Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Tubbergen (Reglement BRP)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, artt. 3.8 en 3.9
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Gemeentewet, art.156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2017Nieuwe regeling

22-08-2017

Gemeenteblad 2017, 178631

2

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen

Gelet op de

Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

Wet bescherming persoonsgegevens

Gelet op artikel 156 Gemeentewet

Verordening basisregistratie personen van Tubbergen

BESLUIT:

Vast te stellen het volgende Reglement:

Reglement basisregistratie personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Tubbergen worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Tubbergen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Tubbergen was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Tubbergen kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Tubbergen (Reglement BRP).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, drs. ing. W.A.M. Haverkamp – Wenker

Bijlage 1

Lijst van de organisatieonderdelen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de BRP (Basisregistratie Personen)

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Tubbergen hebben rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke Voorziening en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA-V, blijkt uit de kolom Gegevensset GBA-V.

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

Gegevensset

GBA-V

team burgerzaken

Wet BRP, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitwetgeving, Gemeentewet, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815. Instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens.

Alle gegevens op PL.

team belastingen

Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening, Leges verordening

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

team wonen en leven

Wet milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewater, Woningwet en het BW Boswet, Kapverordening, APV, en bijzondere wetgeving.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

team zorg

Artikel 19 van de leerplichtwet en artikel 3 van de leerplichtregeling 199. WWB, Bureau opvang Nieuwkomers. Art. 2 Wet voorzieningen gehandicapten WMO en Verordening voorziening gehandicapten gemeente Dinkelland. Uitvoering Sociale wetten. Uitvoering Leerplichtwet. Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers, Uitvoering W.M.O.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

team administratie en beheer

Uitvoering belastingwetgeving, Vastgoedadministratie, Gemeentewet,

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens.

team handhaving

WRO, Woningwet, APV, Marktverordening, Verordening straatnaamgeving en huisnummering, kapverordening, afvalstoffenverordening, WOR, Wet milieubeheer, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet Milieu gevaarlijke stoffen, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet op kansspelen, Huisvestingwet, Monumentenwet

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens.

team administratie en beheer

Uitvoering Belastingwetgeving,

Vastgoedadministratie, Gemeentewet, Invorderingswet. Financiële verhoudingswet.

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

Persoonsgegevens.

team informatie en techniek

team secretariaat

Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties Archiefwet, Post, Wet Openbaarheid van Bestuur

jubilea

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens.

Persoonsgegevens

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Lijst van de organisatieonderdelen binnen de gemeente Tubbergen waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Stichting Sport en Recreatie Tubbergen

Babyzwemmen.

Persoonsgegevens.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Lijst van jubileums

van huwelijken

100 jarigen en ouder

Persoonsgegevens.

 

 

 

Lijst van de organisatieonderdelen van de gemeente Tubbergen , met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

Beheerder van DDS (Data Distributiesysteem

DDS-Tubbergen:

·DDS-Noaberkracht

·DDS Dinkelland

·Zaaksysteem

·BySpy

·Topicus

·Key2Fin

·KvK

·Suite4Basisgegevens (BAG)

·GBV

·GisVG

·GWS

·VOA

·Key2Burgerzaken

DDS-Dinkelland

·DDS Noaberkracht

·DDS Tubbergen

·KvK

·VOA

·GBV

·Zaaksysteem

·BySpy

·GisVG

·Suite4Basisgegevens (BAG)

·Topicus

·Key2Financiën

·GWS

·LLA (Onderwijs)

·Key2Burgerzaken

DDS-Noaberkracht

·Corsa

·Squit

·DDS Tubbergen

·DDS Dinkelland

Inzage en gebruik van de BRP persoonsgegevens en de drie applicatie systemen van DDS-Tubbergen, DSS-Dinkelland en DDS-Noaberkracht.

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

Beheerder van het zaaksysteem

Inzage en gebruik van BRP persoonsgegevens en eventueel terugmelden van afwijkende BRP-gegevens.

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

 

 

 

Bijlage 2 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid