Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Archiefverordening SED organisatie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening SED organisatie 2015
CiteertitelArchiefverordening SED organisatie 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 40, eerste en tweede lid
 2. Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, art. 43, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2015

bgr-2015-4

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

ARCHIEFVERORDENING SED ORGANISATIE 2015

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, houdende de vaststelling van de Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van de SED organisatie en het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, verder te noemen de Archiefverordening SED organisatie 2015.

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie,

Gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 43, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie;

B E S L U I T

vast te stellen de navolgende:

Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van de SED organisatie en het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats,

Hierna te noemen: Archiefverordening SED organisatie 2015.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  archiefbescheiden: documenten en andere informatieobjecten, ongeacht hun vorm overeenkomstig het gestelde in artikel 1, onder c, van de wet;

 • c.

  organen: de organen van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van de wet;

 • d.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • e.

  de archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge artikel 12, eerste lid of 13, eerste lid, van de wet;

 • f.

  de archivaris: de overeenkomstig artikel 40 van de wet benoemde archivaris;

 • g.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • h.

  beheereenheid: het/de door het Dagelijks Bestuur als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel / organisatieonderdelen;

 • i.

  informatiesysteem: samenhangend geheel van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd.

 • j.

  ordeningssysteem: systeem van ordening van archiefbescheiden of archiefbestanddelen binnen een (deel van een) archief/informatiebestand.

Hoofdstuk 2. De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 2 Archiefbewaarplaats

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet, alsmede voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3 Beheerder

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 4 Aanstelling deskundig personeel

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm, van de SED organisatie en de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5 Bewaring van archiefbescheiden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6 Voldoende middelen

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting van de SED organisatie voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7 Niet overgebrachte archiefbescheiden

Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de SED organisatie die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast.

Artikel 8 Verslaglegging

Het dagelijks bestuur doet ten minste eenmaal per twee jaar verslag aan het algemeen bestuur omtrent hetgeen zij heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij voegt daarbij de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 9 Beheer bij derden

Het dagelijks bestuur bevordert /ziet erop toe dat bij deelname door de SED organisatie in privaatrechtelijke rechtspersonen die overheidstaken uitvoeren, het beheer van de archiefbescheiden bij deze rechtspersoon zoveel mogelijk geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Hoofdstuk 3. Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 10 Toezicht

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel 11 Vervanging

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 12 Verstrekking van inlichtingen

 • 1.

  De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2.

  De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten en informatiesystemen waarin deze zich bevinden.

Artikel 13 Mededeling van bevindingen

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerders, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het dagelijks bestuur. De archivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 14 Voornemen tot het doen van een voorstel

De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan het dagelijks bestuur een voorstel te doen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf, invoering, conversie, migratie of emulatie van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

 • f.

  vervanging door reproducties, teneinde de vervangen bescheiden te vernietigen, conform artikel 7 van de wet.

Artikel 15 Verslaglegging toezicht

De archivaris doet eenmaal per twee jaar verslag aan het dagelijks bestuur betreffende de uitoefening van het toezicht.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Archiefverordening SED organisatie 2015’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie van 6 januari 2015.

de voorzitter,

R.J.H. van der Riet

de algemeen directeur

R.M. Reus