Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCategorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)
CiteertitelCategorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201701-10-201001-10-2010nieuwe regeling

26-09-2017

Gemeenteblad 2017, 180778

Z2017-000690

Tekst van de regeling

Intitulé

Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

De raad van de gemeente Zandvoort;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 augustus 2017, nr. 2017/08/000470;

 

Gelet op onderstaande wettelijke bepalingen:

 

Artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto. artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

 

Besluit

Tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

Artikel 1 Categorieën

Als categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht worden aangewezen:

 • 1.

  Als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingekomen is een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet nodig.

 • 2.

  Bij overschrijding van maximaal 10% van een hoogtemaat of oppervlaktemaat genoemd in artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

 • 3.

  Als de verklaring van geen bedenkingen niet zou worden afgegeven door de raad wegens strijd met wet- en regelgeving of vastgesteld beleid.

 • 4.

  Het bouwen, verbouwen, vernieuwen, uitbreiden van gebouwen en bouwwerken en het omzetten van bestaande (planologische) functies ten behoeve van natuurbruggen.

 • 5.

  Het bouwen, verbouwen, vernieuwen, uitbreiden van gebouwen en bouwwerken en het omzetten van bestaande (planologische) functies ten behoeve van reddingsposten (plaats waar een reddingsploeg zoals de Zandvoortse Reddingsbrigade gestationeerd is) inclusief de bij die functie behorende voorzieningen, met een maximum van twee reddingsposten.

Artikel 2 Uitzondering

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 is voor de genoemde categorieën van gevallen toch een verklaring van geen bedenkingen vereist indien ten minste 1/5 van de raadsleden heeft aangegeven in een dergelijk geval toch een verklaring van geen bedenkingentraject te willen doorlopen. Alle aanvragen om een omgevingsvergunning die gehonoreerd kunnen worden via artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo, zullen door het college via een mededeling aan de raad worden voorgelegd aan de raadsleden waarna de raadsleden 14 dagen de tijd hebben om een beroep te doen op deze uitzondering.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2010.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht (Bor).

Zandvoort, 26 september 2017

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter

Toelichting  

Algemene toelichting

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verbiedt het uitvoeren van een project zonder omgevingsvergunning. Als een project in strijd is met een bestemmingsplan, bestaat de mogelijk voor het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) om af te wijken van het bestemmingsplan door een projectafwijkingsbesluit te nemen. Voordat het college dit besluit kan nemen, moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De gemeenteraad kan de afweging of voor een project van het geldende bestemmingsplan mag worden afgeweken ook overlaten aan het college. Het verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen kan de gemeenteraad niet delegeren aan het college. Wel kan de gemeenteraad categorieën aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Dit is geregeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht. Het niet aanwijzen van categorieën van gevallen betekent dat de gemeenteraad voor elk projectafwijkingsbesluit om een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd. Doel van het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, is om een flexibel en slagvaardig instrument te behouden waarmee tijdwinst in de ruimtelijke procedure wordt gerealiseerd.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, lid 1

Deze categorie ziet op plannen en projecten waarvoor de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en/of de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen kan dan door het college worden gebruikt als een definitieve verklaring van geen bedenkingen bij de vergunningverlening c.q. het nemen van een projectafwijkingsbesluit. Omdat geen zienswijzen zijn ingediend en daarmee geen nieuwe of andere inzichten van derden naar voren zijn gebracht die tot een heroverweging van de realiseerbaarheid en wenselijkheid van het plan kunnen leiden is een hernieuwde behandeling van het project in de raad niet noodzakelijk.

 

Artikel 1, lid 2

In artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht staan 10 gevallen genoemd waarvoor een kortere procedure van toepassing is om een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. Dit gaat over de zogeheten `kruimelgevallen'. Hiervoor is sowieso een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist. Voor alle gevallen die niet onder deze bijlage vallen is wel een verklaring van geen bedenkingen vereist. Overschrijdingen van maximaal 10% die net buiten de `kruimelgevallen' vallen, maar een dermate geringe ruimtelijke invloed (dus een geringe planologische overschrijding van het bestemmingsplan) hebben, kunnen worden afgedaan door het college zonder een verklaring van geen bedenkingen te vragen aan de raad.

 

Artikel 1, lid 3

Als geen goede ruimtelijke onderbouwing kan worden gegeven aan een ingediend bouwplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen aan de raad wordt gevraagd, kan de raad alleen maar beslissen om niet een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. In zulke gevallen zou het college een aanvraag om een projectafwijkingsbesluit te nemen kunnen afwijzen zonder een verklaring van geen bedenkingen van de raad. Bij dergelijke afwijzingen verandert er niets aan de feitelijke ruimtelijke situatie. De raad is bevoegd om te besluiten over ruimtelijke ingrepen. Doordat in casu geen ruimtelijke veranderingen plaatsvinden, wordt geen afbreuk gedaan aan de bevoegdheid van de raad en kan het college de zaak zelf afhandelen.

 

Artikel 1, lid 4

Met het oog op het inkorten van de proceduretijd voor de realisatie van de natuurbrug ‘Duinpoort’ over het spoor zijn natuurbruggen aangewezen categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

 

Artikel 1, lid 5

Voor de vernieuwde huisvesting van de Zandvoortse reddingsbrigade moet een planologische procedure (projectafwijkingsbesluit) worden doorlopen. Met de aanwijzing van de reddingsposten als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist wordt de proceduretijd ingekort. Voor wat betreft de bijbehorende voorzieningen kan worden gedacht aan een kleedkamer, toilet, keuken etc.

 

Artikel 2

Er kan ervoor worden gekozen om de raad alsnog de mogelijkheid te bieden om toch zelf een verklaring van geen bedenkingen af te geven (of niet af te geven), ook al valt de afwijking onder een aangewezen categorie. Hieraan wordt als voorwaarde gesteld dat tenminste een vijfde deel van de raad daarom binnen twee weken verzoekt, nadat het college de raad via een mededeling aan de raad actief heeft geïnformeerd over een voorgenomen projectafwijkingsbesluit.

 

Artikel 3

Als datum van terugwerkende kracht wordt 1 oktober 2010 aangehouden, de datum van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aanvragen die inmiddels in procedure zijn gebracht en ter inzage zijn gelegd in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure vallen niet onder de werking van dit artikel. Voor deze aanvragen geldt dat een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad gevraagd dient te worden.

 

Artikel 4

In de citeertitel is de officiële naam van het algemeen verbindende voorschrift bepaald. Onder deze naam kan het algemene verbindende voorschrift worden aangehaald.