Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012titel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012titel
CiteertitelArchiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201207-07-2018onbekend

28-06-2013

Dagblad

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012titel

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeenschappelijke regeling;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de in artikel 31, resp. artikel 36 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats, zijn de archiefbewaarplaatsen die als zodanig zijn aangewezen door het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

 • d.

  de archivaris: de in artikel 32, derde lid, resp. artikel 37 van de wet bedoelde archivaris, is de archivaris die als zodanig is aangewezen door het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

 • e.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • f.

  beheerseenheid: een door het dagelijks bestuur als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • g.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

 • h.

  het BHIC : de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum

Hoofdstuk II. De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle archiefbescheiden en documentaire verzamelingen van de gemeenschappelijke regeling, ongeacht hun vorm.

Artikel 5
 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is ook van toepassing op de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, waarvan mag worden aangenomen dat deze als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat op de begroting van de gemeenschappelijke regeling jaarlijks voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 8

Het dagelijks bestuur doet tenminste éénmaal per jaar verslag aan het algemeen bestuur over hetgeen is verricht ter uitvoering van artikel 30, resp. artikel 35 van de wet. Daarbij worden verslagen van de archivaris in verband gebracht met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost- Brabant 2012.

 

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant, gehouden op 29 juni 2012 te Oss.

Drs. R.P.J.M. Peerenboom, voorzitter van het Algemeen bestuur

Mr. L.M. Sjouw, secretaris van het Algemeen Bestuur

toelichting

Deze verordening is gebaseerd op een model voor gemeenschappelijke regelingen, waarvan de deelnemers ook deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Dat geldt voor alle deelnemers in het Belastingsamenwerking Oost-Brabant met uitzondering van de gemeente Deurne. Hoewel het Belastingsamenwerking Oost-Brabant niet zelfstandig deelneemt aan het BHIC voert zij wel taken uit namens de deelnemende gemeenten en waterschap. Vandaar dat deze verordening naar analogie van het model voor gemeenten in het werkgebied van het BHIC is opgezet.

Artikel 40 van de Archiefwet 1995 stelt, dat gemeenschappelijke regelingen voorzieningen dienen te treffen voor de zorg van hun archiefbescheiden, zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van de wet. Dit is uitgewerkt in artikel 58 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Omdat het Belastingsamenwerking Oost-Brabant een samenwerkingsverband van gemeenten en een waterschap is, is aansluiting gezocht met de artikelen 30-34 (die gaan over gemeenten), resp. 35-39 (die betrekking hebben op waterschappen) van de Archiefwet.

De gemeenschappelijke regeling blijft verantwoordelijk voor de zorg van de eigen archiefbescheiden; de integratie betreft alleen het beheer van de overgebrachte en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden.

De volgende taken en bevoegdheden worden overgedragen aan het bestuur van het BHIC:

 • -

  het opheffen van beperkingen aan de openbaarheid (artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995);

 • -

  het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten (artikel 16, tweede lid, Archiefwet 1995);

 • -

  de benoeming van de archivaris (naar analogie van artikel 32, derde lid, resp. artikel 37, derde lid van Archiefwet 1995);

 • -

  het aanwijzen van de archiefbewaarplaats (naar analogie van artikel 31, resp. artikel 36 Archiefwet 1995);

 • -

  het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden (naar analogie van artikel 32, tweede lid, resp. artikel 37, tweede lid Archiefwet 1995).

Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) en dient door het algemeen bestuur te worden vastgesteld op grond van het in de aanhef genoemde artikel in de Archiefwet 1995.

Zij beschrijft in hoofdzaak de regeling voor de zorg, die het dagelijks bestuur draagt voor de archieven van de organen van de gemeenschappelijke regeling. De regeling voor het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, wordt beschreven in de Archiefverordening van het BHIC waaraan deze taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd.

Deze verordening is evenals wet en besluit van toepassing op papieren archiefbescheiden en digitale informatiedragers.

Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (art. 2), is geregeld in het

Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling (Stb. 2010, nr 70; wijziging in Stert. 2010, nr. 17967).

Artikelsgewijze toelichting Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moest worden toegekend.

Artikel

2017-11-16

2

De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 vast aan welke bouwkundige en inrichtingseisen archiefbewaarplaats en archiefruimte moeten voldoen.

 

Artikel 3

De aanwijzing van de beheerders is opgenomen in de op grond van artikel 7 te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer.

Artikel  

 

Artikel 5

De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde Archiefregeling dienen te voldoen. De gemeenschappelijke regeling heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.

Artikel 7

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer.

Tot slot

In de Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost-Brabant wordt regelmatig verwezen naar de Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling 2009. Voor de volledige wetteksten worden verwezen naar de volgende websites:

 • -

  Tekst Archiefwet 1995, Staatsblad 2001, 180: http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376

 • -

  Tekst Archiefbesluit 1995, Staatsblad 1998, 266: http://wetten.overheid.nl/BWBR0007748 -Archiefregeling 2009, 15-12-2009: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041

6