerken uit te slui­ten van welstandstoezicht, neemt de raad het daartoe strekkende besluit niet dan nadat:

 • 1.

  op het voornemen inspraak is verleend;

 • 2.

  het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit is ingewonnen.

   

  De inspraak als bedoeld in het eerste lid vindt plaats op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.

Artikel 9.10. Nadere regeling over de werkwijze.

Het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit dat als bijlage 9 bij deze verordening is vastgesteld, bevat nadere regels over de werkwijze van de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Hoofdstuk 10. Overige administratieve bepalingen.

Artikel 10.1. De aanvraag om woonvergunning.

'Vervallen'

Artikel 10.2. De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen.

'Vervallen'

Artikel 10.3. Overdragen vergunningen.

'Vervallen'

Artikel 10.4. Overdragen mededeling.

'Vervallen'

Artikel 10.5. Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen.

'Vervallen'

Artikel 10.6. Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften.

Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voor­schriften waarnaar in deze verordening - of in de bij deze verordening behorende bij­lagen - wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of ver­vanging heeft gepubliceerd.

Hoofdstuk 11. Handhaving.

Artikel 11.1. Stilleggen van de bouw.

'Vervallen'

Artikel 11.2. Overtreding van het verbod tot ingebruikneming.

Indien het bouwtoezicht constateert, dat in afwijking van het bepaalde in artikel 4.14 het bouwwerk in gebruik is genomen, kan het bevoegd gezag de eige­naar of degene, die het in zijn macht heeft aan de verboden toestand een einde te maken, aanschrijven tot het staken van het gebruik of tot het alsnog voldoen aan alle voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 11.3. Stilleggen van het slopen.

'Vervallen'

Artikel 11.4. Onderzoek naar gebrek.

'Vervallen'

Hoofdstuk 12. Straf-, overgangs- en slotbepalingen.

Artikel 12.1. Strafbare feiten.

'Vervallen'

Artikel 12.2. Overgangsbepaling bodemonderzoek.

Indien ten behoeve van de bouw van een bouwvergunningplichtig bouwwerk in enig ander verband dan de aanvraag om bouwvergunning indicatief bodemonderzoek is verricht, geldt dit indicatieve bodemonderzoek als het in artikel 2.1.5 bedoelde ver­kennende bodemonderzoek, tenzij burgemeester en wethouders van mening zijn, dat het indicatieve bodemonderzoek niet meer als een recent onderzoek kan worden gezien..

Artikel 12.3. Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen.

Het bepaalde in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3 inzake de bereikbaarheid van gebouwen is niet van toepassing op een gebouw, dat gebouwd is of wordt op basis van een bouw­vergunning als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Woningwet van 12 juli 1962, tenzij bij een latere vergunning op grond van artikel 40 van de Woningwet eisen aan de bereikbaarheid van dat gebouw zijn gesteld.

Artikel 12.4. Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning.

Een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Brandbeveiligingsveror­dening vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31 oktober 1989 geldt als gebruiksvergun­ning als bedoeld in artikel 6.1.1.

Een ontheffing, toestemming, voorschrift of beperking - hoe ook ge­naamd - verleend krachtens deBrandbeveiligingsverordening, vastgesteld bij raads­besluit d.d. 31 oktober 1989, blijft van kracht totdat de termijn waarvoor zij is ver­leend, is verstreken of totdat zij is ingetrokken.

Artikel 12.5. Overgangsbepaling sloopmelding.

'Vervallen'

Artikel 12.6. Stolbepaling.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 september 1993.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen:

  • a.

   de Bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 oktober 1987 en alle daarin aangebrachte wijzigingen, met uitzondering van artikel 352;

  • b.

   de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31 oktober 1989 en alle daarin aangebrachte wijzigingen, voor zover deze Brandbeveili­gingsverordening eisen aan het brandveilig gebruik van bouwwerken stelt.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Bouwverordening gemeente Eindhoven".

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

 

 

 

 , burgemeester.

 

 

 

 

 , secretaris.

 

Uitgegeven, .

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

Bijlage 1. Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning.

'Vervallen'

Bijlage 2. Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning.

'Vervallen'

Bijlage 3. Gebruikseisen voor bouwwerken.

'Vervallen'

Bijlage 4. Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke ruimten in woonfuncties.

'Vervallen'

Bijlage 5. Toegestane hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen.

'Vervallen'

Bijlage 6. Opslag brandgevaarlijke stoffen.

'Vervallen'

Bijlage 7. Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen.

Bijlage als bedoeld in artikel 2.7.6.

 

De NEN-normen, bedoeld in artikel 2.7.6, zesde lid, zijn de volgende:

NEN 7002, uitgave 1968, 'Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d. december

1979);

NEN 7003, uitgave 1968, 'Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d. december 1979);

NEN 7013, uitgave 1980, 'Expansiestukken van PVC en ABS voor binnen- en buitenrioleringen';

NEN-EN 1401-1, uitgave 2009, ‘Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – Ongeplastificeerd PVC (PVC-U) – Deel 1. Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem’(Engelstalig);

NEN-EN 295-1, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buis­verbindingen voor riolering

onder vrij verval - Deel 1. Eisen (Engelstalig) ), met inbegrip van de aanvullingsbladen A1, uitgegeven 1996,

A2, uitgegeven 1997, en A3, uitgegeven 1999';

NEN-EN 295-2, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buis­verbindingen voor riolering

onder vrij verval - Deel 2. Kwaliteitscontrole en mon­stername (Engelstalig), met inbegrip van de

aanvullingsblad A1, uitgegeven 1999;

NEN-EN 295-3, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buis­verbindingen voor rioleringonder vrij verval - Deel 3. Beproevingsmethoden (Engelstalig).

Bijlage 8. Checklist voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest.

'Vervallen'

Bijlage 9. Reglement van orde van de welstandscommissie.

'Vervallen'

Bijlage 10. Tabel 2.6.1 behorende bij artikel 2.6.1 (brandmeldinstallaties).

'Vervallen'

Bijlage 11. Tabel 2.6.5 behorende bij artikel 2.6.5 (ontruimimngsalarminstallaties).

'Vervallen'

Bijlage 12. 2.6.8 behorende bij artikel 2.6.8 (vluchtrouteaanduiding).

'Vervallen'