Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Verordening op de fractieondersteuning voor de gemeente Vaals 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning voor de gemeente Vaals 2012
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning voor de gemeente Vaals 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2012nieuwe regeling

26-03-2013

Vaalser weekblad, 06-04-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning voor de gemeente Vaals 2012

 

De Raad der gemeente Vaals

besluitvast te stellen de Verordening op de fractieondersteuning voor de gemeente Vaals 2012

Artikel 1

1.De fracties, zoals bedoeld in artikel 3 van het reglement van orde, kunnen

een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de

fractie, tot een in artikel 1 lid 2 genoemd totaalbedrag per jaar, declareren.

2.Het budget voor fractieondersteuning bestaat uit een bedrag van € 200,– voor elke fractie

2. en een bedrag van € 100,– per raadszetel.

Artikel 2

1.De bijdrage voor fractieondersteuning wordt beheerd door de gemeente.

2 Fracties dienen bij de griffier een aanvraag in voor een uitgave uit de bijdrage voor fractieondersteuning.

 • 3.

  De griffier beoordeelt per aanvraag of het past binnen de regeling zoals in deze verordening verwoord en legt dit schriftelijk vast.

 • 4.

  Uitbetaling vindt plaats na overlegging van een rekening.

Artikel 3
 • 1.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met de wet;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden

instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties

(diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een

gespecificeerde, reële declaratie;

d.uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden

ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen; zijnde representatie, vakliteratuur, contributies/lidmaatschappen, telefoonkosten, bureaukosten/porti, zakelijke giften, ontvangsten thuis, excursies

e.verkiezingsactiviteiten, zijnde activiteiten die door hun aard uitsluitend in campagnetijd ontplooid worden door politieke partijen.

Artikel 4

In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt de bijdrage per fractie vastgesteld voor de maanden tot de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. Vanaf de maand waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden worden de bijdragen voor fractieondersteuning vastgesteld voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 5

Bij splitsing van een fractie hevelt de gemeente in opdracht van de griffier vanuit het budget voor fractieondersteuning bij de oorspronkelijke fractie een deel over naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, en reserveert dat deel vervolgens voor de nieuwe fractie.

Artikel 6
 • 1.

  De griffier maakt een jaarverslag van de regeling op, uiterlijk 2 maanden na afloop van het kalenderjaar.

 • 2.

  Op 31 december resterend budget vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeenterekening.

 • 3.

  Het seniorenconvent stelt het jaarverslag vast.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn

van 6 weken na de datum van uitgifte van het Vaalser Weekblad waarin zij is

gepubliceerd.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de fractieondersteuning voor de gemeente Vaals 2012"

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2012

 

De griffier De voorzitter