Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
CiteertitelBijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, art. 34, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2015

bgr-2015-8

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, houdende de vaststelling van de verschuldigde bijdrage voor de instandhouding van de SED organisatie (Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie).

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie,

Gelet op artikel 34, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie;

B E S L U I T

vast te stellen de navolgende:

Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Doel

Deze verordening regelt de grondslag en de wijze van berekening van de door de deelnemers per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan de SED organisatie.

Artikel 3: Nadere regels

Het dagelijks bestuur kan regels vaststellen ter nadere invulling en uitwerking van deze verordening.

Artikel 4: Grondslag voor bijdrage

Elke deelnemer is jaarlijks een bijdrage verschuldigd in de algemene kosten van deSED organisatie.

Artikel 5: Vaststelling Bijdrage

  • 1.

    Het algemeen bestuur stelt jaarlijks in de begroting de voorlopige algemene bijdrage per deelnemer vast.

  • 2.

    Het algemeen bestuur stelt jaarlijks in de jaarrekening de definitieve algemene bijdrage per deelnemer vast.

  • 3.

    De bijdrage wordt, met inachtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid inzake reserves en weerstandsvermogen, bepaald op basis van de werkelijke kosten voor het desbetreffende boekjaar verminderd met de overige inkomsten.

Artikel 6: Zorgplicht

De deelnemers dragen er zorg voor dat de SED organisatie te allen tijde over voldoende middelenbeschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Artikel 7: Algemene bijdrage

De hoogte van de bijdrage voor uitvoering van de taken als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie wordt bepaald op basis van de jaarlijkse begroting met als uitgangspunt het Bedrijfsplan.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Artikel 9: Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie van 6 januari 2015.

de voorzitter,

R.J.H. van der Riet

de algemeen directeur,

R.M. Reus