Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsverordening, houdende regelen betreffende de vlag van het eilandgebied St. Eustatius

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening, houdende regelen betreffende de vlag van het eilandgebied St. Eustatius
CiteertitelVlagverordening St. Eustatius
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Vlagreglement Eilandgebied St. Eustatius

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam 

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
11-11-200410-10-2010Nieuwe regeling

09-11-2004

A.B. 2004, no. 11

29-07-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening houdende regelen betreffende de vlag van het eilandgebied St. Eustatius

 

 

Artikel 1

Deze Eilandsverordening verstaat onder de vlag, de vlag van het Eilandgebied Sint Eustatius, zoals omschreven in artikel 2.

 

Omschrijving van de vlag

Artikel 2

De vlag is rechthoekig en heeft de kleuren blauw, rood, wit,en goud/geel. De verhouding van de breedte tot de lengte van de vlag is 2:3.

De bovenste helft van de vlag is verdeeld in twee gelijkvormige blauwe driehoeken. De lagere helft van de vlag is verdeeld in twee gelijkvormige blauwe driehoeken. In het toppunt van het centrale diamant-vormige witte vlak is een gouden ster, in het midden een groene silhouette van het eiland.

 

Het gebruik van de vlag

Artikel 3

Het uitsteken van de vlag op het Eilandgebied Saba naast de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden en de vlag van de Nederlandse Antillen geschiedt overeenkomstig regels vast te stellen bij Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Artikel 4
 • 1.

  De vlag behoort tot op de top van de vlaggenstok gehesen te worden.

 • 2.

  Indien de vlag in de periode tussen zonsopgang en zonsondergang wordt gehesen, dient de vlag uiterlijk bij zonsondergang te worden gestreken.

Artikel 5

Het hijsen en strijken van de vlag moet zodanig geschieden, dat de vlag niet in aanraking komt met een oppervlakte gelegen onder de vlaggenstok.

Artikel 6
 • 1.

  Bij het hijsen van de vlag tot halfstok behoort de vlag eerst tot op de top van de vlaggestok te worden gehesen om daarna tot halfstok te worden gestreken.

 • 2.

  Bij het strijken van de vlag zal wederom de vlag tot op de top gehesen dienen te worden, om daarna te worden gestreken.

Artikel 7
 • 1.

  Bij het hijsen of strijken van de vlag behoren de aanwezigen in eerbiedige houding met hun gezicht naar de vlag toegekeerd te staan.

 • 2.

  De aanwezigen in uniform behoren op de voor hen gebruikelijke wijze te saluteren.

 • 3.

  De mannelijke aanwezigen in burgerkleding dienen de hoofddeksels te verwijderen.

Artikel 8
 • 1.

  Voordat de vlag wordt gehesen, dient zij gevouwen naar de vlaggestok te worden gebracht.

 • 2.

  Nadat de vlag is gestreken, dient zij gevouwen te worden om daarna in dezelfde toestand te worden opgeborgen.

Artikel 9
 • 1.

  Gedurende de werkdagen wordt de vlag van zonsopgang tot zonsondergang van de eilandelijke dienstgebouwen uitgestoken.

 • 2.

  Vanaf het Bestuurskantoor te Oranjestad en alle overheidsgebouwen wordt de vlag dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang uitgestoken.

Artikel 10
 • 1.

  De Statiaanse vlag is eigendom van het eilandgebied St. Eustatius.

 • 2.

  De vlag van het eilandgebied St. Eustatius mag niet worden verveelvoudigd zonder voor af gaande schriftelijke toestemming van het bestuurscollege.

Artikel 11
 • 1.

  Overtreding van het bepaalde in artikel 10, lid 2 wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste fls. 2.500,= (twee duizend vijf honderd guldens).

 • 2.

  Hij die in het eilandgebied St. Eustatius opzettelijk de Statiaanse vlag vernielt, besmeurt of anderszins door krenkende handelingen het aanzien van deze vlag tracht te ondermijnen, wordt gestraft met een hechtenis van 2 maanden of een geldboete van ten hoogsste fls. 5000,= (vijf duizend guldens).

 • 3.

  Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, of vrijwillig voldaan is aan de voorwaarden door de bevoegde ambtenaar van het openbaar Ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen gesteld, kan hechtenis of geldboete tot het dubbel van de in dee vorige leden gestelde maxima worden opgelegd.

 • 4.

  De in de voorgaande leden bedoelde strafbare feiten worden als overtredingen beschouwd.

Artikel 12

Vlaggen die zonder toestemming van het Bestuurscollege zijn vervaardigd kunnen worden verbeurd verklaard.

Artikel 13
 • 1.

  Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als "Vlagverordening St. Eustatius".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.