Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Winkeltijdenverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening 2017
CiteertitelWinkeltijdenverordening gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201720-05-2020nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad 2017, 016

Zaaknr. 40551

Tekst van de regeling

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING 2017

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

 

gelet op artikel 3, lid 2 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

WINKELTIJDENVERORDENING 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Ontheffing verbod openstelling op zon- en feestdagen

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in lid 3, kan het college van burgemeester en wethouders op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen:

  • a.

   voor bakkers en campingwinkels tussen 9:00 uur en 18:00 uur;

  • b.

   gemeentebreed, voor andere dan de onder a genoemde aanbieders, tussen 10:00 uur en 18:00 uur.

 • 2.

  Geen ontheffing wordt verleend van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden voor de navolgende zon- en feestdagen:

  • a.

   Nieuwjaarsdag

  • b.

   Eerste Paasdag

  • c.

   Hemelvaartsdag

  • d.

   Eerste Pinksterdag

  • e.

   Eerste Kerstdag.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1 kan het college van burgemeester en wethouders op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet ten behoeve van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard of een culturele gelegenheid van lokale aard.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel.

 • 5.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 3. Vrijstelling bepaalde winkels en straatverkoop

 • 1.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels dan wel in oefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vrijstelling van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden geldt eveneens, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur, voor de door het college aangewezen plaatsen of gebieden.

 • 3.

  Het college kan, indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de winkel of andere verkoop zoals bedoeld in het eerste lid, op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed, bepalen dat de in het eerste en tweede lid genoemde vrijstellingen niet gelden voor nader aan te wijzen plaatsen of gebieden.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 5 Geldigheidsduur ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn na bekendmaking geldig voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan een ontheffing een voorschrift verbinden, waarbij de in het eerste lid genoemde geldigheidsduur wordt beperkt.

Artikel 6 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van hetcollege van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houdervan de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en

  wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 • 3.

  In geval een andere dan de houder van de ontheffing in zijn rechten en plichten treedt, zonder dat de in het eerste en tweede lid aangegeven toestemming is verkregen, vervalt de verleende ontheffing.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van deontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of debelangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  c.het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van deontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  door gebruikmaking van de verleende ontheffing andermans belangen ontoelaatbaar worden geschaad;

 • f.

  door of met gebruikmaking van de verleende ontheffing in strijd met een wettelijk voorschrift wordt gehandeld;

 • g.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 8 Intrekking oude verordening

De Winkeltijdenverordening 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Ontheffingen, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 8, die golden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, gelden als ontheffingen genomen krachtens deze verordening, met dien verstande dat voor zover in de ontheffingen een openingstijdstip van 12.00 uur is genoemd, dat tijdstip geacht wordt te zijn gewijzigd in 10.00 uur.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening gemeente Voerendaal”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017.

De raad van de gemeente Voerendaal,

de griffier, de voorzitter,

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons W. Houben