Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Gemeente Grave - Aanwijzing toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Grave - Aanwijzing toezichthouders
CiteertitelAanwijzing toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Drank- en Horecawet
  5. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
  6. Wet op de kansspelen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201725-09-2017Nieuwe regeling

28-09-2017

Gemeenteblad d.d. 9 oktober 2017, nr. 174869

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Grave - Aanwijzing toezichthouders

 

 

Artikel  

Gemeente Grave - Aanwijzing toezichthouders

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend, dat zij,

 

gelet op het bepaalde in artikel 160 en 174 van de Gemeentewet;

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet;

de ‘’Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet’’;

artikel 34 lid 2 van de Wet op de kansspelen;

artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Grave;

artikel 34 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel;

 

hebben besloten medewerkers van de gemeenten Landerd en Uden aan te wijzen als toezichthouders ingevolge de:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Wet op de kansspelen;

Wet inzake luchtverontreiniging;

Wet bodembescherming;

Wet Geluidhinder;

Wet milieubeheer;

Wet ruimtelijke ordening;

Woningwet;

Bouwbesluit 2012;

Algemene plaatselijke verordening Grave;

Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel;

Brandbeveiligingsverordening Grave;

Bouwverordening Grave.

 

Met dien verstande dat de aanwijzing uitsluitend geldt voor het toezicht binnen de gemeente Grave en voor zover dit binnen hun taakveld valt.

Dit aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 25 september 2017.