Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Beleidsregels Mantelzorgwoningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Mantelzorgwoningen
CiteertitelBeleidsregels Mantelzorgwoningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpZ17.03508
Externe bijlagenToelichting en wettelijk kader Beleidsregels Mantelzorgwoningen gemeente Woensdrecht (pdf, 200 kB) Bijlage beleidsregels Mantelzorgwoningen (pdf, 228 kB)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepaling omgevingsrecht
  2. Besluit omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2017Nieuwe regeling

31-10-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 194755 en gemeentelijke website

2017.29125

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Mantelzorgwoningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 31 oktober 2017;

 

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de vigerende bestemmingen van de gemeente Woensdrecht;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient om nadere invulling te geven aan de wettelijke bepalingen over het vergunningsvrij gebruik van mantelzorgwoningen en de afwijkingsbevoegdheid voor mantelzorgwoningen in de bestemmingsplannen, met het oog op de doelstellingen en uitgangspunten van het Wmo-beleid;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel 1 Achterwege laten mantelzorgverklaring

Een verklaring waarmee de mantelzorgbehoefte moet worden aangetoond, wordt achterwege gelaten indien genoegzaam bekend is dat de mantelzorgvrager mantelzorg krijgt. Daarvan is in ieder geval sprake indien een persoon staat ingeschreven bij de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht als mantelzorgverlener en in aanmerking komt voor een mantelzorgcompliment.

 

Toelichting:

De Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) voert een mantelzorgregister. Nadat iemand heeft aangegeven mantelzorg te verlenen, vindt een persoonlijk intakegesprek plaats met de BWI. Als blijkt dat inderdaad mantelzorg wordt verleend, wordt de mantelzorger ingeschreven in het register.

De motivering van de BWI met betrekking tot opname in het mantelzorgregister wordt gebruikt ter onderbouwing van het besluit tot afwijking van het bestemmingsplan.

Artikel 2 Aanwijzing sociaal-medisch adviseur

Als sociaal-medisch adviseur zoals bedoeld in de het Bor en de bestemmingsplannen, worden aangewezen de Wmo-consulenten van de gemeente Woensdrecht.

 

Toelichting:

Indien op basis van het mantelzorgregister van de BWI niet kan worden vastgesteld of sprake is van mantelzorg, wordt een toets uitgevoerd door een aangewezen sociaal-medisch specialist. Woensdrecht verwacht dat inwoners in eerste instantie zelf, zonder hulp van professionals, een oplossing organiseren voor belemmeringen die zij in hun deelname aan de maatschappij tegenkomen.

Indien de eigen kracht van een inwoner niet voldoende is (bijvoorbeeld door een beperking) of als de problematiek van dien aard is dat een inwoner dat niet alleen kan oplossen zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op het sociaal netwerk van de inwoner.

Wanneer ook binnen het sociale netwerk geen oplossingen gevonden (kunnen) worden, zal de blik gericht worden op de inzet (en eventuele extra ondersteuning) van mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer dit niet leidt tot een gewenste oplossing wordt gekeken naar algemene of maatwerkvoorzieningen. Of er sprake is van mantelzorgbehoefte is een vraag die slechts goed beantwoord kan worden indien de situatie van de zorgbehoevende in zijn geheel wordt bezien. De Wmo-consulent is de schakel die samen met de inwoner deze stappen doorloopt en een inschatting kan maken van de zorgbehoefte.

Artikel 3 Intensieve zorg of ondersteuning

Onder intensieve zorg of ondersteuning, die de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt, wordt in ieder geval verstaan de zorg of conform het cliëntprofiel ‘ZZP 1 VV’ (zie bijlage) of hoger.

 

Toelichting:

De regeling om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te realiseren is bedoeld voor mantelzorggevallen waarin een persoon intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, die de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Ook bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in bestemmingsplannen moet sprake zijn van een mantelzorgnoodzaak.

Voor de sector ‘verpleging en verzorging’ zijn zorgzwaartepakketten ontwikkeld om een beeld te kunnen krijgen van de zorgbehoefte van cliënten. Voorheen werden de zorgzwaartepakketten gebruikt om te bepalen in hoeverre een persoon nog zelfstandig kon wonen; voorheen werd dan gestuurd op extramurale verzorging. In dat laatste is verandering gekomen en wordt zoveel mogelijk geprobeerd om inwoners op eigen kracht, met ondersteuning op maat, zelfstandig te laten wonen.

Daarom worden de zorgzwaartepakketten gezien als een indicatie dat iemand niet zelfstandig kan wonen zonder ondersteuning. Mantelzorg kan in dat geval een belangrijk middel zijn om met hulp van de omgeving zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.

De motivering van de WMO-consulent met betrekking tot de vaststelling van mantelzorgbehoefte wordt gebruikt ter onderbouwing van het besluit tot afwijking van het bestemmingsplan.

Artikel 4 Afmelding gebruik

Nadat de mantelzorgsituatie is beëindigd is de gebruiker verplicht om dit te melden bij de gemeente, waarna de mantelzorgwoning opgeheven moet worden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die waarop ze bekend zijn gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2017

Het college van de gemeente Woensdrecht,

de secretaris, de burgemeester,