Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn
CiteertitelSubsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Welzijn gemeente Zuidhorn 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018Nieuwe regeling

18-09-2017

Gemeenteblad, 16-10-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn

De gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn;

 

Gelet op de algemene subsidieverordening van de gemeente Zuidhorn;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn

Artikel 1 Definities

 • 1.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Koopwoning: een woning die eigendom is van een particuliere woningeigenaar;

  • b.

   Particuliere woningeigenaar: de natuurlijke perso(o)n(en) die het volledige eigendom heeft van de woning waarin hij/zij tevens het hoofdverblijf heeft/hebben, overeenkomstig de inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie;

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn;

  • d.

   Rd-waarde: warmteweerstand van isolatiemateriaal uitgedrukt in m2 K/W.

  • e.

   Maatregel: een energiebesparende voorziening, zoals genoemd in Artikel 5.1 van deze verordening.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Zuidhorn 2009.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te  besluiten en vast te stellen op grond van deze verordening.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan slechts worden verstrekt aan een particuliere woningeigenaar van een koopwoning in de gemeente Zuidhorn. Woningen met een tijdelijk karakter komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Artikel 5 Subsidiabele maatregelen

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden verstrekt voor het plaatsen van minimaal HR++glas, dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonneboilers, HRE ketels en warmtepompen aan en op de eigen woning;

 • 2.

  De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden genoemd in artikel 8 van deze regeling;

 • 3.

  De loonkosten van de maatregel die door de particulier woningeigenaar zelf wordt uitgevoerd, zijn niet subsidiabel;

Artikel 6 Subsidie

 • 1.

  Voor de subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn is een subsidiebudget beschikbaar van € 150.000,-, waarvan € 100.000,- beschikbaar is voor isolerende maatregelen (bepaald onder artikel 7.1.1. a tot en met d.) en € 50.000,- voor de opwekking van duurzame energie (bepaald onder artikel 7.1.1. e tot en met g);

 • 2.

  De raad kan een aanvullend subsidiebudget vaststellen;

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde budget geldt als subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 Awb en artikel 5 van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Zuidhorn 2009;

 • 4.

  Bij één maatregel is 20% van de totale kosten subsidiabel (tot een maximum van € 500,-), bij twee maatregelen 22,5% (tot een maximum van € 750,-) en bij drie of meer maatregelen 25% (tot een maximum van € 1000,-)

Artikel 7 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • 1.

   Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd

   a. Het aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W;

   b. Het aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W;

   c. Het aanbrengen van gevelisolatie door middel van het aanbrengen van spouwmuurisolatie met een minimale Rc-waarde van 1,1m2K/W in de bestaande spouw, of door middel van het aanbrengen van andere gevelisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5m2K/W:

   d. Het vervangen van bestaand glas door HR++ glas met een isolatiewaarde U ≤1,2 m2K/W, of door triple glas met een isolatiewaarde U ≤0,8.

   e. Het plaatsen van een (hybride) warmtepomp

   f. Het plaatsen van een zonneboiler

   g. Het plaatsen van een HRe ketel

  • 2.

   De woning heeft een woonbestemming volgens het vigerende bestemmingsplan;

  • 3.

   Per woning kan maximaal één aanvraag voor een subsidie worden ingediend

  .

Artikel 8 Aanvraag

De aanvraag wordt door de particulier woningeigenaar digitaal ingediend op de website van de gemeente Zuidhorn. Op deze aanvraagpagina staat welke bijlagen bij de aanvraag moeten worden ingediend,

Artikel 9 Onvolledige aanvraag

 • 1.

  Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, verzoekt het college de aanvrager schriftelijk deze aan te vullen binnen een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de dagtekening van het verzoek van het college;

 • 2.

  Het college besluit een aanvraag niet in behandeling te nemen, indien de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de gevraagde aanvulling is ontvangen.

Artikel 10 Beoordeling aanvragen

 • 1.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst;

 • 2.

  Als een ingediende subsidieaanvraag nog niet volledig is, dan wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door de datum waarop de subsidieaanvraag wel volledig is;

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag voor een subsidie binnen 4 weken na ontvangst van de (volledige) aanvraag.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt afgewezen indien;

  • a.

   De subsidie wordt geweigerd indien het subsidieplafond zoals aangegeven in artikel 6 is bereikt;

  • b.

   De subsidie wordt geweigerd als niet voldaan wordt aan de vereisten, zoals aangegeven is artikel 8 van deze regeling;

  • c.

   Subsidie wordt geweigerd als met de uitvoering van de werkzaamheden, waarvoor een subsidie is aangevraagd, is begonnen voordat het college op de aanvraag heeft beslist.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De maatregel of maatregelen worden overeenkomstig de aanvraag en besluit tot subsidieverlening binnen 16 weken na besluit tot subsidieverlening uitgevoerd.

Artikel 13 Declaratie en uitbetaling subsidie

 • 1.

  Binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverlening dient de subsidieontvanger een verzoek in tot uitbetaling door middel van het declaratieformulier Subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn en originele gespecificeerde factu(u)r(en);

 • 2.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van het declaratieformulier;

 • 3.

  Het college kan een controle uitvoeren van de maatregelen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 16 Looptijd van de regeling

De regeling heeft een looptijd tot 31 december 2018.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als ‘Subsidieregeling energiebesparing particulieren gemeente Zuidhorn’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zuidhorn

in de openbare vergadering van 18 september 2017,

R.J. Westerhoff-Dijkinga, plv. voorzitter

M.J. Slopsema-Terpstra, griffier