Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Winsum

Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Winsum
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Winsum 2010
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit Winsum 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatstatuut

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ondermandaatbesluit

Mandaatlijst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201006-04-2011Nieuwe regeling

23-02-2010

De Wiekslag, 30-03-2010

Onbekend
01-04-201011-06-2014Nieuwe regeling

23-02-2010

De Wiekslag, 30-03-2010

Onbekend
06-04-2011wijziging artt. 4 en 5 vanwege Wabo

22-03-2011

De Wiekslag, 05-04-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Winsum, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

overwegende, dat het wenselijk is voor de gemeente Winsum een open mandaatstelsel in te voeren;

voorts overwegende, dat het huidige mandaatbesluit technisch verouderd is en vernieuwd dient te worden;

verder overwegende, dat het wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de huidige mandaten;

gelet op de Gemeentewet en de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT WINSUM 2010

§1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het college: het college van burgemeester en wethouders van Winsum;

 • b. de burgemeester: de burgemeester van Winsum als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • c. de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Winsum;

 • d. mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is niet van toepassing op besluiten waarop het mandaatbesluit ‘’Mandaatstatuut Sociale Zaken’’ betrekking heeft.

§ 2 Open mandaat

Artikel 3 Open mandaat gemeentesecretaris

 • 1. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden.

 • 2. De gemeentesecretaris is bevoegd om ondermandaat te verlenen.

 • 3. De gemeentesecretaris is bevoegd om ondermandaten die bij het ondermandaatbesluit zijn verleend, te wijzigen, dan wel in te trekken.

Artikel 4 Uitgezonderd van mandaat

 • Van mandaat bedoeld in artikel 3 zijn uitgezonderd:

 • 1. Publiekrecht:

 • a. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

 • b. het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

 • c. het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

 • d. beslissing op bezwaar wanneer de hoor en adviescommissie adviseert het bezwaar gegrond te verklaren;

 • e. het afwijzen van een vrijstelling of ontheffing van het bestemmingsplan;

 • f. het nemen van een projectbesluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening;

 • g. het afwijzen van een bouwvergunning, tenzij er al negatief is beslist op een vrijstelling of ontheffing van het bestemmingsplan;

 • h. besluiten in het kader van de Kieswet;

 • i. besluit tot het niet accepteren van een melding voor verandering inrichting binnen de toegestane milieubelasting op basis van een vergunning, Wet Milieubeheer;

 • j. verkeersbesluiten, uitgezonderd het aanwijzen van invalide parkeerplaatsen en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen;

 • k. subsidiebesluiten waarvoor geen vastgestelde plannen of beleid geldt;

 • l. stukken die bestemd zijn voor de raad;

 • m. het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen ;

 • n. het nemen van besluiten over aanvragen om planschade en nadeelcompensatie;

 • o. bevoegdheden van de burgemeester zoals genoemd in de Gemeentewet; tenzij uitdrukkelijk gemandateerd;

 • p. bevoegdheden van de burgemeester in het kader van handhaving van de openbare orde.

 • 2. Privaatrecht:

 • a. het besluit tot oprichting van of deelneming in rechtspersonen;

 • b. besluiten tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten;

 • c. de aan- en verkoop van onroerend goed of grond wanneer daar geen kaders voor zijn vastgesteld;

 • d. inkoop- en aanbestedingsprocedures conform het inkoopbeleid.

 • 3. Procesrecht: het besluit tot het voerenvanjuridische procedures.

 • 4. Personeelsaangelegenheden (p-mandaat):

 • a. het aanstellen van leidinggevenden;

 • b. besluiten over de formele arbeidsduur en de aanpassingen daarvan boven de formele formatie en het budget;

 • c. het jaarlijks aanwijzen van verplichte brugdagen;

 • d. het verlenen van strafontslag;

 • e. het verlenen van ontslag op andere gronden dan genoemd in de CAR/UWO (inclusief het verlenen van een ontslagvergoeding);

 • f. het verlenen van ontslag wegens een reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten;

 • g. het nemen van besluiten betreffende de procedure om over te gaan tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;

 • h. het besluiten tot buitendienststelling van een ambtenaar in verband met lichamelijke of geestelijke toestand;

 • i. het kopen/verkopen van verlofuren.

Artikel 5 Uitgezonderd van mandaat gemeentesecretaris

Aan de portefeuillehouder wordt mandaat verleend ten aanzien van de volgende bevoegdheid:

Het opstarten van, en een principe besluit nemen voor, de ontheffingprocedures bestemmingsplannen op basis van de Wro.

§ 3 Overige

Artikel 6 Ondertekening besluit

De functionaris die bevoegd is om in mandaat te beslissen is tevens bevoegd om dat besluit te ondertekenen.

Artikel 7 Volmacht en machtiging

 • Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht om in naam van het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b. machtiging om in naam van het college of de burgemeester handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Intrekken Mandaatstatuut

Het mandaatstatuut wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2010.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘’Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010’’.

Winsum, 23 februari 2010

Burgemeester en wethouders gemeente Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

Drs. R.J. Bolt, secretaris