Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Aanwijzingsbesluit artikel 4.13 APV (beschermde planten)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 4.13 APV (beschermde planten)
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 4.13 APV (beschermde planten)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 4.13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2010Nieuwe regeling

12-10-2010

Winterswijkse Weekkrant, 19-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 4.13 APV (beschermde planten)

Burgemeester en wethouders van Winterswijk;

 

gelezen het verzoek van de Vereniging Natuurmonumenten en het politieteam Winterswijk om op grond van artikel 4.13 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening plaatsen aan te wijzen waar het ter bescherming van het natuur- en landschapsschoon verboden is de bij dit besluit aangewezen planten te plukken, van hun plaats te verwijderen en/of bij zich te hebben;

overwegende dat de in dit besluit genoemde planten niet onder de beschermende werking van de Flora- en Faunawet vallen;

dat aanvullend op de Flora- en Faunawet op grond artikel 4.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening in het belang van het natuur- en landschapsschoon te beschermen planten aangewezen kunnen worden met vermelding van de plaatsen waarvoor deze beschermende voorschriften van toepassing zijn;

dat het buitengebied van Winterswijk als waardevol cultuurlandschap is aangemerkt en wordt gekenmerkt door een unieke vegetatie;

dat het daarom gewenst is het verbod in artikel 4.13 lid op het gehele buitengebied van Winterswijk van toepassing te verklaren;

 

gelet op artikel 4.13 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

b e s l u i t e n :

 

1. het gehele buitengebied van Winterswijk aan te wijzen als plaats(en)waar het ter bescherming van het natuur- en landschapsschoon verboden is de onder 2. genoemde planten te plukken, van hun plaats te verwijderen en/of bij zich te hebben;

 

2. de volgende planten als beschermde planten als bedoeld onder 1. aan te wijzen:

 

o Arum maculatum – gevlekte Aronskelk

o Convallaria majalis – Lelietje der Dalen

o Cytisus scoparius - Brem

o Euonymus europaeus - Kardinaalsmuts

o Gagea lutea - Bosgeelster

o Hypericum elodes - Moerashertshooi

o Lamium galeobdolon subsp.galeobdolen - Gele dovenetel

o Listera ovata - Keverorchis

o Lysimachia nemorum - Boswederik

o Mespilus germanica - Mispel

o Myrica gale - Gagel

o Phyteuma nigrum - Zwarte rapunzel

o Pinguicula multiflorum - Veelbloemige salomonszegel

o Polygonum bnistorta - Adderwortel

o Pulmonaria officinalis - Longkruid

o Rhamnus catharticus - Wegedoorn

o Sanicula europaca - Heelkruid

o Sedum telephium subsp. Teleptium - Hemelsleutel

o Taxus baccata - Taxus

o Utricularia minor - Klein blaasjeskruid

o Blechnum spicant - Dubbelloof

o Leucobryum glaucum - Kussentjesmos

o Lichenes - Alle niet op stenen groeiende korstmossen

o Sphagnum - Alle veenmossen

o Fungi - Alle paddenstoelen

 

Winterswijk, 12 oktober 2010

 

Burgemeester en wethouders,

 

J.P.M. Scheinck drs. M.J. van Beem

gemeentesecretaris burgemeester