Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingREGLEMENT VAN ORDE VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2010Onbekend

29-11-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR

 

 

Voorzitter en secretaris

Artikel 1

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van het reglement van orde.

 • 2.

  Hij verleent het woord, formuleert de conclusie waarover zal worden gestemd en deelt de uitslag van de stemmingen mede.

 • 3.

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 • 5.

  Hij kan het bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 2

 • 1.

  De directeur van het Belastingkantoor AMG is secretaris van het bestuur.

 • 2.

  De secretaris is in elke vergadering van het bestuur aanwezig.

 • 3.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door zijn plaatsvervanger.

 • 4.

  Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Vergaderingen

Artikel 3

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel tenminste tweevijfde van de leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk aan de voorzitter verzoekt.

 • 2.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 3.

  De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 4.

  Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

 • 5.

  Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing.

 • 6.

  De vergaderingen worden als regel in het kantoor van het Belastingkantoor AMG gehouden. De voorzitter is bevoegd om, bij wijze van uitzondering, een andere vergaderlocatie te bepalen.

Reglement van Orde Algemeen Bestuur

Artikel 4

 • 1.

  De voorzitter roept de leden schríftelijk tot de vergadering op, minimaal tien werkdagen voor de dag van vergadering.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet voor vergaderingen die spoedshalve worden belegd.

 • 3.

  Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen, met uitzondering van de stukken waarvoor geheimhouding geldt als bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

Verslaglegging

Artikel 5

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat ten minste:

de namen van de aanwezige en afwezige leden;

de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen;

een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

een formulering van het door het algemeen bestuur genomen besluit;

 • -

  een zakelijke samenvatting van hetgeen besproken is.

  • 3.

   De stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het algemeen bestuur daar om vraagt.

  • 4.

   Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

  • 5.

   Het vastgestelde verslag is openbaar tenzij en voor zover door het algemeen bestuur, met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur, anders wordt beslist.

Quorum

Artikel 6

 • 1.

  De vergadering van het bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Onschendbaarheid

Artikel 7

De leden van het bestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan het bestuur schríftelijk hebben overgelegd.

Artikel 8

 • 1.

  Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de stemming over:

  • a.

   een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

  • b.

   de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.

 • 2.

  Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van één stembriefje.

 • 3.

  Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

Artikel 9

 • 1.

  Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing:

  • a.

   ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was.

  • b.

   in een vergadering als bedoeld in artikel 6 tweede lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 6, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

Artikel 10

 • 1.

  Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt, tenzij de gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor AMG anders bepaalt, de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

 • 2.

  Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van één behoorlijk ingevuld stembriefje.

Artikel 11

 • 1.

  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.

 • 2.

  Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

 • 3.

  Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

Artikel 12

 • 1.

  De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter of een van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling.

 • 2.

  Bij hoofdelijke oproeping is ieder te vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te brengen.

 • 3.

  Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.

 • 4.

  Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

 • 5.

  Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.

 • 6.

  Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden waaruit het bestuur bestaat, voor zover zij zich niet van deelneming aan de stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht.

Inwerkingtreding

Artikel 13

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur voornoemd,

in de vergadering van 29 november 2010,

 

de voorzitter,

drs. R.P.J.M. Peerenboom

de secretaris

mr. L.M. Sjouw