Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
CiteertitelSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200801-01-2021Onbekend

15-12-2008

Westerkwartier, 24-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

De raad van de gemeente Zuidhorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2008 inzake het

vaststellen van een Subsidieverordening afkoppelen hemelwater;

gelet op artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater;

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;

 • c.

  gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • d.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • e.

  bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van verhard oppervlak afstroomt om aan de oppervlakte in de bodem infiltreren;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn.

Artikel 2. Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak van de riolering in de bestaande woonkernen met een gemengd stelsel.

 • 3.

  Het minimale oppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m2.

 • 4.

  Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt voor het afkoppelen buiten de grenzen van de afkoppelprojecten jaarlijks de hoogte van het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Bij de afkoppelprojecten wordt deze regeling gefinancierd uit en opgenomen in het projectbudget.

 • 3.

  Volledig ingediende aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst beschikt.

 • 4.

  Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verlening van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • 5.

  Wanneer het subsidieplafond in een jaar niet bereikt wordt, blijft het resterende budget beschikbaar voor het daaropvolgende jaar.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het afkoppelen wordt tot 150 m2 gesubsidieerd met een vast bedrag van € 400 per perceel, of naar rato als er een percentage van het perceel wordt afgekoppeld. Boven de 150 m geldt een bedrag per m2 afgekoppeld schoon verhard oppervlak conform de gestaffelde categorieindeling en afhankelijk van het totale afgekoppelde oppervlak.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks de hoogte van de in lid 1 bedoelde bedragen per m2 vast.

  Gestaffelde categorie-indeling afkoppelsubsidie voor bedrijven en particulieren

  Grootte afgekoppeld

  Basisbedrag subsidie

  [oppervlak per aanvrager

   

  (De eerste 150 m2

  €400

  (van 150 tot 1000 m2

  € 2,50 per m^

  boven 1000 m2

  € 2,00 per mA

Hoofdstuk 2 De Subsidieverlening

Artikel 5. Indiening aanvraag

 • 1.

  De aanvraag moet worden aangevraagd door middel van het daarvoor opgestelde standaard aanvraagformulier van de gemeente Zuidhorn.

 • 2.

  Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.

 • 2.

  Het college kan besluiten tot een verdaging van de beschikking van 4 weken.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd:

 • 1.

  Indien niet wordt voldaan aan de minimale oppervlakte-eis van artikel 2 lid 3.

 • 2.

  Indien het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 3.

  Indien er naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 2, sub

 • 4.

  Het college kan de subsidie weigeren:

 • 5.

  Indien naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar of niet wenselijk is.

 • 6.

  Wanneer voorafgaande aan de beschikking reeds met het afkoppelen een begin is gemaakt.

 • 7.

  Indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt.

 • 8.

  Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 3 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.

 • 2.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn.

 • 3.

  De subsidie-ontvanger dient de subsidieverstrekker in kennis te stellen als hij start met de uitvoering. De subsidieverstrekker dient de mogelijkheid te hebben om de werkzaamheden bij open sleuf te controleren. Deze controle geschiedt tijdens kantooruren en dient minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd te worden.

Hoofdstuk 3. De Subsidievaststelling en Betaling

Artikel 9. Subsidievaststelling

Als de werkzaamheden bij open sleuf zijn gecontroleerd en is vast gesteld dat de werkzaamheden conform de aanvraag zijn uitgevoerd dan wordt overgegaan tot uitbetaling.

Artikel 10. Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de controle.

Hoofdstuk 4. Intrekking

Artikel 11. Intrekking

 • 1.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken indien met de werkzaamheden waarvoor de subsidie verleend is, geen begin is gemaakt uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie, dan wel de werkzaamheden niet zijn afgerond binnen 2 jaar na de subsidieverlening.

 • 2.

  Het college kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijnen.

Hoofdstuk 5. Hardheidsclausule en slotbepaling

Artikel 12. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college besluiten om van de bepalingen in deze verordening af te wijken.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater".