Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Subsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen per 1 juli 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen per 1 juli 2015
CiteertitelSubsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201526-05-2020nieuwe regeling

16-06-2015

Weekblad Gezien, 24 juni 2015

Zaaknr. 20402

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen per 1 juli 2015

 

 

Hoofdstuk 1: begripsbepalingen

Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen

In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal;

 • c.

  levensloopbestendige woning:een particuliere koopwoning die in ieder geval voldoet aan de vereisten m.b.t.:

  • toegankelijkheid

  • slaapkamer

  • badkamer/ sanitair

  • toiletruimte

zoals deze zijn gesteld in de kolom “uitvoering basis” van het document “LLB criteria en scorelijst, versie 3. (bijlage 5):

d. natuurlijk persoon: een mens van vlees en bloed met een identiteit, geboorteplaats en –datum;

e. professionele aannemer: firma die zich toelegt op het uitvoeren van (ver)bouwprojecten en die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

f. raad: gemeenteraad van Voerendaal;

 • g.

  subsidie: een door de gemeente Voerendaal aan een natuurlijk persoon verleende geldelijke bijdrage voor het levensloopbestendig maken van een bestaande particuliere koopwoning in de gemeente Voerendaal die op het moment van aanvraag van de geldelijke bijdrage in (mede-)eigendom toebehoort aan deze natuurlijk persoon van minimaal 55 jaar en door hem wordt bewoond c.q. binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie bewoond zal gaan worden;

 • h.

  subsidieplafond: het subsidiebudget dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidies, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2012 met betrekking tot het meerjarig volkshuisvestingsplan;

 • i.

  subsidievaststelling: een beschikking met een omschrijving van de activiteiten, voorzieningen, producten/diensten en/of zaken/objecten waarvoor subsidie wordt verleend, waarin het maximaal toegekende subsidiebedrag wordt vermeld, de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen c.q. voorwaarden, hetgeen het gemeentebestuur tot uitbetaling verplicht.

 • j.

  woning: een (gedeelte van een) bestaand gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Hoofdstuk 2: algemene bepalingen

Artikel 2 Grondslag regeling

Artikel 3, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening 2015 vormt de grondslag voor deze Subsidieregeling.

Artikel 3 Doel

Deze Subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van natuurlijke personen van 55 jaar en ouder om hun eigen bestaande woning levensloopbestendig te maken.

Hoofdstuk 3: subsidieaanvraag

Artikel 4 Wanneer indienen?

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie kan op zijn vroegst worden ingediend vanaf het moment dat de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning wordt gedaan.

 • 2.

  Als geen omgevingsvergunning nodig is wordt de aanvraag om subsidie uiterlijk 14 weken voor de aanvang van de (ver)bouwwerkzaamheden ingediend.

Artikel 5 Bij wie indienen?

De aanvraag om subsidie wordt ingediend bij het college.

Artikel 6 Hoe indienen?

De aanvraag wordt ingediend door middel van het geheel en correct invullen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat vervolgens moet worden verzonden naar het college. Het aanvraagformulier maakt deel uit van deze Subsidieregeling (zie bijlage 1).

Artikel 7 Welke gegevens overleggen?

Met de aanvraag worden de gegevens overgelegd zoals die zijn vermeld op het aanvraagformulier (zie bijlage 1).

Hoofdstuk 4: subsidiecriteria

Artikel 8 Criteria voor subsidievaststelling

Het college besluit tot vaststelling van subsidie aan de aanvrager als aan alle hieronder staande voorwaarden tezamen is voldaan:

 • a.

  de aanvrager is een natuurlijk persoon;

 • b.

  de aanvrager is minimaal 55 jaar op het moment van de aanvraag;

 • c.

  de aanvrager is op het moment van de aanvraag en subsidievaststelling (mede-)eigenaar van een door hem bewoonde of na realisatie van de levensloopbestendige voorzieningen te bewonen woning in de gemeente Voerendaal;

 • d.

  de aanvrager zijn woning als bedoeld onder c., levensloopbestendig maakt en de daarmee verband houdende werkzaamheden binnen 10 maanden na de onherroepelijke subsidievaststelling zijn afgerond alsmede gemeld bij het college en deze melding door het college is geaccepteerd;

 • e.

  de (ver)bouw en aan te brengen voorzieningen mogen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, Bouwbesluit en overige eisen die uit de wet en/of uitvoeringsregelingen voortvloeien;

 • f.

  geen subsidie wordt verleend als de vergoeding van de te maken kosten op grond van een andere (wettelijke) regeling kan plaatsvinden;

 • g.

  geen subsidie wordt verleend als de woning reeds levensloopbestendig is;

 • h.

  voor vergoeding komen alleen in aanmerking de kosten voor de (ver)bouw voor zover deze sober en doelmatig is;

 • i.

  de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door een professionele aannemer, en

 • j.

  door de vaststelling van de subsidie wordt het subsidieplafond niet overschreden waarbij geldt dat de subsidie wordt beoordeeld op volgorde van datum van ontvangst van het correct en compleet ingevulde aanvraagformulier.

Hoofdstuk 5: subsidiebedrag

Artikel 9 Hoogte subsidiebedrag

 • 1.

  Subsidie wordt alleen gegeven voor de kosten van het levensloopbestendig maken van de woning.

 • 2.

  Tot de kosten van het levensloopbestendig maken behoren alleen de uitvoeringskosten, zijnde de materiaal- en maakkosten zoals gespecificeerd vermeld op de werkzaamheden en vergoedingenlijst, versie 3 (zie bijlage 4).

 • 3.

  De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de gespecificeerde vergoedbare kosten zoals vermeld op de werkzaamheden en vergoedingenlijst, versie 3 (zie bijlage 4) en het criterium neergelegd in artikel 8, onder h.

 • 4.

  Het subsidiebedrag is maximaal 9.000 euro (inclusief btw) per woning.

Hoofdstuk 6: subsidievaststelling

Artikel 10 Beslistermijn

Op de aanvraag op subsidie wordt beslist binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier. Daarbij kan het college de beslissing met maximaal 6 weken verdagen.

Artikel 11 Hoe wordt de subsidie uitgekeerd?

De subsidie wordt uitgekeerd door overmaking van het subsidiebedrag op het door de aanvrager in het aanvraagformulier vermelde bankrekeningnummer.

Artikel 12 Wanneer wordt de subsidie uitgekeerd?

 • 1.

  De subsidie wordt aan de aanvrager uitgekeerd op het moment zoals genoemd in de beschikking waarbij de subsidie is vastgesteld.

 • 2.

  Als een omgevingsvergunning is vereist, wordt 50% van het vastgestelde subsidiebedrag uitgekeerd binnen vier weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning.

 • 3.

  Als geen omgevingsvergunning is vereist, wordt 50% van het vastgestelde subsidiebedrag uitgekeerd binnen vier weken na de melding van aanvrager en de acceptatie daarvan door het college, dat met de (ver)bouw is gestart. Deze startmelding wordt gedaan door middel van het ingevuld en ondertekend verzenden van de startmeldkaart, versie 3 (zie bijlage 2) aan het college.

 • 4.

  Als de vastgestelde subsidie lager is dan 1.000 euro (inclusief btw), wordt deze in afwijking van het gestelde in de leden 2 en 3 in eens uitgekeerd binnen vier weken na de melding van aanvrager en de acceptatie daarvan door het college, dat met de (ver)bouw is gestart. Deze startmelding wordt gedaan door middel van het ingevuld en ondertekend verzenden van de startmeldkaart (zie bijlage 2) aan het college.

Hoofdstuk 7: intrekking subsidie

Artikel 13 Intrekkingsredenen

Het besluit tot vaststelling van de subsidie wordt met terugwerkende kracht ingetrokken als:

 • a.

  de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt of laten verstrekken op grond waarvan (een deel van) de subsidie in strijd met deze Subsidieregeling is gegeven;

 • b.

  de aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling gekoppelde voorwaarden;

 • c.

  de aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de eisen die de wet en uitvoeringsregelingen stellen aan de (ver)bouw;

 • d.

  de aanvrager het gereed zijn van de (ver)bouw niet binnen 10 maanden na de startmelding heeft gemeld bij het college en de acceptatie daarvan door het college. Deze gereedmelding wordt gedaan door middel van het ingevuld en ondertekend verzenden van de gereedmeldkaart, versie 3 (zie bijlage 3) aan het college;

 • e.

  binnen vijf jaar na de acceptatie van de gereedmelding door het college is vastgesteld dat het levensloopbestendig zijn van de woning ongedaan is gemaakt.

 • f.

  de aanvrager bij verkoop van de woning geen kwalitatieve verplichting in de vorm van een kettingbeding met de koper en diens rechtsopvolgers is overeengekomen inhoudende het naleven van de voorwaarden verbonden aan de subsidiebeschikking, hetgeen moet zijn opgenomen in de koop/-verkoopovereenkomst en notariële overdrachtsakte.

Artikel 14 Gevolgen intrekking

 • 1.

  Tegelijk met of na het nemen van het intrekkingsbesluit zoals bedoeld in artikel 13, vordert het college het uitgekeerde subsidiebedrag terug in overeenstemming met het intrekkingsbesluit.

 • 2.

  Als gevolg van de intrekking is het verstrekte certificaat zoals bedoeld in artikel 15, vierde lid, ongeldig.

Hoofdstuk 8: meldplicht subsidieontvanger

Artikel 15 Wat en hoe melden?

 • 1.

  De aanvrager meldt de start van het levensloopbestendig maken van de woning aan het college door middel van het ingevuld en ondertekend verzenden van de startmeldkaart, versie 3 (zie bijlage 2) aan het college.

 • 2.

  De aanvrager meldt het gereed zijn van het levensloopbestendig maken van de woning aan het college door middel van het ingevuld en ondertekend verzenden van de gereedmeldkaart, versie 3 (zie bijlage 3) aan het college.

 • 3.

  De aanvrager kan rechten ontlenen aan de melding als deze door het college schriftelijk is geaccepteerd.

 • 4.

  De acceptatie van de gereedmelding omvat tevens een certificaat waarin het college het levensbestendig zijn van de woning vaststelt.

Artikel 16 Acceptatie meldingen

 • 1.

  Door middel van een schriftelijke mededeling aan de aanvrager accepteert het college de melding via de startmeldkaart respectievelijk de gereedmeldkaart.

 • 2.

  De acceptatie geschiedt binnen vier weken na ontvangst daarvan als uit de melding alsmede de controle daarvan blijkt dat aan de voorwaarden voor startmelding respectievelijk gereedmelding is voldaan.

Hoofdstuk 9: slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan in uitzonderlijke gevallen deze Subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als de weigering van een subsidieaanvraag dan wel subsidie-intrekking, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot aanzienlijke onredelijkheid.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze Subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015 .

Artikel 19 Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen 2015”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal van 16 juni 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal,

de secretaris, de burgemeester,

H.H.M. Timmermans W. Houben

Bijlagen:

 • 1.

  Aanvraagformulier, versie 3

 • 2.

  Startmeldkaart, versie 3

 • 3.

  Gereedmeldkaart, versie 3

 • 4.

  Werkzaamheden en vergoedingenlijst, versie 3

 • 5.

  LLB criteria en scorelijst, versie 3