Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Welstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017
CiteertitelWelstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpwelstand
Externe bijlageWelstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2017Nieuwe regeling

15-02-2017

Gemeenteblad 2017, 136105

Z-15-36329

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017;

 

gelet op de artikelen 1, 12, 12a, 12b en 12c van de Woningwet;

 

gelet op amendement 2 zoals aangenomen in de raadsvergadering van 15 januari 2017;

 

overwegende

 

dat op 26 maart 2016 in de raadscommissie Ruimte een meningvormende discussie over welstand heeft plaatsgevonden;

 

dat de raadscommissie zich heeft uitgesproken om de uitwerkingsvariant ‘welstandsluw beleid met een welstandsadviseur’ als vertrek variant te hanteren;

 

dat van 3 november 2016 tot en met 15 december 2016 de ontwerpwelstandsnota Bodegraven-Reeuwijk ter inzage heeft gelegen;

 

dat tijdens die periode twee inspraakreacties zijn ontvangen;

 

dat de ontvangen inspraakreacties zijn weergegeven en beantwoord in de ‘Nota beantwoording inspraakreacties incl. Was wordt lijst’ en deels aanleiding geven tot het wijzigingen van de ontwerpwelstandsnota;

 

dat de huidige werkwijze wordt gewijzigd waarbij de welstandsadvisering door één onafhankelijke deskundige (welstandsadviseur), in de terminologie van de Woningwet een dorpsbouwmeester, wordt uitgevoerd in plaats van een welstandscommissie;

 

dat een van de adviseurs ruimtelijke kwaliteit van Dorp en Stad & Land wordt benoemd als onafhankelijke deskundige;

 

dat de onafhankelijkheid is gebaat bij een benoeming door de raad;

 

dat de raad nader wordt geïnformeerd over de concrete persoon die deze adviesfunctie zal gaan vervullen;

 

dat de werkwijze met een welstandsadviseur efficiënter en persoonlijker is, maar ook klantgerichter door de zittingen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk te laten plaats vinden;

 

dat de huidige ‘Welstandsnota Gemeente Bodegraven en Gemeente Reeuwijk’ vastgesteld op 12 december 2012 wordt ingetrokken;

 

dat de huidige welstandscommissie wordt opgeheven;

 

dat de raad met de inhoud van het raadsvoorstel en ‘Nota beantwoording inspraakreacties’, waaronder inbegrepen de overwegingen ten aanzien van de beantwoording van de inspraakreacties, kan instemmen;

 

besluit:

 • 1.

  Vaststellen van de ‘Welstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017’;

 • 2.

  Intrekken van de ‘Welstandsnota Gemeente Bodegraven en Gemeente Reeuwijk’ uit 2012;

 • 3.

  Vervangen van de huidige welstandscommissie door één onafhankelijke deskundige;

 • 4.

  Opheffen van de huidige welstandscommissie;

 • 5.

  Een van de adviseurs ruimtelijke kwaliteit van Dorp Stad & Land benoemen als onafhankelijke dorpsbouwmeester (welstandsadviseur) ;

 • 6.

  De gemeenteraad binnen vier maanden een enkelvoudige voordracht voor te leggen ter besluitvorming en benoeming;

 • 7.

  Uitbrengen van een evaluatie over de resultaten, voortgang en ervaringen van welstand, uiterlijk medio 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op woensdag 15 februari 2017.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp