Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Interne klachtenregeling gemeente Castricum 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne klachtenregeling gemeente Castricum 2017
CiteertitelInterne klachtenregeling gemeente Castricum 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 25 juli 2017 de Klachtenverordening gemeente Castricum 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hfst. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2017Nieuwe regeling

28-03-2017

gmb-2017-128204

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne klachtenregeling gemeente Castricum 2017

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
 • b.

  bestuursorgaan: de raad, het college of de burgemeester.

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders.

 • d.

  gedraging: het handelen of nalaten van een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.

 • e.

  klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan, of een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen.

 • f.

  klachtbehandelaar: degene die op grond van artikel 9 van deze regeling belast is met de behandeling en afdoening van de ingediende klacht.

 • g.

  klachtencoördinator: degene die belast is met taken zoals beschreven in artikel 4 van deze regeling.

 • h.

  klaagschrift: een schriftelijke klacht.

 • i.

  klager: degene die een klacht indient.

 • j.

  klachtencommissie: de bij deze regeling ingestelde adviescommissie die het bestuursorgaan adviseert over de afdoening van klachten.

Artikel 2 Reikwijdte en doel van de regeling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op meldingen. Meldingen worden gekwalificeerd als een signaal van een inwoner dat optreden gewenst is bij storingen en onvolkomenheden in en aan objecten in de openbare ruimte en leefomgeving van inwoners.

 • 3.

  Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor een adequate afhandeling van ontvangen klachten.

Artikel 3 De wijze waarop een klacht kan worden ingediend

 • 1.

  Een ieder kan mondeling, zowel persoonlijk als telefonisch, schriftelijk of digitaal een klacht indienen.

 • 2.

  Een digitale klacht kan via de website van een van de BUCH-gemeenten of per e-mail ingediend worden.

 • 3.

  Het klaagschrift is opgesteld in de Nederlandse taal of is voorzien van een Nederlandse vertaling. Bij het klaagschrift worden zo mogelijk afschriften van relevante stukken overlegd.

Artikel 4 De klachtencoördinator

De klachtencoördinator heeft de volgende taken:

 • a.

  registreren van alle klachten;

 • b.

  toetsen van een klacht op ontvankelijkheid en het doorsturen van de klacht aan de klachtbehandelaar;

 • c.

  adviseren of mediation moet worden ingezet;

 • d.

  bewaken van de tijdige en correcte behandeling en afdoening van klachten;

 • e.

  signaleren van tendensen op basis van afgehandelde klachten en het adviseren van het bestuursorgaan over te treffen maatregelen;

 • f.

  steekproefsgewijs benaderen van personen van wie eerder een klacht is afgehandeld en hierbij informeren naar de mate van tevredenheid over de afdoening van de klacht;

 • g.

  opstellen van een jaarverslag;

 • h.

  optreden als contactpersoon voor de Nationale ombudsman namens het bestuursorgaan en het verrichten van alle daarmee samenhangende werkzaamheden;

 • i.

  adviseren van het bestuursorgaan naar aanleiding van de bevindingen van de Nationale Ombudsman;

 • j.

  verrichten van alle overige werkzaamheden, die voor de klachtbehandeling noodzakelijk zijn.

Artikel 5 Registratie

 • 1.

  Elke ingediende klacht wordt door de klachtencoördinator centraal geregistreerd en indien vatbaar voor behandeling doorgestuurd naar de klachtbehandelaar.

 • 2.

  Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, krijgt de klacht in afschrift toegezonden.

Artikel 6 Vereenvoudigde afhandeling van een klacht

 • 1.

  Een klacht dient zo spoedig mogelijk behandeld te worden door de klachtbehandelaar door mondeling of telefonisch contact te hebben met de klager en te proberen tot een oplossing te komen.

 • 2.

  De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, nadat de klacht is behandeld, schriftelijk een bevestiging van het gesprek en de afspraken die zijn gemaakt.

Artikel 7 Wettelijke procedure

Als de vereenvoudigde afhandeling niet mogelijk is of geen oplossing biedt, zijn de artikelen 8 e.v. van deze regeling van toepassing.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging

 • 1.

  De ontvangst van een klacht wordt schriftelijk bevestigd door de klachtencoördinator onder vermelding van de klachtbehandelaar.

 • 2.

  In de ontvangstbevestiging wordt een toelichting gegeven op de behandeling van de klacht en de te volgen procedure.

Artikel 9 Klachtbehandelaar

 • 1.

  Een klacht wordt behandeld door:

  • a.

   de griffier, indien het een klacht betreft over een medewerker van de griffie;

  • b.

   de burgemeester indien het een klacht betreft over de gemeentesecretaris/algemeen directeur, het college of een lid van het college;

  • c.

   de locoburgemeester, indien het een klacht betreft over de burgemeester;

  • d.

   de voorzitter van de raad, indien het een klacht betreft over de raad of over de griffier;

  • e.

   het presidium onder voorzitterschap van de plaatsvervangend voorzitter, indien het een klacht betreft over de voorzitter van de raad.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wijst het college een klachtbehandelaar aan.

Artikel 10 Onderzoek en horen

 • 1.

  De klachtbehandelaar onderzoekt de klacht en stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid om te worden gehoord en op elkaars standpunt te reageren. Als de klager hierom verzoekt kan het horen apart plaatsvinden.

 • 2.

  Van het horen wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan zowel de klager, als degene over wie geklaagd wordt.

Artikel 11 Bevindingen van het onderzoek

 • 1.

  De klachtbehandelaar verzamelt alle relevante informatie en stelt namens het bestuursorgaan een afdoeningsbrief op. De afdoeningsbrief bevat zijn bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de conclusies die daaraan worden verbonden. De klachtencoördinator krijgt hiervan een afschrift.

 • 2.

  Een klacht wordt binnen zes weken na ontvangst schriftelijk afgedaan. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verdaagd.

 • 3.

  In de afdoeningsbrief wordt de klager op de mogelijkheid gewezen om zijn klacht voor te leggen aan de klachtencommissie als hij niet tevreden is over de uitkomst van de klachtafdoening.

 • 4.

  Indien klager binnen een daartoe geboden termijn schriftelijk aangeeft de klacht te willen voorleggen aan de klachtencommissie, stelt de klachtbehandelaar de klachtencoördinator hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 12 Klachtencommissie

 • 1.

  Er is een commissie die het bestuursorgaan adviseert over de afdoening van klachten.

 • 2.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 3.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden zijn niet tevens ambtenaar van de gemeente Castricum, dan wel lid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Castricum.

 • 5.

  De leden van de commissie kunnen elkaar onderling vervangen.

 • 6.

  De leden van de commissie kunnen optreden als plaatsvervangend voorzitter.

 • 7.

  De secretaris van de commissie en diens plaatsvervanger(s) worden door het college benoemd.

 • 8.

  De voorzitters en de (plaatsvervangende) leden ontvangen per vergadering een door het college vast te stellen vergoeding.

Artikel 13 Afdoening klacht door bestuursorgaan

 • 1.

  Het bestuursorgaan neemt kennis van het advies van de klachtencommissie en betrekt dit advies bij de afdoening van de klacht.

 • 2.

  Indien het bestuursorgaan afwijkt van het advies van de klachtencommissie, geeft het hiervoor de redenen aan in zijn afdoeningsbrief.

 • 3.

  Aan klager wordt meegedeeld dat hij zijn klacht binnen een jaar na de ontvangst van de afdoeningsbrief kan voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Artikel 14 Nationale ombudsman

 • 1.

  Indien de klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtafdoening, dan kan hij zijn klacht binnen een jaar na de ontvangst van de afdoeningsbrief voorleggen aan de Nationale ombudsman.

 • 2.

  De klachtencoördinator is aangewezen als contactpersoon en vervult een coördinerende rol bij de informatie-uitwisseling tussen het bestuursorgaan en de Nationale ombudsman.

 • 3.

  De klachtencoördinator dient door de organisatie en de bestuursorganen direct van alle informatie te worden voorzien die hij voor de vervulling van zijn taak als contactpersoon met de Nationale ombudsman nodig heeft.

Artikel 15 Verslag

 • 1.

  De klachtencoördinator doet jaarlijks verslag aan het college over de ingediende klachten van het voorgaande jaar.

 • 2.

  In het verslag wordt de anonimiteit van de klager en beklaagden gewaarborgd.

 • 3.

  De gemeenteraad ontvangt jaarlijks het verslag ter kennisname.

Artikel 16 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017. Gelijktijdig vervalt de ‘Klachtenverordening gemeente Castricum 2015’.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Interne klachtenregeling gemeente Castricum 2017’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Castricum op 18 mei 2017

griffier

mr. V.H.Hornstra

de voorzitter,

drs. A.Mans

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum op 28 maart 2017

de secretaris,

G.A.Suanet

de burgemeester,

drs. A.Mans

de burgemeester van Castricum op 28 maart 2017

drs. A.Mans