Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemskerk

Reglement burgerlijke stand gemeente Heemskerk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemskerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Heemskerk 2013
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Heemskerk 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2013nieuwe regeling

04-12-2012

Heemskerkse Courant, 28-02-2013

BIVO/2012/29953

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Heemskerk 2013

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: Een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door het college van burgermeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: Een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Heemskerk, werkzaam bij de cluster Samenleving;

  • b.

   overige personen die taken verrichten op het gebied van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 4.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verklaren voor hun benoeming geen onderscheid te maken tussen de verschillende relatievormen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  In het gemeentehuis vinden de kosteloze huwelijken plaats. Religieuze plechtigheden zijn daar niet toegestaan.

  Kosteloze huwelijken zijn voorbehouden aan inwoners van Heemskerk onder het overleggen van een verklaring van inkomen waaruit blijkt dat het inkomen niet hoger is dan 10% boven de bijstandsnorm.

 • 4.

  Als gemeentehuis waar huwelijken kunnen worden voltrokken geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heemskerk, onder voorwaarde dat:

  • -

   de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • -

   het een ruimte betreft in het gemeentehuis (dus geen locatie in de openlucht behoudens behorende bij de locatie);

  • -

   de veiligheid van de aanwezigen is gewaarborgd;

  • -

   de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting voor een ieder vrij en op eenvoudige wijze toegankelijk is;

  • -

   de locatie niet leidt tot (verkeers-)overlast, er voldoende parkeergelegenheid is;

  • -

   het geen woonhuis (met bijbehorend perceel) betreft;

  • -

   de religieuze plechtigheid duidelijk gescheiden en nadien plaatsvindt;

  • -

   er geen onderscheid wordt gemaakt tussen relatievormen;

  • -

   voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand een ruimte beschikbaar is om zich om te kleden en eventueel met het bruidspaar af te zonderen;

Artikel 5 Leiding van het bureau

De coördinator Samenleving van de afdeling Klantzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap op maandag tot en met zondag;

  • b.

   voor het overige gedurende de tijden die voor het bureau Informatie en dienstverlening zijn vastgesteld.

 • 2.

  Door de coördinator Samenleving worden tijdstippen en locaties aangewezen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand.

 • 3.

  Op verzoek van een belanghebbende kan het bureau van de burgerlijke stand worden geopend op zaterdag, zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet. Openstelling vindt plaats als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de openingstijden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

Artikel 7 Schakelbepaling

 • 1.

  De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 2.

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het Reglement burgerlijke stand van 1 november 2005 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2013.

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement burgerlijke stand gemeente Heemskerk 2013.

Heemskerk, 4 december 2012

burgemeester en wethouders van Heemskerk,

secretaris burgemeester

Toelichting op het reglement van de burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven.

Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek I, Burgerlijk Wetboek).

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  De ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  De ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek I Burgerlijk Wetboek).

 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of een andere gemeente;

 • c.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de huwelijks voltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel wordt bepaald welke (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente benoemd kunnen worden (artikel 16, Boek I Burgerlijk Wetboek).

 

In lid 1 wordt bepaald dat het college de mogelijkheid heeft ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen. Het betreft ambtenaren in dienst van de eigen gemeente (lid 1a) en ambtenaren in dienst van een andere gemeente (lid 1b).

 

Lid 1a biedt de mogelijkheid om een nadere beperking vast te stellen dat alleen ambtenaren worden benoemd tot ambtenaren van de burgerlijke stand die werkzaam zijn bij burgerzaken. Deze beperking is optioneel.

 

Met lid 1b wordt bepaald dat er ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente kunnen zijn, die in dienst zijn bij een andere gemeente.

Deze ambtenaren moeten worden benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ambtenaar zijn/haar werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand gaat verrichten.

 

In lid 2 wordt bepaald dat, conform artikel 16, lid 1 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, het minimum ambtenaren van de burgerlijke stand, in dienst van de eigen gemeente, twee is. Indien burgemeester en wethouders daartoe beslissen kan het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand meer dan twee zijn.

    

Met lid 3 wordt bepaald dat er buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Indien de gemeente dit aantal aan een maximum wil binden, dan kan dat in dit artikel worden opgenomen. Deze personen kunnen in dienst zijn van de eigen gemeente of een andere gemeente, maar dit hoeft niet. Ieder persoon kan door burgemeester en wethouders worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het college van burgemeester en wethouders kan in een apart mandaatbesluit de benoemingen tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand overdragen een ambtenaar (bijvoorbeeld het hoofd burgerzaken).

 

Artikel 3 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek I, Burgerlijk Wetboek).

 

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

 

Met lid 2 wordt bepaald dat een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode wordt benoemd. Deze periode kan individueel in het benoemingsbesluit worden bepaald of collectief in dit artikel. De maximale benoemingsperiode is voor het leven.

 

Artikel 4 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten.

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door de raad aangewezen andere locatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige redenen bestaan mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit Burgerlijke Stand 1994).

 

Artikel 5 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994)

 

Artikel 6 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek I, Burgerlijke Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden op de zaterdag, zondag, de algemene feestdagen en de overige daarvoor door burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

   

Indien burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het bepalen van de openingstijden willen overdragen aan een ambtenaar (bijvoorbeeld het hoofd burgerzaken), is dat niet mogelijk omdat deze bij de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (1 januari 1997) is verboden.

 

Artikel 7 Schakelbepaling

In dit artikel wordt bepaald waar het reglement ook op van toepassing is en wat er dient te gebeuren als het reglement niet voorziet.

 

Artikel 8 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement wordt aangehaald en wanneer het in werking treedt.