Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpverordening afvalstoffenheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Milieubeheer, art. 15.33
 2. Afvalstoffenverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2025nieuwe regeling

31-10-2013

Het Urkerland

Archief ID

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014

 

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ‘Gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet Milieubeheer.

 • 2.

  Gemac Groot: de afvalstoffenheffing voor huishoudens groter dan 3 personen, dan wel voor huishoudens kleiner dan 4 personen indien gebruik wordt gemaakt van een 240 liter restafvalcontainer al dan niet in samenhang met een 140 liter gft-container.

 • 3.

  Gemac Klein: de afvalstoffenheffing voor huishoudens kleiner dan 4 personen indien gebruik gemaakt wordt van een ondergrondse verzamelcontainer of een 140 liter restafvalcontainer al dan niet in samenhang met een 80 liter gft-afvalcontainer.

 • 4.

  Extra container: een van gemeentewege aan belastingplichtige op aanvraag verstrekte extra 240 liter restafvalcontainer of 140 liter gft-afvalcontainer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  Gemac Groot € 289,00

  Gemac Klein € 211,00

  Extra 240 liter restafvalcontainer € 146,00

  Extra 140 liter gft-afvalcontainer € 42,00

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is beslissend de gebruikssituatie op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Voor de vaststelling van de gebruikssituatie is beslissend hetgeen ter zake in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is geregistreerd, tenzij blijkt dat de gebruikssituatie anders is.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien een belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in artikel 4 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien men in de loop van het jaar een extra container in gebruik neemt, is de belasting als bedoeld in artikel 4 voor deze extra container verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de maatstaf van heffing in de loop van het belastingjaar wijzigt, bestaat geen aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt omdat niet meer wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6.

  Het tweede en vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslag moet worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na het opleggen van de aanslag nog maanden in het belastingjaar overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de lid 2 gestelde termijnen.

 • 4.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 9 Vrijstelling

 • 1.

  Indien op grond van deze verordening gebruik gemaakt wordt van de containers behorende bij Gemac Klein kan om medische redenen van gemeentewege Gemac Groot beschikbaar worden gesteld, zulks na overlegging van een medische verklaring van de bevoegde instanties en ter beoordeling van de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar, zonder dat hiervoor het tarief behorende bij Gemac Groot verschuldigd is.

 • 2.

  Geen belasting is verschuldigd voor een extra 140 liter GFT container wanneer men in aanmerking komt voor Gemac Groot en deze extra container om medische redenen van gemeentewege beschikbaar wordt gesteld, zulks na overlegging van een medische verklaring van de bevoegde instanties en ter beoordeling van de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 10 Kwijtschelding

Voor de belasting bedoeld in deze verordening kan kwijtschelding woren verleend tot een maximum van € 289,00 voor huishoudens groter dan 3 personen en € 211,00 voor huishoudens kleiner dan 4 personen.

 

Artikel 11 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing vastgesteld op 25 oktober 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing".

Urk, 31 oktober 2013

De raad van de gemeente Urk,

De griffier, de voorzitter,