Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Reglement inzake de samenstelling en werkwijze van de adviescommissie en ondernemersoverleg Stadionpleinmarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement inzake de samenstelling en werkwijze van de adviescommissie en ondernemersoverleg Stadionpleinmarkt
Citeertitel(Zuid) Reglement inzake de samenstelling en werkwijze van de adviescommissie en ondernemersoverleg Stadionpleinmarkt
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017nieuwe regeling

25-10-2016

Gemeenteblad 2016, nr  171925

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement inzake de samenstelling en werkwijze van de adviescommissie en ondernemersoverleg Stadionpleinmarkt

 

 

Verordening

Verkiezingen en samenstelling adviescommissie

 • 1.

  Een adviescommissie samen te stellen, bestaande uit maximaal drie door de marktondernemers gekozen vertegenwoordigers, alsmede een vertegenwoordiger namens de CVAH.

 • 2.

  Bij het kiezen van de leden van de adviescommissie heeft elke (tijdelijke) vaste marktondernemer 3 stemmen, per kandidaat kan maximaal 1 stem worden uitgebracht.

 • 3.

  De drie kandidaten met de meeste stemmen maken deel uit van de adviescommissie, de overige kandidaten worden - in de volgorde van het aantal behaalde stemmen - op de reservelijst geplaatst.

 • 4.

  De leden van de adviescommissie kiezen uit hun midden een voorzitter, die tevens als aanspreekpunt voor de Stadionpleinmarkt dient.

 • 5.

  De gemeente zal - indien daarom verzocht wordt - ondersteuning bieden bij het organiseren van de verkiezingen voor de adviescommissie, door het instellen van een kiescommissie bestaande uit:

  • a.

   Een daartoe aan te wijzen functionaris van de bestuurscommissie;

  • b.

   De markttoezichthouder

  • c.

   Een door beide functionarissen aan te zoeken vertegenwoordiger van de marktondernemers.

  • d.

   Indien er drie - of minder dan drie - kandidaten zijn voor de adviescommissie, wordt er geen verkiezing gehouden, maar vormen de beschikbare kandidaten de adviescommissie.

Taken en werkwijze adviescommissie

 • 7.

  De gemeente faciliteert het functioneren van de adviescommissie en neemt zonder stemrecht deel aan de vergadering.

 • 8.

  De adviescommissie stelt de vergaderorde en de wijze van besluitvorming vast.

 • 9.

  De adviescommissie heeft de volgende taken:

  • a.

   Het voorbereiden van (minimaal) een jaarlijks ondernemersoverleg;

  • b.

   Het vertegenwoordigen van de marktondernemers;

  • c.

   Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente;

  • d.

   Het dienen als aanspreekpunt voor de Stadionpleinmarkt;

  • e.

   Adviseren over de selectie van een kramenzetter;

  • f.

   Adviseren over het aantrekken van nieuwe ondernemers;

  • g.

   Adviseren over de op de markt te verhandelen waren en de kwaliteit van die waren;

  • h.

   Het doen van een voorstel voor de hoogte van de promotiebijdrage aan het ondernemersoverleg;

  • i.

   Het organiseren van promotieactiviteiten voor de stadionpleinmarkt binnen de kaders die door het ondernemersoverleg gesteld worden;

  • j.

   Het beheren en verantwoorden van het promotiebudget.

 • 10.

  Besluitvorming binnen de adviescommissie vindt plaats bij meerderheid van stemmen.

 • 11.

  De adviescommissie doet middels een besluitenlijst verslag van haar besprekingen. Deze besluitenlijst wordt ter beschikking gesteld van de (tijdelijke) vaste marktondernemers, het stadsdeel, het Marktbureau en de kramenzetter.

 • 12.

  De zittingstermijn van de adviescommissie bedraagt 3 jaar.

Belangenconflict

 • 13.

  Indien in een vergadering kwesties aan de orde komen waarbij een lid van de commissie een rechtstreeks persoonlijk belang heeft, woont hij de beraadslaging over het desbetreffende onderwerp niet bij.

 • 14.

  In geval van twijfel of sprake is van de in het eerste lid bedoelde situatie, besluit de voorzitter of het betrokken lid van de commissie de beraadslaging over het desbetreffende onderwerp al dan niet kan bijwonen.

Het ondernemersoverleg, het promotiebudget en de promotieactiviteiten

 • 15.

  Minimaal één keer per jaar vindt er op uitnodiging van de Adviescommissie een Ondernemersoverleg plaats.

 • 16.

  Voor het Ondernemersoverleg worden alle (tijdelijke) vaste plaatshouders minimaal een week van te voren uitgenodigd.

 • 17.

  Het Ondernemersoverleg besluit met meerderheid van stemmen over:

  • a.

   Het advies aan de gemeente over de hoogte van de promotiebijdrage;

  • b.

   De uit te voeren promotieactiviteiten.