Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Beleidsregels ontheffingen parkeer-schijfzone Centrum/Breukelen Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffingen parkeer-schijfzone Centrum/Breukelen Zuid
CiteertitelBeleidsregels ontheffingen parkeer-schijfzone Centrum/Breukelen Zuid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpontheffing, parkeren, parkeerschijf, zone, centrum, Breukelen Zuid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, lid 4
 2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artt. 25 en 87

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2017Nieuwe regeling

03-08-2017

Gemeenteblad 2017, 147571 | 23-08-2017

B&W-besluit 03-08-2017, punt 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen parkeer-schijfzone Centrum/Breukelen Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990);

 

b e s l u i t :

 

beleidsregels vast te stellen voor het verstrekken van ontheffingen ten behoeve van het parkeren in de parkeerschijfzones (blauwe zones) Centrum en Breukelen Zuid.

 

Bevoegd gezag:

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 87 van het RVV1990 bevoegd om ontheffingen te verlenen van het artikel 25 van het RVV1990 opgenomen verbod om in een parkeerschijfzone (blauwe zone) te parkeren, anders dan op parkeerplaatsen voorzien van een blauwe streep, mits voorzien van een duidelijk zichtbaar parkeerschijf.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  Parkeerschijfzone: een zone bij verkeersbesluit op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aangegeven door middel van borden en blauwe belijning op de straat als bedoeld in artikel 25 van het RVV1990.

 • b.

  Gebiedsdefinities:

  • 1.

   Parkeerschijfzone parkeerterrein Prins Hendrikstraat A: het gearceerde gedeelte van het parkeerterrein Prins Hendrikstraat, zoals aangegeven in Bijlage 2b.

  • 2.

   Parkeerschijfzone parkeerterrein Prins Hendrikstraat B: het niet-gearceerde gedeelte van het parkeerterrein Prins Hendrikstraat, zoals aangegeven in Bijlage 2b.

  • 3.

   Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid: het gebied waar parkeren gereguleerd wordt zoals omschreven in het Verkeersbesluit Instellen parkeerschijfzone Breukelen Zuid en Centrum, met uitzondering van parkeerschijfzones Prins Hendrikstraat A en B.

 • c.

  Ontheffing: ontheffing van het bepaalde in artikel 25, lid 2, van het RVV1990 waarbij toestemming wordt verleend voor het parkeren in de parkeerschijfzone zonder een parkeerschijf (op grond van artikel 87 van het RVV1990).

 • d.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend.

 • e.

  Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen van wel onmiddellijk laden of lossen van goederen.

 • f.

  Parkeerplaats op eigen terrein: een eigen of gehuurde parkeervoorziening, waaronder begrepen een terrein, garage, op-/ uitrit.

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel.

 • h.

  Bewoner: een persoon die blijkens de BRP (Basisregistratie Personen) ingeschreven staat op een adres in de Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid.

Artikel 2 Aanvraag

Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend bij het college.

Artikel 3 Beslissingstermijn

Het college beslist binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag voor een ontheffing, of de termijn die geldt bij een vergunningsaanvraag wanneer de ontheffing daar onderdeel van uit maakt.

Artikel 4 Geldigheidsduur

 • 1.

  De ontheffing wordt verleend voor de duur van maximaal twaalf maanden;

 • 2.

  Na afloop van de in lid 1 bedoelde geldigheidsduur, dient de ontheffing opnieuw te worden aangevraagd, tenzij dit wegens wijziging van het beleid (beleidsregels) niet gewenst is;

 • 3.

  De periode van de ontheffing dient te worden onderbouwd;

 • 4.

  De nieuwe ontheffing wordt toegezonden of wordt digitaal verstrekt.

Artikel 5 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Een ontheffing parkeerschijfzone bevat in ieder geval:

  • -

   naam en adres van de degene aan wie de ontheffing is verleend;

  • -

   het kenteken en/of andere kenmerken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • -

   de periode waarvoor de ontheffing geldt.

 • 2.

  Het college kan aan de ontheffing voorschriften en/of beperkingen verbinden inzake:

  • -

   de straten/ het gebied waarvoor de ontheffing geldig is;

  • -

   de tijdstippen waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt.

 • 3.

  Bewijs van de verleende ontheffing (bijvoorbeeld een vignet of pas) moet zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig aanwezig zijn, wanneer er geen sprake is van een ontheffing die uitsluitend op kenteken is uitgegeven.

 • 4.

  Indien aan de ontheffing voorschriften/beperkingen verbonden zijn inzake de straten/het gebied waarvoor de ontheffing geldig is, mag de ontheffinghouder alleen gebruik maken van een ontheffing in die betreffende straat of het betreffende gebied.

 • 5.

  De ontheffing moet direct, op verzoek van een functionaris die met toezicht en handhaving is belast, worden getoond wanneer er geen sprake is van een ontheffing op kenteken.

Artikel 6 Intrekkings- en wijzigingsgronden

Het college kan een ontheffing intrekken, opschorten of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b.

  indien zich een wijziging voordoet in de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • c.

  indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

 • d.

  indien blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • e.

  indien sprake is van misbruik van de ontheffing;

 • f.

  indien de ontheffinghouder met een motorvoertuig overlast veroorzaakt;

 • g.

  in het belang van de openbare orde;

 • h.

  bij in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om ontheffing conform geldende Legesverordening van de gemeente Boxtel;

 • i.

  bij overlijden van de ontheffinghouder.

Artikel 7 Criteria voor ontheffingen parkeerschijfzone

 • 1.

  Ontheffing voor bewoners

  • a.

   De aanvrager dient volgens BRP te zijn ingeschreven op een woonadres.

  • b.

   Het woonadres is kadastraal geregistreerd.

  • c.

   Er kan alleen voor een ontheffing in aanmerking worden gekomen wanneer het woonadres is gevestigd in de Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid.

  • d.

   De aanvrager is kentekenhouder volgens de RDW of kan een verklaring overleggen waarin de kentekenhouder als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar bewonersontheffing voor wordt aangevraagd.

  • e.

   De ontheffing wordt verleend op kenteken.

  • f.

   De ontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van een parkeerschijf, langer dan de van toepassing zijnde maximale parkeerduur te parkeren op parkeerplaatsen binnen de gebieden zoals omschreven onder artikel 7 lid 5.

  • g.

   Per woonadres kunnen meerdere ontheffingen worden verleend, met dien verstande dat bij meer ontheffingen per woonadres elke uitgegeven ontheffing van een volgnummer kan worden voorzien.

  • h.

   Bij gebruik van een leenauto kan een tijdelijke kentekenwijziging worden doorgevoerd met een duur van maximaal 7 dagen. Ontheffinghouder kan binnen de geldigheidsduur van de ontheffing maximaal 5 maal een tijdelijke kentekenwijziging doorvoeren.

  • i.

   Ontheffinghouder kan binnen de geldigheidsduur van de ontheffing eenmaal een permanente kentekenwijziging doorvoeren. Voor volgende permanente kentekenwijzigingen binnen de geldigheidsduur van de ontheffing worden leges in rekening gebracht.

 • 2.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van bewonersontheffingen

  De aanvrager dient bij aanvraag de volgende gegevens en/of bescheiden te overleggen:

  • a.

   kenteken van het motorvoertuig waar een bewonersontheffing voor wordt aangevraagd;

  • b.

   burgerservicenummer;

  • c.

   in geval de aanvrager geen kentekenhouder is volgens de RDW dient een berijdersverklaring te worden overlegd.

 • 3.

  Ontheffingen voor bedrijven gevestigd op een woonadres

  • a.

   Aan een bedrijf gevestigd op een woonadres kan maximaal één ontheffing worden verleend.

  • b.

   De ontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van de parkeerschijf , langer dan de van toepassing zijnde maximale parkeerduur te parkeren op parkeerplaatsen binnen de gebieden zoals omschreven onder artikel 7 lid 5.

  • c.

   Er kan alleen voor een ontheffing in aanmerking worden gekomen, wanneer/voor:

   • -

    het bedrijf is gevestigd in Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid;

   • -

    het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen e.d. die zich bezighouden met bouw-, installatie-, reparatiewerkzaamheden of andere bedrijfsmatige activiteiten;

   • -

    als bedrijfsmatige activiteiten wordt in ieder geval niet aangemerkt: woon-werkverkeer en het vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten.

  • d.

   De ontheffing wordt verleend op kenteken.

  • e.

   Bij gebruik van een leenauto kan een tijdelijke kentekenwijziging worden doorgevoerd met een duur van maximaal 7 dagen. Ontheffinghouder kan binnen de geldigheidsduur van de ontheffing maximaal 5 maal een tijdelijke kentekenwijziging doorvoeren.

  • f.

   Ontheffinghouder kan binnen de geldigheidsduur van de ontheffing eenmaal een permanente kentekenwijziging doorvoeren. Voor volgende permanente kentekenwijzigingen binnen de geldigheidsduur van de ontheffing worden leges in rekening gebracht.

 • 4.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van ontheffingen voor bedrijven gevestigd op een woonadres

  De aanvrager dient bij aanvraag de volgende gegevens en/of bescheiden te overleggen:

  • a.

   kenteken van het motorvoertuig waar een ontheffing voor bedrijven gevestigd op een woonadres wordt aangevraagd;

  • b.

   burgerservicenummer;

  • c.

   een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

  • d.

   een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

 • 5.

  Specifieke criteria voor ontheffing voor bewoners en ontheffing voor bedrijven gevestigd op een woonadres

   

  Soort ontheffing

  Kentekens per ontheffing

  Maximaal aantal te verstrekken ontheffingen

  Geldigheidsgebied(en)

  Bewonersontheffing Centrum/Breukelen Zuid

  1 kenteken per ontheffing

  Geen beperking

  Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid m.u.v. parkeerterrein Prins Hendrikstraat A en B

  Bewonersontheffing Centrum/Breukelen Zuid + terrein Prins Hendrikstraat A

  1 kenteken per ontheffing

  1 per adres

  Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid m.u.v. parkeerterrein Prins Hendrikstraat B

  • a.

   Bewoners van de volgende straten en/of adressen komen in aanmerking voor een “Bewonersontheffing Centrum/Breukelen Zuid + terrein Prins Hendrikstraat A”: Kasteellaan (alle huisnummers), Stationsstraat (oneven huisnummers 53 t/m 83 en even huisnummers 48 t/m 92) en Prins Hendrikstraat (oneven huisnummers 13 t/m 43 en even huisnummers 38 t/m 66).

    

  Soort ontheffing

  Kentekens per ontheffing

  Maximaal aantal te verstrekken ontheffingen

  Geldigheidsgebied(en)

  Bedrijfsontheffing Centrum/Breukelen Zuid

  1 kenteken per ontheffing

  1 per adres

  Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid m.u.v. parkeerterrein Prins Hendrikstraat A en B

  Bedrijfsontheffing Centrum/Breukelen Zuid + terrein Prins Hendrikstraat A

  1 kenteken per ontheffing

  1 per adres

  Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid m.u.v. parkeerterrein Prins Hendrikstraat B

  • b.

   Ondernemers gevestigd aan/op de volgende straten en/of adressen komen in aanmerking voor een “Bedrijfsontheffing Centrum/Breukelen Zuid + terrein Prins Hendrikstraat A”: Kasteellaan (alle huisnummers), Stationsstraat (oneven huisnummers 53 t/m 83 en even huisnummers 48 t/m 92) en Prins Hendrikstraat (oneven huisnummers 13 t/m 43 en even huisnummers 38 t/m 66).

  • c.

   Op parkeerterrein Prins Hendrikstraat A worden maximaal 32 ontheffingen verleend.

 • 6.

  Ontheffingen voor zorginstellingen

  • a.

   Zorginstellingen die diensten verlenen in de Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid, komen in aanmerking voor een zorgontheffing.

  • b.

   Een zorginstelling is een bedrijf dat als hoofdtaak het zonder winstoogmerk verlenen van medische en/of (psycho)sociale zorg aan derden heeft en voor het verlenen van deze zorg afhankelijk is van (een) voertuig(en) of parkeerruimte.

  • c.

   De zorgontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van de parkeerschijf , langer dan de van toepassing zijnde maximale parkeerduur te parkeren op parkeerplaatsen binnen de Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid.

  • d.

   Een aanvrager van een ontheffing dient schriftelijk aan te tonen dat voor de uitvoering van de zorg een ontheffing noodzakelijk is.

  • e.

   Er kan alleen voor een ontheffing in aanmerking worden gekomen, wanneer de zorginstelling werkzaam is in de Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid.

  • f.

   De ontheffing wordt verleend op naam van de zorginstelling.

 • 7.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van zorgontheffingen.

 • 8.

  De aanvrager dient bij aanvraag de volgende gegevens en/of bescheiden te overleggen:

  • a.

   schriftelijke verklaring van noodzaak voor een ontheffing voor zorginstellingen;

  • b.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de aanvragende zorginstelling van maximaal 3 maanden oud, of een bewijs van registratie in het BIG-register;

  • c.

   kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • d.

   in principe worden per zorginstelling niet meer dan 5 ontheffingen verstrekt.

Artikel 8 Diefstal, verlies of vermissing

In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing kan, na betaling van de daarvoor geldende leges een nieuwe ontheffing wordt verstrekt, indien hiervan aangifte is gedaan bij de politie en het betreffende proces-verbaal kan worden overgelegd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Van het bepaalde in dit uitvoeringsbesluit kan het college afwijken indien toepassing van dit uitvoeringsbesluit tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Artikel 10 Inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Alle voor de inwerkingtreding van dit besluit verleende ontheffingen parkeerschijfzone worden geacht te zijn verleend volgens dit besluit;

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit “Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid” treedt in werking op de dag van publicatie van het verkeersbesluit "Instellen parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid”;

 • 3.

  Alle eerdere opgestelde uitgiftregels ontheffing parkeerschijfzone vervallen met ingang van het onder b genoemde tijdstip;

 • 4.

  Deze uitgiftregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels ontheffingen parkeer-schijfzone Centrum/Breukelen Zuid”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 augustus 2017.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs

Toelichting artikelen ‘Beleidsregels Ontheffing Parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid’

Verkeersbord E10

 

Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven.

 

In een parkeerschijfzone:

moet een motorvoertuig voorzien zijn van een duidelijk zichtbare parkeerschijf,

moet op de parkeerschijf het tijdstip zijn aangegeven waarop het parkeren is begonnen,

mag het einde van de toegestane parkeerduur niet zijn verstreken.

 

Awb Artikel 1:3

 

 • 1.

  Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 2.

  Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

 • 3.

  Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.

 • 4.

  Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

 

RVV 1990 Artikel 25

 

 • 1.

  Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

 • 2.

  Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.

 • 3.

  Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.

 • 4.

  Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.

 • 5.

  Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

 

RVV 1990 Artikel 87

 

Door het bevoegd gezag kan ontheffing worden verleend van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81 en 98.

Bijlagen

Bijlage 2b - Inrichtingstekening parkeerterrein Prins Hendrikstraat