Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Financiële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016
CiteertitelFinanciële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciële verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-202001-10-202016-12-2020nvt

01-10-2020

bgr-2020-1055

AB 20201001.7
06-05-201703-03-201718-10-2020nvt

02-03-2017

BGR 2017-262

AB 02032017.4a

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016

Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

 

Overwegende dat het wenselijk is de Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016 te wijzigen;

 

Gelet op artikel 14 lid 4 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN;

 

besluit:

 

De Financiële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016 te wijzigen zodat deze komt te luiden als volgt

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Administratie:

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de omgevingsdienst en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

b. Afdeling:

Iedere organisatorische eenheid binnen Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna genoemd: 'de omgevingsdienst') met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de directeur.

c. Inkomsten:

Het totaal van de baten voor toevoegingen en onttrekkingen van reserves.

Artikel 2 Programma-indeling

1. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de programma-indeling vast.

2. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur de taakvelden per programma vast.

 

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

1. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van de overhead de baten en lasten per taakveld weergegeven.

2. Bij de uiteenzetting van de financiële posit ie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven.

3. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.

 

Artikel 4 Autorisatie begroting, begrotingswijzigingen en investeringskredieten

1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma en het overzicht "overhead".

2. Indien het dagelijks bestuur voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden wordt dit door het dagelijks bestuur in de eerstvolgende bestuursrapportage aan het algemeen bestuur gemeld. Het dagelijks bestuur voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet.

3. Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten over een formatiewijziging op basis van een voorstel met financiële onderbouwing. Bij spoed zal dat schriftelijk middels een parafenbesluit plaatshebben.

4. De directeur is bevoegd te besluiten tot een tijdelijke formatiewijziging van maximaal twee jaar, mits er voldoende dekking is.

5. Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten over aanpassingen in de begroting die de begrotingscategorieën overschrijden op voorwaarde dat het totaal aan baten en lasten niet wijzigt.

6. De directie is bevoegd te besluiten over wijzigingen binnen begrotingscategorieën.

 

Artikel 5 Tussentijdse rapportage

1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de omgevingsdienst over de eerste 3 resp. 7 maanden van het begrotingsjaar.

2. In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.

 

Artikel 6 Waardering en afschrijving vaste activa

1. Het algemeen bestuur stelt de regels vast voor de waardering en afschrijving op vaste activa.

2. Het dagelijks bestuur doet voorstellen aan het algemeen bestuur met betrekking tot de wijze waarop vaste activa worden gewaardeerd en afgeschreven.

3. De voorstellen bevatten in elk geval regels voor de waarderingsgrondslag, de methode van afschrijven en een overzicht van de afschrijvingstermijnen.

 

Artikel 7 Kostprijsberekening

1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen en diensten die worden geleverd aan derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.

2. Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa.

3. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het taakveld "overhead" apart geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de kostprijs van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.

4. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs goederen en diensten die worden geleverd aan derden, voor zover dat niet activiteiten als bedoeld in het tweede en derde lid betreffen, wordt uitgegaan van een aandeel in de totale overheadkosten ter grootte van de geraamde directe kosten van de economische categorieën 1.1 Salarissen en sociale lasten en 3.5.1 Ingeleend personeel die worden besteed aan de desbetreffende goederen, werken, diensten en heffingen, gedeeld door de totale geraamde directe kosten van de economische categorieën 1.1 Salarissen en sociale lasten en 3.5.1 Ingeleend personeel.

5. In afwijking van het eerste lid worden bij vennootschapsbelastingplichtige activiteiten alleen de rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de kostprijs toegerekend.

 

Artikel 8. Prijzen economische activiteiten

Voor de levering van goederen, diensten of werken door de omgevingsdienst aan overheidsbedrijven en derden waarbij de omgevingsdienst in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Vaststelling prijzen

1. Het algemeen bestuur stelt de kaders vast voor de prijzen van de door de omgevingsdienst geleverde diensten.

2. De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter kennisneming aan het algemeen bestuur aangeboden.

3. Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten van niet-wettelijke taken . Een winst op deze "commerciële" activiteiten wordt terugbetaald aan de opdrachtgevers zodat deze de nacalculatorische kostprijs in rekening hebben gekregen.

 

Artikel 10 Financieringsfunctie

1. Het dagelijks bestuur zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

a. Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uit zetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren.

b. Het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's , koersrisico's en kredietrisico's.

c. Het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uit zettingen .

d. Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

2. Het dagelijks bestuur neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het Treasurystatuut.

 

Artikel 11 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking , dat zij dienstbaar is voor:

a. Het sturen en het beheersen van activiteiten en processen van de omgevingsdienst als geheel en van de teams.

b. Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden, en contracten.

c. Het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties.

 

Artikel 12 Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor:

a. Een eenduidige indeling van de dienstorganisatie en een eenduidige toewijzing van de taken van de omgevingsdienst aan de afdelingen.

b. Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids - en beheersorganen is gewaarborgd.

c. De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten.

d. De kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten en de programma's opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

 

Artikel 13 Interne controle

Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen . Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

 

 

Artikel 14 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het dagelijks bestuur kan regels vaststellen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen van de omgevingsdienst.

 

Artikel 15 Inkoop en aanbesteding

Het dagelijks bestuur kan regels vaststellen voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten .

 

Artikel 16 Intrekken oude verordening

De Financiële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 wordt ingetrokken.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze gewijzigde verordening treedt in werking de dag volgend op de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen d.d. 1 oktober 2020

De voorzitter, De secretaris,