Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Verordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED Organisatie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED Organisatie 2015
CiteertitelVerordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED Organisatie 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, art. 21, eerste lid
 2. Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, art. 23, tweede lid, onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2015

bgr-2015-3

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED Organisatie 2015

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED Organisatie over de vaststelling van de verordening over bezwaarschriften met betrekking tot personele aangelegenheden van een persoon die werkzaam is binnen de SED Organisatie.

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling SED Organisatie,

Gelet op artikel 21, lid 1, en artikel 23, lid 2, onder b van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie;

Besluit vast te stellen:

Verordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED Organisatie 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

AB: Algemeen bestuur van de SED organisatie;

Awb: Algemene wet bestuursrecht;

commissie: de bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden;

DB: Dagelijks bestuur van de SED organisatie;

GR: Gemeenschappelijke regeling;

verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren tegen besluiten van of namens het AB als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid, van de Awb.

 • 2.

  De commissie is slechts bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die betrekking hebben op personele aangelegenheden van een ambtenaar ingevolge artikel 1, onder c van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie. Voor de toepassing van deze verordening worden eveneens als ambtenaar beschouwd hij die aangesteld is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijkestand.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de SED organisatie. Zij worden door het DB benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  Het DB wijst uit de drie leden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3.

  Het DB benoemt tevens een plaatsvervanger voor de situatie waarin een lid verhindert is. De plaatsvervanger wordt op identieke wijze voorgedragen als de leden.

 • 4.

  De commissie bestaat uit tijdens de behandeling van een bezwaarschrift in ieder geval uit een voorzitter of zijn plaatsvervanger. Indien gewenst laat hij zich bijstaan door één of twee van de overige leden.

 • 5.

  De beraadslaging vindt plaats met een voorzitter en twee overige leden.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  Het DB wijst een secretaris van de commissie en een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris van de commissie heeft geen stemrecht.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.

 • 2.

  De perioden van benoeming binnen de commissie zijn gelijk aan de perioden binnen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  Het AB kan tussentijds tot schorsing of ontslag van de voorzitter of een lid overgaan.

 • 4.

  Het AB gaat in ieder geval tot ontslag over als de voorzitter of een lid een ambt of functie heeft aanvaard die krachtens artikel 3, eerste lid onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie.

 • 5.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. Dit geldt niet voor de voorzitter en leden die op grond van het vierde lid of om andere zwaarwegende redenen uit hun functie zijn ontheven.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

De werkwijze en termijnen van de commissie vinden plaats conform het daarover gestelde in de Awb.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • -

  artikel 2:1, tweede lid;

 • -

  artikel 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • -

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • -

  artikel 7:4, tweede lid;

 • -

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is, in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift, bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het DB vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb, voor wat betreft de mogelijkheid van het afzien van het horen van belanghebbenden.

 • 3.

  Indien de voorzitter besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan. In dit geval adviseert de voorzitter namens de commissie over het bezwaarschrift.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 11 Quorum

 • 1.

  Beraadslaging vindt plaats door de voltallige commissie.

 • 2.

  Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat in ieder geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger aanwezig is.

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 2.

  Zij laten zich zonodig vervangen.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is niet openbaar.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt namens de voorzitter door de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen van advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder meezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Geheimhouding

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de uitoefening van hun lidmaatschap ter kennis komt.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED Organisatie 2015.

Besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 januari 2015

De voorzitter,

R.J.H. van der Riet

De algemeen directeur,

R.M. Reus