Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Directiestatuut SED organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut SED organisatie
CiteertitelDirectiestatuut SED organisatie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie, art. 30, vijfde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

06-01-2015

bgr-2015-10

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut SED organisatie

Het algemeen bestuur van de SED organisatie,

Gelet op artikel 30, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende;

Directiestatuut SED organisatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

De directie is het hoogste ambtelijke orgaan in de organisatie, binnen de kaders die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 2: Samenstelling en werkwijze directie

 • 1.

  De directie bestaat uit een algemeen directeur en twee directeuren. De directie is een collegiaal functionerend orgaan.

 • 2.

  De term algemeen directeur duidt op de algehele en algemene verantwoordelijkheid van dealgemeen directeur als hoofd van de organisatie en als verantwoordelijke voor de in artikel 3 genoemde verantwoordelijkheden.

 • 3.

  Onverminderd de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur bevordert de gehele directie de samenhang van het beleid, het beheer en het integraal werken.

 • 4.

  De directie besluit zoveel mogelijk op basis van unanimiteit. Bij het ontbreken van unanimiteit beslist de algemeen directeur.

 • 5.

  De algemeen directeur is voorzitter van de directie.

 • 6.

  De directie is opdrachtnemer van het dagelijks bestuur. De directie kan de opdrachten verdelen.

 • 7.

  Het algemeen bestuur regelt bij afwezigheid van een of meer van de directeuren de vervanging.

 • 8.

  De directie verdeelt haar taken in portefeuilles.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden directie

De directie is onder andere verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ontwikkeling van het functioneren van de ambtelijke organisatie in brede zin;

 • b.

  de strategische beleidsontwikkeling;

 • c.

  de planning en control inclusief een jaarlijks concernwerkplan;

 • d.

  de organisatorische samenhang door kaderstelling en control op het gebied van bedrijfsvoering;

 • e.

  de aansturing van de afdelingshoofden met inbegrip van periodiek overleg en verslaglegging daarvan;

 • f.

  het leggen van verbindingen en het onderhouden van werkrelaties met andere overheden, instellingen, verenigingen en bedrijven;

 • g.

  goed werkgeverschap en een goede werksfeer in de gehele organisatie.

Artikel 4: Bevoegdheden directie en ondertekening

Artikel 5: Ondernemingsraad

 • 1.

  De directie, in haar hoedanigheid van leidinggevende van de organisatie, wordt aangemerktals ondernemer in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De directie wordt in diehoedanigheid vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

 • 2.

  De algemeen directeur onderhoudt het contact met de Ondernemingsraad. Bij afwezigheidvan de algemeen directeur wordt de directie vertegenwoordigd door een directeur.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit directiestatuut treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Directiestatuut SED organisatie”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 januari 2015

De voorzitter,

R.J.H. van der Riet

De algemeen directeur,

R.M. Reus