Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
CiteertitelAanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse omgevingsdiensten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. nvt
 2. 1.1:CVDR430195_1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201610-11-2016Vervallen 1-1-2017

15-12-2016

BGR 2016.617

DB 15122016.4

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten

 

 

Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse omgevingsdiensten

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overwegende dat

 • -

  de vrije ruimte (forfait) in het kader van de werkkostenregeling niet volledig benut;

 • -

  de ambtenaren gebaat zijn bij een onbelaste onkostenvergoeding;

Gelet op in het CGO bereikte overeenstemming d.d. 9 november 2016;

Gelet op de artikelen 12:2 en 12:2:1 van de CAR-UWO voor de Gelderse Omgevingsdiensten;

Gelet op artikel 18 lid 3 van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdiensten Regio Nijmegen;

Besluit vast te stellen de

Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten.

 

Hoofdstuk 1 Regeling

Artikel 1

De ambtenaar die op 1 december 2016 in vaste of tijdelijke dienst op grond van de CAR-UWO werkzaam is bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen kan in 2016 eenmalig gebruik maken van de volgende fiscale faciliteit:

Eenmalige uitruil van een deel van de Eindejaarsuitkering/Levensloopbijdrage tegen een onbelaste onkostenvergoeding.

Artikel 2
 • 1.

  De onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 1 hoeft niet nader te worden onderbouwd.

 • 2.

  De hoogte van de onkostenvergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.

 • 3.

  De onkostenvergoeding bedraagt €125,-- per ambtenaar.

 • 4.

  De uitruil vindt plaats, gelijktijdig met de uitbetaling van de Eindejaarsuitkering/Levensloopbijdrage bij de salarisbetaling van december 2016.

 • 5.

  Daar waar de Eindejaarsuitkering niet toereikend is, kan de Levensloopbijdrage worden ingezet.

 • 6.

  Uitbetaling vindt plaats voor zover het bedrag van de Eindejaarsuitkering/Levensloopbijdrage (ook na verrekening van eventuele andere uitruilmogelijkheden) daartoe toereikend is.

Artikel 3

Om van de mogelijkheid tot uitruil gebruik te maken, dient de ambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen met gebruikmaking van het aanvraagsformulier zoals dat als bijlage aan deze regeling is toegevoegd.

 

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 4 Bijlagen

Bij deze regeling behoren de volgende bijlage(n):

 • 1.

  aanvraagformulier eenmalige uitruil onkostenvergoeding aanvullende cafetariaregeling 2016.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met november 2016 en vervalt op 1 januari 2017.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen d.d. 15 december 2016 te Nijmegen,

De voorzitter,

De secretaris.