Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening van de raad van de gemeente Boxtel houdende regels inzake de Blijverslening (Verordening Blijverslening gemeente Boxtel 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Boxtel houdende regels inzake de Blijverslening (Verordening Blijverslening gemeente Boxtel 2017)
CiteertitelVerordening Blijverslening gemeente Boxtel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerplening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2017Nieuwe regeling

26-09-2017

Gemeenteblad 2017, 196931 | 09-11-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Boxtel houdende regels inzake de Blijverslening

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 5 september 2017;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening van de raad van de gemeente Boxtel houdende regels inzake de Blijverslening (Verordening Blijverslening gemeente Boxtel 2017)

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 4.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening, en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de levensloopbestendigheid van de woning zodat de inwoners langer zelfstandig in de eigen woning kan blijven wonen.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Boxtel heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit een aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • 2.1

   Voor 2 typen leningen

   • a.

    Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening kan consumptief worden verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- is en als één van de aanvragers jonger is dan 76 jaar.

   • b.

    Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- is.

  • 2.2

   Voor onderstaande doelgroepen

   • a.

    Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

   • b.

    Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

  • 2.3

   Markt-/woning en prijssegment

   Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Boxtel.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1.

  De maatregelen zijn er op gericht om de levensloopbestendigheid van de woning te verbeteren. Het gaat dan om het aanbrengen van (technische) aanpassingen aan de woning, waaronder:

  • a.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van de woning;

  • b.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de veiligheid in de woning;

  • c.

   aanpassingen gericht op het verbeteren van de bewegingsruimte in de woning.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Boxtel stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 50.000,-.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld middels offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  het budget, gelet op artikel 5 lid 3, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • d.

  de te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • f.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen;

 • g.

  de maatregel(en) niet binnen één jaar na verstrekking van de lening is/zijn uitgevoerd.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Boxtel en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeentede gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeentede gemeente en/of provincie.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

-Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

 

 

-Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

Betaling van rente en aflossing

 

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

 

-De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

 

-Automatische incasso is verplicht.

-Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

 

 

-Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijdeboetevrij toegestaan met een minimumbedrag van € 250,-.

Vervroegde aflossing is te allen tijdeboetevrij toegestaan met een minimumbedrag van € 250,-.

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten vaneen advies door een erkend financieeladviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

-Vast bedrag voor afsluitkosten.

 

 

-Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

 

 

-Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akteopgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akteopgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitendonderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

-Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

-Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

 

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

-Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

 

 

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

 

 

-De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkredietverstrekt.

De lening wordt via een bouwkredietverstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 3.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente in.

 • 4.

  Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Boxtel 2017”.

Aldus vastgesteld te Boxtel op 26 september 2017.

De gemeenteraad van Boxtel,

waarnemend griffier,

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

M. Buijs