Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Reglement van orde van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur
CiteertitelReglement van orde van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, artt. 12 en 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2015

bgr-2015-6

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van de SED organisatie;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam SED organisatie, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op artikel 12 en artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie;

besluit

vast te stellen het:

Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de SED organisatie

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a)

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de SED organisatie, bestaande uit de voltallige colleges van de gemeenten;

 • b)

  bestuur: het bestuur van de SED organisatie bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter gezamenlijk;

 • c)

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de SED-organisatie, gekozen door het algemeen bestuur uit hun midden;

 • d)

  directie: de directie van de SED-organisatie als bedoeld in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling;

 • e)

  lid: een lid van een college van een van de gemeenten, tevens zijnde lid van het algemeen of dagelijks bestuur;

 • f)

  voorzitter: degene die het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur leidt;

Artikel 2 Verdeling werkzaamheden (portefeuilleverdeling)

Het bestuur kan zijn werkzaamheden onderling verdelen.

Artikel 3 Tijdstip van de vergaderingen van het bestuur

 • 1.

  Het bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema of op in onderling overleg vast te stellen data en voorts zo dikwijls de voorzitter of een lid dat wenselijk acht.

 • 2.

  Indien een lid van het bestuur een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

Artikel 4 Verhindering

Artikel 5 Vergaderingen dagelijks bestuur

 • 1.

  Voor elke vergadering van het dagelijks bestuur zendt de voorzitter, als regel twee dagen van tevoren, de agenda toe aan de leden van het bestuur.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) voor de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter.

Artikel 6 Vergaderingen algemeen bestuur

 • 1.

  Voor elke vergadering van het algemeen bestuur zendt de voorzitter, als regel zes dagen van tevoren, de agenda toe aan de leden van het bestuur.

 • 2.

  De agenda en stukken die dienen ter toelichting van onderwerpen of voorstellen op de agenda, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op de gemeentehuizen van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ter inzage gelegd.

 • 3.

  Gelijktijdig worden de vergadering en de agenda ter openbare kennis gebracht door plaatsing op de internetsite van het openbaar lichaam. De openbare kennisgeving vermeldt datum,aanvangstijdstip en plaats van de vergadering en de wijze waarop de agenda en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien.

 • 4.

  Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep nog stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en wordt dit vermeld op de internetsite van het openbaar lichaam.

 • 5.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, maar waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) voor de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter.

Artikel 7 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien een lid van het bestuur dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een persoon gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Indien de stemmen dan wederom staken is het voorstel niet aangenomen.

 • 4.

  Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Indien de stemmen dan wederom staken is het voorstel niet aangenomen.

Artikel 8 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  Van elke vergadering wordt een kort conceptverslag gemaakt.

 • 2.

  Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de aanwezige en de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten (besluitenlijst);

  • d.

   stemverhoudingen, doch alleen als een lid van het bestuur daarom vraagt.

 • 3.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 4.

  Voorts wordt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, het verslag zo spoedig mogelijk na vaststelling openbaar gemaakt.

Artikel 9 Besluitvorming door het dagelijks bestuur buiten vergadering

 • 1.

  Besluitvorming door het dagelijks bestuur is mogelijk buiten de vergadering, mits op basis van een voorstel en mits alle bestuursleden zonder voorbehoud met het voorstel hebben ingestemd.

 • 2.

  De instemming van alle bestuursleden moet blijken uit een schriftelijk stuk waarin het voorstel is opgenomen en waarop elk lid zijn paraaf heeft geplaatst.

 • 3.

  Het besluit wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop alle bestuursleden met het voorstel hebben ingestemd. Dit tijdstip wordt door of in opdracht van de algemeen directeur of één van de andere directeuren op het in het vorige lid bedoelde stuk vermeld.

 • 4.

  Een besluit komt niet tot stand buiten vergadering indien een bestuurslid te kennen heeft gegeven niet met het voorstel in te stemmen of behandeling ter vergadering wenselijk te achten.

 • 5.

  Een besluit dat buiten de vergadering tot stand is gekomen wordt opgenomen in het verslag dat wordt gemaakt van de eerst volgende vergadering van het dagelijks bestuur.

Artikel 10 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. Als de voorzitter het nodig oordeelt of als ten minste een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt, worden de deuren gesloten. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of wordt vergaderd met gesloten deuren.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur vergadert in beslotenheid. Het dagelijks bestuur kan echter besluiten een openbare vergadering te houden.

Artikel 11 Overige bepalingen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Het reglement wordt toegezonden aan de gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Aldus vastgesteld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 januari 2015,

De voorzitter,

R.J.H. van der Riet

De algemeen directeur,

R.M. Reus

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het dagelijks bestuur van 6 januari 2015,

De voorzitter,

R.J.H. van der Riet

De algemeen directeur,

R.M. Reus