Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Subsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo
CiteertitelSubsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: 3B, 2015, 57

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2015nieuwe regeling

17-03-2014

Gemeenteblad 2015, 38038

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 17 maart 2015 hebben besloten:

1.In te stemmen met de subsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo die luidt als volgt:

Subsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager College van Bestuur van een mbo-instelling;

 • b.

  ASA 2013 Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

 • c.

  College College van Burgemeester en Wethouders;

 • d.

  Leraar Volgens de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) bevoegde leraar werkzaam op een mbo-instelling in Amsterdam met een aanstelling van minimaal 0,4 fte;

 • e.

  MBO-Agenda Het gemeentelijk beleidskader voor het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam;

 • f.

  Mbo-instelling Rijksbekostigde instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, voor zover het een locatie betreft in de gemeente Amsterdam.

 • g.

  Teamleider Een teamleider of een programmamanager die leiding geeft aan een onderwijsteam als een afzonderlijke eenheid bestaande uit een groep leraren die verantwoordelijk is voor het onderwijs van een aantal (meestal verwante) opleidingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op de Amsterdamse mbo-instellingen door het stimuleren van de professionele ontwikkeling van de Amsterdamse leraren onder meer door het vergroten of up-to-date houden van hun vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en de hoogte van de eenmalige subsidie

 • 1.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen als bijdrage in kosten verbonden aan het deelnemen van een individuele leraar aan een van de volgende activiteiten:

  • a.

   Een stage lopen in het bedrijfsleven of een andere onderwijssector;

  • b.

   Het volgen van een leergang;

  • c.

   Het volgen van een cursus/coachingstraject;

  • d.

   Het starten van een onderzoeksproject of innovatietraject in de school;

  • e.

   Het verdiepen of vernieuwen van een curriculum of didactische aanpak;

 • 2.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen als bijdrage in kosten verbonden aan het deelnemen van groep van maximaal 5 leraren aan een van de volgende activiteiten:

  • a.

   Het vormen van een professionele leergemeenschap;

  • b.

   Het starten van een onderzoeksproject in school met meerdere leraren;

  • c.

   Het starten van een onderzoeksproject samen met de lerarenopleidingen;

  • d.

   Innovatieproject in de school of met meerdere scholen;

  • e.

   Curriculumontwikkeling, methode verdieping, didactische/pedagogische onderwijsvernieuwing.

 • 3.

  De hoogte van het subsidiebedrag voor een individuele leraar bedraagt maximaal € 2.000,-.

 • 4.

  De hoogte van een subsidie voor een groepsactiviteit bedraagt maximaal € 10.000,- (maximaal € 2000,- X het aantal deelnemende leraren).

 • 5.

  Indien de gesubsidieerde activiteit binnen de reguliere werktijd van een of meerdere betrokken leraren plaatsvindt, kunnen de in het derde en vierde lid genoemde subsidiebedragen tevens worden ingezet voor de vervanging van die leraren, de vervangingskosten mogen maximaal € 50,- per uur per leraar bedragen.

 • Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 5 Subsidieplafond

Het college stelt voor de Subsidieregeling Amsterdamse Lerarenbeurs mbo per schooljaar een subsidieplafond vast.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 6 De aanvrager

Een subsidie voor de Amsterdamse Lerarenbeurs mbo kan uitsluitend worden aangevraagd door het College van Bestuur van de mbo-instelling. De inhoudelijke afstemming vindt plaats met de teamleider van de leraar.

Artikel 7 Aanvraagtermijn eenmalige subsidies

 • 1.

  Een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2015-2016 moet vóór 13 mei 2015 ingediend zijn bij het college.

 • 2.

  Na het schooljaar 2015-2016 geldt dat een aanvraag uitsluitend kan worden ingediend vóór 1 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de te subsidiëren activiteit wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 worden de volgende gegevens verstrekt bij de aanvraag van een Amsterdamse Lerarenbeurs mbo:

 • a.

  de persoonsgegevens van de leraar of leraren voor wie een beurs wordt aangevraagd;

 • b.

  de omvang van de aanstelling van de leraar of leraren;

 • c.

  de door de leraar of leraren gestelde ontwikkeldoelen in het kader van de eigen professionalisering en bekwaamheid en of voor deze ontwikkeldoelen al eerder een subsidieaanvraag is toegekend (al dan niet via de Landelijke Lerarenbeurs);

 • d.

  de beoogde activiteiten die de leraar of leraren wil(len) ondernemen om deze ontwikkeldoelen te realiseren en hoe deze activiteiten daar aan bijdragen;

 • e.

  een overzicht van de kosten van de activiteiten;

 • f.

  op welke wijze de leraar of leraren na het uitvoeren van de activiteiten evalueert of de gestelde ontwikkeldoelen zijn bereikt en hoe dit binnen de eigen mbo-instelling en evt., met andere mbo-instellingen wordt gedeeld.

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA 2013 kan het college geheel of

gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

 • a.

  de aanvrager eerder een subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregeling voor een bepaalde leraar;

 • b.

  de te subsidiëren activiteiten onvoldoende samenhangen met de beoogde ontwikkeldoelen zoals genoemd onder artikel 8.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 10 Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  de aanvrager draagt er zorg voor dat de leraren waarvoor subsidie wordt ontvangen meewerken aan een inhoudelijk onderzoek door de gemeente Amsterdam ten behoeve van evaluatie en monitoring;

 • b.

  de aanvrager is bereid om de ervaringen en ontwikkelde producten in het kader van professionalisering van de onder zijn gezag vallende leraren waarvoor subsidie wordt ontvangen ter beschikking te stellen aan andere leraren binnen en buiten de eigen mbo-instelling;

 • c.

  indien voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten gebruik wordt gemaakt van een externe deskundige, dan mogen de kosten die hieraan verbonden zijn niet meer bedragen dan €125,- per uur.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester