Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2015Onbekend

13-10-2015

Waterschapsblad, Jaargang 2015, nummer 8664

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland

 

 

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ambtenaar: ambtenaar als bedoeld in artikel 1.2.1 lid 3 van het SAW.

 • 2.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Buitengewoon opsporingsambtenaar: buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 • 4.

  Delfland: het Hoogheemraadschap van Delfland.

 • 5.

  Legitimatiebewijs: een bewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

 • 6.

  Onbezoldigd ambtenaar: een persoon die door de dijkgraaf van Delfland is aangesteld om ten behoeve van het waterschap werkzaam te zijn, doch voor wie conform het bepaalde in artikel 1.1.2 lid 3 SAW, het SAW niet van toepassing is.

 • 7.

  SAW: Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel.

 • 8.

  Schouw: schouw als bedoeld in de Keur Delfland.

 • 9.

  Schouwmeester: een onbezoldigd ambtenaar aangesteld door de dijkgraaf van Delfland ter uitvoering van de periodieke schouw als bedoeld in de Keur Delfland.

 • 10.

  Toezichthouder: toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Awb.

Artikel 2 toezichthouders

Als toezichthouder kunnen worden aangewezen ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren van Delfland en ambtenaren die niet zijn aangesteld door Delfland

Artikel 3 onbezoldigde ambtenaren

 • 1.

  Tot onbezoldigde ambtenaren kunnen worden aangesteld:

  a. Personen, die de werkzaamheden van schouwmeester gaan uitvoeren;

  b. Personen, die vanuit een samenwerkingsverband/overeenkomst, of in dienst van een onderneming, instelling of instantie door Delfland worden ingehuurd om werkzaamheden als toezichthouder Waterwet of andere wetgeving uit te voeren.

 • 2.

  Op onbezoldigde ambtenaren is geen enkele, al dan niet van de SAW afgeleide, arbeidsvoorwaardelijke regeling geldend voor ambtenaren van toepassing.

 • 3.

  Onbezoldigde ambtenaren kunnen worden aangesteld voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

 • 4.

  Bij aanstelling voor bepaalde tijd wordt de aanstelling van rechtswege beëindigd bij afloop van de in de aanstelling genoemde termijn. Bij aanstelling voor onbepaalde tijd wordt de aanstelling beëindigd door een besluit van de dijkgraaf.

 • 5..

  Onbezoldigde ambtenaren als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel ontvangen, indien van toepassing, een vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig de daartoe geldende regeling.

 • 6.

  Onbezoldigde ambtenaren als bedoeld in lid 1 sub b ontvangen salaris en/of vergoeding voor de werkzaamheden vanwege het bedrijf, de instelling of de instantie met wie zij een arbeidsrechtelijke verhouding hebben.

Artikel 4 aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder zijn aangewezen:

  Ambtenaren die op grond van hun aanstelling onderdeel uitmaken van het team Toezicht en Handhaving van Delfland met uitzondering van de volgende functies:

 • -

  Teamassistent;

 • -

  Beleidsadviseur en –medewerker.

 • 2.

  Als toezichthouder zijn aangewezen:

  • a.

   Ambtenaren die op grond van hun aanstelling onderdeel uitmaken van het team Onderhoud Waterkeringen en Watergangen van Delfland en de volgende functies vervullen:

 • -

  Teamleider a;

 • -

  Coördinator;

 • -

  Technisch medewerker a;

 • -

  Technisch medewerker b;

  b. Ambtenaren die op grond van hun aanstelling onderdeel uitmaken van het team Peilbeheer van Delfland en de volgende functies vervullen:

 • -

  Teamleider a;

 • -

  Coördinator;

 • -

  Operationeel beheerder of;

 • -

  Senior operationeel beheerder.

 • -

  Personen aangesteld als schouwmeester

Artikel 5 Termijn

 • 1.

  De aanwijzing De aanwijzing van personen als bedoeld in artikel 4 geschiedt tot intrekking van de aanwijzing, tot beëindiging van de aanstelling dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de aldaar genoemde functies.

 • 2.

  De aanwijzing van schouwmeester als toezichthouder eindigt in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar.

 • 3.

  Indien de aanwijzing is beëindigd levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij de teamleider van het team Toezicht en Handhaving van Delfland.

Artikel 6 bevoegdheden

Bij toekenning van bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt naar functie conform onderstaande tabel.

Categorie

Toezichthouders

Bevoegdheden

A

Medewerkers als bedoeld in artikel 4 lid 1

Alle bevoegdheden als opgenomen in de artikelen 5:15 t/m 5:19 Awb

 

B

Medewerkers als bedoeld in artikel 4 lid 2

Alleen de bevoegdheden als opgenomen in artikel 5:15 Awb

Artikel 7 categorie A

De toezichthouders in categorie A zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • a.

  Waterwet,

 • b.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • c.

  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • d.

  Scheepvaartverkeerswet en

 • e.

  Keur Delfland

Artikel 8 categorie B

 • 1.

  De toezichthouders in categorie B zijn belast met het houden van toezicht in het kader van en gerelateerd aan de schouw.

 • 2.

  De schouwmeesters kunnen hun bevoegdheden als toezichthouders slechts uitoefenen ten behoeve van een door het college aangekondigde schouw en in de door het college aangekondigde schouwperiode.

 • 3.

  De schouwmeesters voeren bij hun werkzaamheden de door het college vastgestelde schouwinstructies uit.

 • 4.

  De schouwmeesters zijn bij hun aanstelling niet ouder dan zeventig jaar.

Artikel 9 Mandaat, aanstelling, aanwijzing en ondertekening legitimatie

 • 1.

  Met dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het aanstellen en aanwijzen van onbezoldigde ambtenaren niet zijnde schouwmeesters als toezichthouder gemandateerd aan de dijkgraaf van Delfland.

 • 2.

  Met dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot aanwijzen van medewerkers, tevens toezichthouder, in dienst bij andere waterschappen of Rijkswaterstaat als toezichthouder gemandateerd aan de dijkgraaf van Delfland.

 • 3.

  Met dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het afgeven van het legitimatiebewijs van toezichthouders die bezoldigd ambtenaar en in dienst van Delfland zijn gemandateerd aan de secretaris-directeur van Delfland.

 • 4.

  Met dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het afgeven van het legitimatiebewijs van toezichthouders die onbezoldigd ambtenaar of medewerker, tevens toezichthouder bij een ander waterschap of Rijkswaterstaat zijn gemandateerd aan de dijkgraaf van Delfland.

Artikel 10 aanwijzing opsporingsambtenaren

Ambtenaren die door de Minister van Justitie zijn beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar die met de opsporing van de overtreding van bij de Keur Delfland strafbaar gestelde feiten zijn belast.

Artikel 11 intrekking eerdere besluiten

Voorgaande aanwijzingsbesluiten betreffende de aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren worden met dit Aanwijzingsbesluit ingetrokken.

Artikel 12 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland.

Aldus besloten door het college op 13 oktober 2015.

 

Toelichting Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland

 

1. Inleiding

Bij het waterschap bestaat, gelet op zijn wettelijke taakuitoefening, behoefte aan officiële toezichthouders waaraan bevoegdheden zijn toegekend als bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Om titel 5.2 Awb van toepassing te doen zijn is een uitdrukkelijke aanwijzing van toezichthouders door het college vereist. Diverse medewerkers zijn op basis van onderhavig besluit als toezichthouder aangewezen.

In het Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland worden toezichthouders aangewezen door middel van hun functie. Er is daarom sprake van een individuele aanwijzing. Een dergelijke aanwijzing is een beschikking, waardoor bekendmaking van het Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland plaatsvindt op grond van artikel 3:41 Awb door toezending of uitreiking aan de belanghebbenden. De belanghebbenden zijn in dit geval de aangewezen toezichthouders. Bekendmaking vindt plaats door toezending van het besluit aan de aangewezen toezichthouders.

Kennisgeving van het collegebesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad.

 

2. Wat is een toezichthouder

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. De definitie is opgenomen in artikel 5:11 Awb, maar geldt in beginsel ook daarbuiten.

De aanwijzing op grond van dit besluit geeft geen bevoegdheden ten aanzien van het toezicht dat een relatie heeft met de belastingheffing.

 

3. Bevoegdheden toezichthouder

De Awb regelt met name het specifiek toekennen van bevoegdheden aan toezichthouders. Het betreft de in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb opgenomen bevoegdheden tot het:

 

 • *

  betreden van plaatsen;

 • *

  vorderen inlichtingen;

 • *

  inzage in zakelijke gegevens;

 • *

  onderzoek van zaken;

 • *

  nemen van monsters;

 • *

  onderzoek van vervoersmiddelen en hun lading;

 • *

  vorderen stilhouden van bestuurder vervoermiddel

 

In artikel 5:14 Awb is bepaald dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden kunnen worden beperkt. Als regel dienen slechts ambtenaren de bevoegdheden van afdeling 5.2 Awb uit te oefenen. De wetgever heeft in de memorie van toelichting aangegeven dat terughoudendheid moet worden betracht met het aanwijzen van niet-ambtenaren als toezichthouder.

 

Daarnaast mogen op grond van het bepaalde in artikel 31, lid 2, van de Waterschapswet leden van het algemeen bestuur geen betrekking van ambtenaar bekleden of vanwege het waterschapsbestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt zijn. Dit betekent dat leden van het algemeen bestuur en daarom ook die van het dagelijks bestuur, geen schouwmeester of toezichthouder mogen zijn. Gedeputeerde staten zullen geen ontheffing verlenen (artikel 33, lid 2, van de Waterschapswet) omdat het schouwmeesterschap een dienstbetrekking oplevert.

 

De Minister van Justitie heeft ambtenaren die werkzaam zijn bij het team Toezicht en Handhaving beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze ambtenaren zijn met dit Aanwijzingsbesluit door het dagelijks bestuur van Delfland aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en in overeenstemming met het bepaalde in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dan wel het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009.

 

Met deze aanwijzing geeft Delfland invulling aan het gestelde bij of krachtens de Waterschapswet, de Wet economische delicten en de Scheepvaartverkeerswet.

 

4. Verplichtingen toezichthouder

Naast bevoegdheden schrijft de Awb ook een aantal verplichtingen voor ten aanzien van toezichthouders. Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden alleen gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Ook is hij bij de uitoefening van zijn taak verplicht een legitimatiebewijs bij zich te dragen en deze desgevraagd aanstonds te tonen. De Awb stelt tevens verplichtingen ten aanzien van monstername.

 

5. Regelingen Delfland

Aanstelling en aanwijzing

De dijkgraaf van Delfland had al het mandaat om schouwmeesters aan te stellen. Met dit Aanwijzingsbesluit worden schouwmeestres aangewezen als toezichthouder. Op basis van dit Aanwijzingsbesluit heeft de dijkgraaf tevens het mandaat om andere onbezoldigde ambtenaren aan te stellen en aan te wijzen als toezichthouder.

 

Ook wordt met dit besluit voorzien in een mandaat aan de dijkgraaf om medewerkers, tevens toezichthouder, in dienst bij andere waterschappen of Rijkswaterstaat als toezichthouder aan te wijzen.

 

Legitimatiebewijzen

De legitimatiebewijzen zijn opgesteld naar het model dat door de Minister van Justitie is vastgesteld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 5:12, lid 3 van de Awb. Op het legitimatiebewijs staat aangegeven tot welke categorie, als bedoeld in artikel 6 van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders van het Hoogheemraadschap van Delfland, de betreffende toezichthouder behoort. Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan personen aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens het college.

 

De secretaris-directeur van Delfland heeft het mandaat tot aanstelling van ambtenaren. Het ligt dan ook in de rede dat de secretaris-directeur op basis van dit Aanwijzingsbesluit de bevoegdheid heeft het legitimatiebewijs van toezichthouders die niet onbezoldigd ambtenaar zijn af te geven namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De dijkgraaf van Delfland heeft op basis van dit Aanwijzingsbesluit de bevoegdheid het legitimatiebewijs van toezichthouders die onbezoldigd ambtenaar zijn af te geven namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden.