Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemskerk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent winkeltijden Winkeltijdenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemskerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent winkeltijden Winkeltijdenverordening 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening winkeltijden gemeente Heemskerk uit 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201301-07-2013nieuwe regeling

26-09-2013

Heemskerkse Courant, 10-10-2013

BIVO/2013/29981

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Heemskerk 2013

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Winkeltijdenwet;

winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in het eerste lid, onder a en b en het tweede lid van artikel 2 van de wet, gelden niet op de zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Artikel 3. Openstelling op werkdagen

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur en op zon- en feestdagen van 00.00 tot 10.00 en van 17.00 tot 24.00 uur.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 5. Overdracht van de ontheffing

 • 4.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar door middel van een melding aan aan het college.

 • 5.

  De houder van de ontheffing meldt de overdracht schriftelijk aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de rechtverkrijgende.

Artikel 6. Weigeren, intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing weigeren, intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7. In werking treden

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2013.

Artikel 8. Oude regeling

De Verordening winkeltijden gemeente Heemskerk uit 1997 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Winkeltijdenverordening 2013.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Heemskerk in zijn openbare vergadering van

de raad voornoemd,

de griffier,   de voorzitter,