Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Wegsleepverordening Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Halderberge
CiteertitelWegsleepverordening Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Wegsleepverordenoing voor de gemeente Halderberge, vastgesteld door de raad op 20 december 2001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2017nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad Halderberge 16 november 2017, nr. 201557

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Wegsleepverordening Halderberge:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein van Van Eijck Roosendaal BV, gelegen aan Vaartveld 6A, 4704 SE te Roosendaal.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een personen- en bestelwagen naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 75,00 ex. BTW.

  • b.

   volwaardige sleep (volledige berging en inbewaringstelling) € 175,00 ex. BTW.

  • c.

   stallingskosten (bewaarloon voor personenauto’s na het eerste etmaal dat het voertuig in bewaring staat): € 7,50 ex. BTW per dag.

 • 2.

  De kosten van het overbrengen van voertuigen boven 6500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   wegslepen van vrachtwagen combinatie / touringcar, uitrijden € 225,00 ex. BTW.

  • b.

   sleepklaar maken van vrachtwagencombinatie / touringcar € 100,00 ex. BTW.

  • c.

   overbrengen naar bedrijfterrein en bedrijf gereed maken €125,00 ex. BTW.

  • d.

   stallingskosten: €25,00 ex. BTW per dag.

  • e.

   loze rit: €125,00 ex. BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de daartoe aangewezen ambtenaren en de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Halderberge.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Halderberge.

 • 3.

  De Wegsleepverordening voor de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 december 2001 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 9 november 2017,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder