Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit ex art. 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex ert. 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-201717-10-2017nieuwe regeling

17-10-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex art. 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

 

 

Aanwijzingsbesluit ex art. 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

De raad van de gemeente Terschelling;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 22 augustus 2017;

Overwegende de wenselijkheid van procesversnelling waar dat kan;

Overwegende dat de rechtsbescherming voor aanvrager en belanghebbenden niet wordt aangetast;

Gelet op artikel 212, artikel 3.10, artikel 3.11 juncto artikel 2.27, Wabo,

alsmede artikel 6.5, derde lid Bor;

Gelet op het vastgestelde amendement 2017/74;

 

BESLUIT

Categorieën van gevallen aan te wijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen NIET is vereist, te weten:

 • A.

  De categorie van weigeringen;

 • B.

  Vervallen, conform amendement 2017/74;

 • C.

  De categorie van aanvragen waarvoor al eerder een vvgb is afgegeven;

 • D.

  De categorie van gevallen waarbij op de ontwerp-vvgb geen zienswijzen zijn ingediend.

Op grond van artikel 8:3 Awb staat geen bezwaar en beroep open tegen dit besluit.

Terschelling, 17 oktober 2017

De raad van de gemeente Terschelling

N.E. de Jong-de Vries, loco-griffier

J.B. Wassink, burgemeester

Op grond van artikel 8:3 Awb staat geen bezwaar en beroep open tegen dit besluit.