Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Sint Eustatius

Eilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee Registratie Verordening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Sint Eustatius
Officiële naam regelingEilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee Registratie Verordening)
CiteertitelVee Registratie Verordening
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18)tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 22 december 1997 regelende het registreren van vee vallende onder de Veeregistratieverordening (A.B. 1997, no. 16)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-199710-10-2010Nieuwe regeling

22-12-1997

A.B. 1997, no. 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee registratie verordening)

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuurscollege : het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Eustatius;

 • b.

  eiland : het eilandgebied Sint Eustatius;

 • c.

  vee : geiten, schapen, runderen, ezels en varkens en andere dieren bij eilandsbesluit aan te wijzen;

 • d.

  merken : het aanbrengen van een zichtbaar registratie teken aan een dier overeenkomstig door de overheid opgegeven richtlijnen;

 • e.

  vee-eigenaar : de natuurlijke of rechtspersoon ten wiens name het vee in het register is opgenomen.

Artikel 2

 • 1. Al het vee op het eiland wordt binnen drie maanden na de geboorte gemerkt aan het oor met een, van overheidswege verstrekt, merkteken.

 • 2. Vee, ingevoerd van buiten het eiland en voorzien van een merkteken, kan dit merkteken onveranderd behouden mits het geen insnijding(en) in een of beide oren, couperen van staarten of andere uitwendige veranderingen betreft.

 • 3. Vee, ingevoerd van buiten het eiland en niet voorzien van een merkteken moet door de eigenaar worden voorzien van een van overheidswege verstrekt merkteken.

 • 4. De dienst met het merken van vee wordt bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld.

HOOFDSTUK II registratie van vee

Artikel 3

Het van overheidswege verstrekte merkteken wordt bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregel, vastgesteld.

Artikel 4

 • 1. Er wordt van overheidswege een register bijgehouden waarin alle gemerkte dieren zijn ingeschreven.

 • 2. In het register wordt aantekening gehouden van de diersoort, geboorte maand en jaar, geslacht, eigenaar en registratienummer.

 • 3. De instantie belast met het registreren wordt bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregel, vastgesteld.

Artikel 5

Van het invoeren,verkopen, ruilen, uitvoeren, slachten of overlijden van vee wordt door de eigenaar binnen 48 uur een melding doorgegeven aan de met de registratie belaste instantie.

Artikel 6

De eigenaar van vee is gehouden zorg te dragen dat de met de registratie van vee belaste instantie alle benodigde gegevens ontvangt voor het registreren van vee.

Artikel 7

Loslopend vee dat wordt aangetroffen zonder een merkteken wordt in beslag genomen door of namens het eilandgebied Sint Eustatius en dien overeenkomstig geslacht of verkocht waarbij de opbrengst na aftrek van de kosten ten gunste van het eilandgebied komt.

HOOFDSTUK III Ontheffing

Artikel 8

 • 1. Het bestuurscollege kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 genoemde registratie.

 • 2. Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gegeven voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor ontheffing in aanmerking te komen.

Artikel 9.

Een verzoek om ontheffing wordt schriftelijk door de aanvrager bij het bestuurscollege ingediend onder:

 • 1.

  opgaaf van reden(en);

 • 2.

  overlegging van bescheiden waaruit de noodzaak van ontheffing blijkt.

Artikel 10

Het bestuurscollege kan aan een ontheffing voorwaarden en andere beperkende regelingen verbinden waarbij, voorafgaande aan het inwerking treden van de ontheffing, moet worden voldaan.

Artikel 11

Het bestuurscollege zal de aanvrager binnen 10 dagen schriftelijk informeren over de ontheffing en de gestelde voorwaarden.

Artikel 12

Het bestuurscollege zal een geheel of gedeeltelijke afwijzing schriftelijk motiveren.

Artikel 13

 • 1.

  De aanvrager kan bezwaar in dienen tegen een geheel of gedeeltelijke afwijzing van de ontheffing.

 • 2.

  Het bezwaarschrift moet binnen een (1) maand na dagtekening schriftelijk bij het bestuurscollege worden ingediend. De datum van binnenkomst is bepalend of het bezwaarschrift in behandeling wordt genomen.

 • 3.

  Het bestuurscollege hoort de aanvrager alvorens een definitief standpunt in te nemen.

 • 4.

  Het bestuurscollege beslist schriftelijk op een bezwaarschrift.

Artikel 14

Het bestuurcollege wordt geacht een beschikking te hebben geweigerd als niet binnen een maand na datum van ontvangst van het verzoek een beschikking aan de aanvrager is gezonden.

Bij gemotiveerd besluit kan het bestuurscollege deze termijn eenmaal verlengen met ten hoogste een maand.

HOOFDSTUK IV Slotartikelen en strafbepalingen

Artikel 15

Overtreding van de bij deze verordening gestelde maatregelen betreffende het registreren van vee wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

Artikel 16

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 17

 • 1. Met het opsporen van de bij deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn de in artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren belast.

 • 2. Met het toezicht houden op de naleving van de in deze verordening opgenomen voorschriften zijn belast de, bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen, personen van de onder artikel 2 lid 4 van deze verordening genoemde dienst.

Artikel 18

Deze eilandsverordening treedt in werking op de dag nadat zij is afgekondigd.

Artikel 19

Zij kan worden aangehaald als de" Vee registratie verordening".