Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zundert

Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Zundert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZundert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Zundert
CiteertitelNadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Zundert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10 lid 3 j° lid 4 en 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2009Nieuwe regeling

13-10-2009

Zundertse Bode, d.d. 4-11-2009

2009/12571

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelet op artikel 2:10 lid 3 sub b jo lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2009;

 

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot nadere regulering van het gebruik van de openbare plaatsen voor het plaatsen van uitstallingen en ter voorkoming van ondermeer ongevallen, schade, gevaar voor het verkeer, de onbruikbaarheid van openbare plaatsen of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel de belemmering van het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Zundert

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2009 en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   uitstalling: een los voorwerp geplaatst ter hoogte van de onderneming op een openbare plaats dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming waaronder:

   • o

    voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel;

   • o

    uitstallingsmaterialen;

   • o

    speelattracties;

   • o

    losse reclame- of aanbiedingsborden;

  • b.

   onderneming: hetgeen hieronder in het dagelijks verkeer wordt verstaan;

  • c.

   openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Criteria voor het plaatsen van uitstallingen

 • 1.

  Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de maximaal toegestane hoogte en diepte van de uitstalling bedraagt 2,0 meter en de uitstalling mag over de gehele gevelbreedte van het pand waarin de onderneming is gevestigd, worden geplaatst;

  • b.

   de uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg;

  • c.

   de uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • d.

   de uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

  • e.

   een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,20 meter is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers;

  • f.

   er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4,0 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten;

  • g.

   de uitstalling levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid;

  • h.

   de initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de uitstalling en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan;

  • i.

   de uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is;

 • 2.

  De uitstalling die voldoet aan het in artikel 1 gestelde, mag uitsluitend aanwezig zijn ter hoogte van de eigen onderneming op voor voetgangers bestemde delen van de weg;

 • 3.

  De uitstalling mag niet worden geplaatst:

  • a.

   indien deze een belemmering vormt voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, (de voorbereiding van) evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang;

  • b.

   tijdens een evenement, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend op grond van artikel 2:25 van de APV.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan, de politie of de brandweer gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de uitstalling zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Zundert.

Aldus besloten op 13 oktober 2009,

burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

Ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff