Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG
CiteertitelOnderzoeksverordening Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG (213a)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2010Onbekend

29-11-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG

Onderzoeksverordening Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG (213a)

 

Het algemeen bestuur van het Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG;

gelet op artikel 48, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingkantoor AMG;

 

besluit

vast te stellen de

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Openbaar lichaam Belastingkantoor AMG

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: doelmatigheid als bedoeld in artikel 1, sub g, van de Financiële verordening;

 • b.

  Doeltreffendheid: doeltreffendheid als bedoeld in artikel 1, sub h, van de Financiële verordening.

Artikel 2 Onderzoeksfreauentie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verricht jaarlijks maximaal een onderzoek naar de doelmatigheid en een onderzoek naar de doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur verplicht zich daarnaast tot het verrichten van een in het eerste lid genoemde onderzoek indien bijzondere omstandigheden of een verzoek van het algemeen bestuur daartoe aanleiding geven.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zendt een onderzoeksplan naar het algemeen bestuur voor het in artikel 2 te verrichten interne onderzoek.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering;

  • f.

   het beschikbare budget.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de begroting en het jaarverslag over de voortgang van een in artikel 2, tweede lid genoemd onderzoek en de uitputting van bijbehorend budget.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapport met tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het dagelijks bestuur indien nodig een verbeterplan op met de passende organisatorische maatregelen.

 • 3.

  De rapportage en het verbeterplan voegt het dagelijks bestuur bij het jaarverslag.

Verordening periodiek onderzoek

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Onderzoeksverordening.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2010.

Het algemeen bestuur voornoemd

 

de secretaris,

 

de voorzitter,