Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 22 december 1993 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 22 december 1993 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994
CiteertitelEilandsbesluit Bijstand advies Commissie
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994, art. 6, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010 no. 18

Onbekend
23-12-199310-10-2010Nieuwe regeling

22-12-1993

A.B. 1993 no. 20

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen van 22 december 1993 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994

 

 

Artikel 1
 • 1.

  De Bijstand Advies Commissie, verder te noemen “de commissie”is gevestigd te Oranjestad en heeft als correspondentieadres “The Governments Guesthouse”.

 • 2.

  De commissie bestaat uit drie leden, die worden benoemd voor een periode van vier jaren.

 • 3.

  Het bestuurscollege benoemt:

  • -

   een lid, dat tevens voorzitter is;

  • -

   een lid, dat tevens secretaris is;

  • -

   een lid, dat de voorzitter of de secretaris bij absentie vervangt.

 • 4.

  Het bestuurscollege kan aan de leden van de commissie een vergoeding toekennen.

Artikel 2
 • 1.

  De commissie adviseert het bestuurscollege ten aanzien van de verlening, weigering en intrekking van een kaart ingevolge de “Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994” alsmede in andere aangelegenheden die eilandsverordening betreffende.

 • 2.

  De commissie adviseert, spoedeisende gevallen uitgezonderd, het bestuurscollege over het wegzenden van patiënten naar elders.

 • 3.

  De commissie is bevoegd op eigen initiatief voorstellen te doen inzake de bijstand kosten medische hulp.

Artikel 3
 • 1.

  De commissie vergadert op plaats, dag en uur, die de voorzitter bepaalt.

 • 2.

  De voorzitter is verplicht de commissie bijeen te roepen indien meer dan de helft van de leden dit wenst.

Artikel 4

De secretaris houdt van elke vergadering een presentielijst bij, die door de voorzitter na afloop van de vergadering voor akkoord wordt ondertekend.

Artikel 5

De commissie kan slechts vergaderen en beslissingen nemen, indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

Artikel 6

Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 7

De secretaris draagt zorg voor een deugdelijke, beknopte, verslaglegging van het in de vergadering behandelde. Het verslag wordt in een volgende vergadering aan de commissie ter vaststelling voorgelegd.

Artikel 8

De commissie toetst de aanvragen aan de bepalingen als gesteld in de Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994.

Artikel 9
 • 1.

  De commissie brengt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvrage, schriftelijk advies uit aan het bestuurscollege.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor het op schrift stellen en het verzenden van het advies. Hij ondertekent het advies namens de commissie.

 • 3.

  De secretaris draagt er tevens zorg voor dat alle op de aanvrage betrekking hebbende stukken aan het bestuurscollege worden teruggezonden.

Artikel 10

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden aangehaald als “Eilandsbesluit Bijstand advies Commissie” en treedt in werking op de dag van afkondiging.

Bijlage behorende bij Eilandsbesluit Bijstand Advies Commissie

AANVRAAGFORMULIER

 

Aanvraagformulier Nr.------------

Dhr./ Mevr./ Mej./ -----------------------------------------------------------------------------------------

Geboren op ----------------------------------------------- te ---------------------------------------------

Adres ------------------------------------------------------- te ---------------------------------------------

ONGEHUWD/ GEHUWD MET/ GESCHEIDEN VAN/ WEDUWE OF WEDUWNAAR VAN:

----------------------------------------------- geboren op ----------------------------- te --------------------

Beroep --------------------------------------- Beroep partner ------------------------------------------

Werkgever ---------------------------------- Werkg. partner ------------------------------------------

Inkomen ----------------------------------------------------------------per week/ quincena/ maand

Inkomen partner ----------------------------------------------------- per week/ quincena/ maand

Indien zelfstandige, hoeveel bedroeg uw belastbaar inkomen in het afgelopen

jaar? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u of is uw partner verzekerd tegen ziektekosten? -----------------------------------------

Zo ja, bij wie? Centrale overheid/ lokale overheid/ SVB/ Nagico/ Fatum/FZOG/

overig: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zijn uw kinderen meeverzekerd? Zo neen, waarom niet? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderen naam, voornamen, geb. data invullen

Eigen woning: adres: ------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u inkomsten uit woningbezit? Zo ja, hoeveel? ----------------------------- per maand

Huurhuis eigendom van --------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager verzoekt hem/haar/zijn kinderen een kaart rechtgevend op bijstand in de medische hulp te

V E R S T R E K K E N OP GROND VAN ONVERMOGENDHEID

V E R K O P E N OP GROND VAN MINDERVERMOGENDHEID

Sint Eustatius, ---------------------------------------------

De aanvrager/aanvraagster,

-----------------------------------------------------------------

- Handtekening

ADVIES BIJSTAND ADVIES COMMISSIE: d.d. -------------------------------------------------------------

Kaart kosteloos verstrekken/Kaart verkopen t.b.v. aanvrager/partner/kinderen: ----------------------------------------------------------------------- Tarief: ---------------------------------------------------------------

Kaart weigeren: Reden: --------------------------------------------------------------------------------------------

(vervolg z.o.z)

Ruimte voor redigeren voorwaarden:

Paraa comm. secr.:

 

Extra schrijfruimte ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Toelichting:

Aanvrager is ervan op de hoogte dat de Eilandsverordening Bijstand Kosten Medische Hulp het sluitstuk is in de voorziening van een ziektekostenverzekering. Dat betekent, dat aanvrager alles heeft ondernomen om op een andere – financieel acceptabele - wijze verzekerd te geraken voor ziektekosten.

 

AANVRAAG:

Er dient één keer per jaar een aanvraag te worden ingediend

 

INLEVERTERMIJN: vóór 1 maart

Deze aanvraag dient voor 1 maart van het geldende kalender jaar te worden ingediend bij het bestuurscollege. Aanvragen die na deze datum worden ingediend worden afgehandeld conform artikel 3, lid 3 of artikel 4, lid 3. Dit betekent dat een kaart, indien hij wordt toegekend, wordt verstrekt tegen 200 % van het gelden tarief.

 

BEWIJSSTUKKEN:

Bij de aanvraag dient voor zover mogelijk een bewijsstuk

van het inkomen te worden gevoegd (bijv. salarisstrook of pensioen strook)

Aanvrager is zich ervan bewust dat bij opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen , dan wel het opzettelijk achterwege laten van relevante informatie, hij/zij een gevangenisstraf riskeert van ten hoogste één maand of een geldboete tot maximaal vijfhonderd gulden.