Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Twente

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent begroting en jaarstukken Financiële verordening Veiligheidsregio Twente 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent begroting en jaarstukken Financiële verordening Veiligheidsregio Twente 2018
CiteertitelFinanciële verordening Veiligheidsregio Twente 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

16-10-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 642

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening Veiligheidsregio Twente 2018

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur ;

 

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de

 

 

Financiële verordening Veiligheidsregio Twente 2018

1 Begroting en verantwoording
1.1 Inrichting begroting en jaarstukken

De begroting en jaarstukken worden ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

1.2 Proces begroting en jaarrekening

In het proces van het opstellen van begroting en jaarrekening wordt aangesloten bij de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen ten aanzien van inspraak gemeenten, verzending naar provincie, verzendtermijnen en gemeentelijke bijdragen. Aanvullingen hierop zijn opgenomen in onderstaande artikelen.

1.3 Begroting
 • 1.

  Jaarlijks worden de uitgangspunten behorende bij de begroting door het dagelijks bestuur vastgesteld. Hierin zijn de door de gemeenten aangegeven begrotingsrichtlijnen verwerkt. Het dagelijks bestuur legt de uitgangspunten ter kennisname voor aan het algemeen bestuur. De uitgangspunten worden verwerkt in de ontwerpbegroting.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan voorstellen voor nieuw beleid of bezuinigingen voorleggen aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stuurt de ontwerpbegroting en, indien het algemeen bestuur heeft ingestemd met de voorstellen, een nadere uitwerking van de voorstellen voor nieuw beleid of bezuinigingen naar de gemeenteraden, die de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen. Na indiening van de zienswijzen, legt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en de nadere uitwerking van de voorstellen voor nieuw beleid of bezuinigingen ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur en voegt daarbij de zienswijzen van gemeenten, eventueel aangevuld met een reactie.

 • 4.

  Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.

 • 5.

  In de begroting zijn de kosten van investeringen opgenomen. De begrote kapitaallasten dienen ter dekking van de reeds gedane investeringen. In geval van beëindiging van de afschrijftermijn, verkoop of buitengebruikstelling van het met de investering verkregen activum, kunnen de begrote kapitaallasten worden ingezet ter dekking van vervangingsinvesteringen.

 • 6.

  Voor investeringen die betrekking hebben op nieuwe taken/activiteiten of waarvoor geen begrotingsruimte beschikbaar is, wordt een investeringsvoorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

1.4 Tussentijdse rapportage

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur eenmaal per jaar door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële positie in het lopende jaar.

1.5 Jaarrekening
 • 1.

  Het dagelijks bestuur legt de jaarrekening en het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.

 • 2.

  Een rekeningresultaat wordt in beginsel verrekend met de gemeenten. Daarop gelden de volgende uitzonderingen:

  • a.

   Dotaties en onttrekkingen aan reserves die door het algemeen bestuur zijn ingesteld en waarbij deze voedingswijze is overeengekomen.

  • b.

   Indien nodig, wordt in overeenstemming met de nota risicomanagement en weerstandsvermogen, op basis van een actuele risicoanalyse, de reservepositie aangepast.

2 Financieel beleid
2.1 Waardering en afschrijving vaste activa
 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota activa en afschrijvingen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en behandelt:

  • a.

   de methodiek van het afschrijven

  • b.

   de daarbij te hanteren afschrijftermijnen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

2.2 Reserves en voorzieningen
 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota reserves en voorzieningen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en behandelt:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding van voorzieningen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

2.3 Financieringsfunctie
 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een treasurystatuut aan. Dit statuut wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en behandelt de sturing en beheersing van, de verantwoording over en het toezicht op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgesteld statuut ter vaststelling aan.

2.4 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota risicomanagement en weerstandsvermogen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en behandelt:

  • a.

   Het managen van risico’s met financiële gevolgen.

  • b.

   Het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

2.5 Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota inkoop en aanbestedingsbeleid aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en behandelt de kaders en spelregels voor de inkoop van leveringen, diensten en werken.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

2.6 Kostprijsberekening voor levering aan derden
 • 1.

  Voor het bepalen van de kostprijzen van producten en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Hierbij worden alle relevante directe en indirecte kostencomponenten (inclusief overhead en rente) verdisconteerd, die oorzakelijk samenhangen met de geleverde producten en diensten. Het systeem van kostentoerekening wordt vastgelegd in een nota kostprijsmethodiek.

 • 2.

  Voor de producten en diensten die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, worden de betreffende regels met betrekking tot doorrekening van overhead en rente aangehouden.

 • 3.

  Bij de levering van producten en diensten aan derden worden de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid (WMO) nageleefd. Het dagelijks bestuur maakt een inventarisatie van de leveringen aan derden in het kader van de WMO en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Ook stelt het dagelijks bestuur voor welke activiteiten moeten worden aangemerkt als activiteiten in het algemeen belang, waarvoor de gedragsregels uit de WMO niet gelden. Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een geactualiseerde inventarisatie aan.

3 Financiële organisatie en financieel beheer
3.1 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de organisatie als geheel en in de afdelingen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringsruimte en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

 • e.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

3.2 Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorgt voor:

 • a.

  een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidige toewijzing van de taken aan de afdelingen;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • c.

  een regeling budgetbeheer met daarin de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringsruimte;

 • d.

  de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e.

  de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • f.

  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

3.3 Interne controle
 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van Veiligheidsregio Twente, inclusief de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren. Bij afwijkingen in de registratie neemt het dagelijks bestuur maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

4 Slotbepalingen
4.1 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De Financiële verordening 2011 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

4.2 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

4.3 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening VeiligheidsregioTwente 2018

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemeen bestuur van 16 oktober 2017.

De secretaris,

De voorzitter,