Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Organisatieverordening SED organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening SED organisatie
CiteertitelOrganisatieverordening SED organisatie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, art. 23 tweede lid onder b;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2015

bgr-2015-5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening SED organisatie

Het algemeen bestuur van de SED organisatie,

Gelet op artikel 23 lid 2 onder b van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Organisatieverordening SED organisatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afdelingshoofd: leidinggevende van een afdeling van de SED organisatie;

 • b.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de SED organisatie zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

 • c.

  controller: controller van de SED organisatie, vallend onder de stafafdeling Strategie en Innovatie, zoals bedoeld in artikel 4;

 • d.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de SED organisatie zoals bedoeld in artikel 18 van de regeling;

 • e.

  directie: de directie van de SED organisatie zoals bedoeld in artikel 30 van de regeling;

 • f.

  managementteam: de afdelingshoofden van de SED organisatie;

 • g.

  portefeuillehouders: de portefeuillehouders binnen het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de regeling;

 • h.

Artikel 2. Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van de organisatie kenmerkt zich door een plat karakter.

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende onderdelen van de SED organisatie:

  • a.

   Directie;

  • b.

   Stafafdeling Strategie en Innovatie;

  • c.

   Afdelingen.

 • 2.

  De directie zorgt voor een nadere benaming en invulling van de afdelingen.

 • 3.

  De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de ambtelijke organisatie, overeenkomstig artikel 30 van de regeling.

 • 4.

  De directie bepaalt de verdeling van de aansturing van de verschillende afdelingen.

 • 5.

  De afdelingshoofden worden rechtstreeks aangestuurd door de directie en zij hebben de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor afdelingshoofden.

 • 6.

  Bij afwezigheid van een afdelingshoofd treedt een van de andere afdelingshoofden op als plaatsvervanger.

Hoofdstuk II. Structuur en taken van de onderdelen

Artikel 3. Directie

 • 1.

  De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de directie.

 • 2.

  De directie heeft de taken en bevoegdheden, als genoemd in de regeling. De directie heeft daarnaast de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving en welke aan haar zijn gemandateerd.

 • 3.

  De directie kan de portefeuilles verdelen.

 • 4.

  De directie is bevoegd in deze verordening technische wijzigingen aan te brengen.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt in een instructie nadere regels vast betreffende de taak en de bevoegdheid van de directie, overeenkomstig artikel 30 lid 5 van de regeling.

Artikel 4. Controller

 • 1.

  De controller heeft de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving van de controller.

 • 2.

  De controller kan gevraagd en ongevraagd vanuit zijn deskundigheid de organisatie adviseren.

Artikel 5. Managementteam

 • 1.

  Er is een managementteam, bestaande uit de afdelingshoofden van de afdelingen binnen de SED organisatie.

 • 2.

  De voorzitter van het managementteam wordt uit haar midden benoemd.

 • 3.

  Het managementteam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

 • 4.

  Het managementteam stimuleert de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan het bestuur en aan de colleges.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 6. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de directie in het belang van de SED organisatie afwijken van de bepalingen van deze verordening of deze buiten toepassing laten.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Organisatieverordening SED organisatie’.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 januari 2015

De voorzitter,

R.J.H. van der Riet

De algemeendirecteur,

R.M. Reus