Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening sociale woningbouw gemeente Ermelo
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw Ermelo 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1.1 lid 1 Besluit ruimtelijke ordening
 2. artikel 149 Gemeentewet
 3. artikel 154 Gemeentewet
 4. artikel 156 Gemeentewet
 5. artikel 229 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-201721-03-2019nieuwe regeling

12-10-2017

Gemeenteblad 2017, 185065

e170021688

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo, gedateerd 30 augustus 2017 (kenmerk 02330000004960);

 

en gelet op artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder d, van het Besluit ruimtelijke ordening en de artikelen 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de definiëring van de doelgroep voor sociale huurwoningen;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2017.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sociale huurwoning: huurwoning zoals omschreven in het Besluit ruimtelijke ordening, artikel1.1.1., lid d van het Bro;

 • b.

  huishouden: een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en/of zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijk huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen;

 • c.

  inkomen: verzamelinkomen op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting1964;

 • d.

  inkomensgrens: de grens zoals bedoeld in artikel 16 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.

Artikel 2 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens als bedoeld inde Wet huurtoeslag zijn huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens.

Artikel 3 Instandhouding

Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 10 jaar na in gebruik name voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 4 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde is belast:

 • de daartoe door het college aangewezen medewerkers van de gemeente Ermelo.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 6 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Verordening doelgroepen sociale woningbouw Ermelo 2017”

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 oktober 2017,

mevrouw A.J. van Meerveld,

griffier,

A.A.J. Baars,

voorzitter,