Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 mei 1976, ter uitvoering van artikel 4, vijfde lid, van de Eilandsverordening Personenvervoer (A.B. 1976, no. 5)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 mei 1976, ter uitvoering van artikel 4, vijfde lid, van de Eilandsverordening Personenvervoer (A.B. 1976, no. 5)
CiteertitelEilandsbesluit commissie personenvervoer
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Eilandsverordening Personenvervoer Sint Eustatius, art. 4, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
11-05-197610-10-2010Nieuwe regeling

07-05-1976

A.B. 1976, no. 10

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 mei 1976, ter uitvoering van artikel 4, vijfde lid, van de Eilandsverordening Personenvervoer (A.B. 1976 no. 5)

 

 

Artikel 1.
 • 1.

  De commissie personenvervoer, verder te noemen “de commissie” is gevestigd te Oranjestad, St. Eustatius en heeft als correspondentieadres het Bestuurskantoor.

 • 2.

  Het Bestuurscollege wijst uit de leden een ondervoorzitter aan, die de voorzitter bij belet, afwezigheid of ontstentenis vervangt.

 • 3.

  Het Bestuurscollege kent aan de leden een vergoeding per vergadering toe en aan de sekretaris een vergoeding per maand.

Artikel 2.
 • 1.

  De commissie brengt advies uit aan het Bestuurscollege met betrekking tot een aanvrage om verlening, wijziging, overschrijving, vernieuwing of intrekking van een vergunning ingevolge de “Eilandsverordening Personenvervoer.”

 • 2.

  De commissie adviseert in alle andere aangelegenheden het personenvervoer met motorrijtuigen betreffende, hetzij op verzoek van Bestuurscollege, hetzij op eigen initiatief.

 • 3.

  De commissie is bevoegd het Bestuurscollege voorstellen te doen inzake het personenvervoer met motorrijtuigen.

Artikel 3
 • 1.

  De commissie vergadert op plaats, dag en uur, die de voorzitter bepaalt.

 • 2.

  De voorzitter is verplicht de commissie bijeen te roepen indien meer dan de helft der leden van de commissie het verlangen te kennen geeft.

Artikel 4

De commissie kan slechts vergaderen indoen tenminste vier leden waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter, aanwezig zijn.

Artikel 5.

Indien de stemmen over enige aangelegenheid staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 6

De voorzitter doet de sekretaris een verslag opmaken, bevattende een beknopt samenvatting van het in de vergadering verhandelde, welke verslag op de eerstvolgende vergadering aan de commissie ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Artikel 7

De sekretaris houdt van elke vergadering een presentielijst die doo door de voorzitter, na afoop van de vergadering voor akkoord wordt getekend.

Artikel 8

De Commissie behandelt aanvragen, die haar voor advies worden toegestuurd zo spoedig mogelijk.

Artikel 9

De commissie houdt met haar advies in het bijzonder rekening met:

 • a.

  de hoedanigheid van de aanvrager.

 • b.

  de rijvaardigheid van de aanvrager.

 • c.

  de frequentie van de te rijden route

 • d.

  de feitelijkheden, die nodige zijn voor een goede uitvoering van de “Eilandsverordening Personenvervoer”.

Artikel 10
 • 1.

  De voorzitter doet de sekreatirs een advies opstellen, bevattende de gevoelens der meerderheid met betrekking tot elke in de vergadering behandelde aangelegenheid, welk advies met de eventueel ontvangen stukken aan het Bestuurscollege wordt teruggezonden.

 • 2.

  Indien door het Bestuurscollege van het advies van de commissie wordt afgeweken, worden de reden dier afwijking schriftelijk ter kennis van de commissie gebracht.

Artikel 11

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kan worden aangehaald als “Eilandsbesluit commissie personenvervoer”. Het treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.