Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Eiland van Dordrecht Stedelijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Eiland van Dordrecht Stedelijk
CiteertitelPeilbesluit Eiland van Dordrecht Stedelijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGebiedsanalyse Dordrecht Stedelijk Peilbesluit Dordrecht Stedelijk VV vaststelling peilbesluit Dordrecht Stedelijk Kaart 1 - Vigerende waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk Kaart 2 - Loudon AGOR waterstaatkundige situatie Kaart 3 - Loudon algemene ecologie en landbouw Kaart 4 - Loudon Bodemkaart en grondgebruik Kaart 5 - Loudon Maaiveldhoogten Kaart 6 - Loudon Drooglegging Kaart 7 - Loudon DKIII AGOR waterstaatkundige situatie Kaart 8 - Loudon DKIII algemene ecologie en landbouw Kaart 9 - Loudon DKIII Bodemkaart en grondgebruik Kaart 10 - Loudon DKIII Maaiveldhoogten Kaart 11 - Loudon DKIII Drooglegging Kaart 12 - Noorderdam AGOR waterstaatkundige situatie Kaart 13 - Noorderdam algemene ecologie en landbouw Kaart 17 - Noorderdam Bodemkaart en grondgebruik Kaart 15 - Noorderdam Maaiveldhoogten Kaart 16 - Noorderdam Drooglegging Kaart 17 - Weeskinderendijk AGOR waterstaatkundige situatie Kaart 18 - Weeskinderendijk algemene ecologie en landbouw Kaart 19 - Weeskinderendijk Bodemkaart en grondgebruik Kaart 20 - Weeskinderendijk Maaiveldhoogten Kaart 21 - Weeskinderendijk Drooglegging Kaart 22 - Stadspolders AGOR waterstaatkundige situatie Kaart 23 - Stadspolders algemene ecologie en landbouw Kaart 24 - Stadspolders Bodemkaart en grondgebruik Kaart 25 - Stadspolders Maaiveldhoogten Kaart 26 - Stadspolders Drooglegging Kaart 27 - Nieuwe waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de vigerende peilbesluiten voor het peilgebied Eiland van Dordrecht Stedelijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 77 Waterschapswet
 2. artikel 5.2 Waterwet
 3. Nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013'
 4. Reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta
 5. artikel 4.2 Waterverordening Zuid-Holland
 6. artikel 4.3 Waterverordening Zuid-Holland
 7. artikel 4.4 Waterverordening Zuid-Holland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2016nieuwe regeling

29-09-2016

Waterschapsblad 2016, 8040

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Eiland van Dordrecht Stedelijk

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 23 augustus 2016;

 

gehoord het advies van de commissie Water van 12-9-2016;

 

overwegende dat:

 • -

  het vastgestelde ontwerp peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten van 22 april tot en met 3 juni 2016, voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijzen op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Dordrecht Stedelijk aan het waterschap kenbaar zijn gemaakt;

   

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

 

BESLUIT:

 

 • -

  de vigerende peilbesluiten Loudon, Weeskinderendijk, Noorderdam en Stadspolders in te trekken;

 • -

  peilbesluit Dordrecht Stedelijk inclusief de daarbij behorende toelichting en waterstaatkundige kaarten vast te stellen met de onderstaande peilen en een beheersmarge van +/- 10 cm.

Ridderkerk, 21 mei 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse Dordrecht Stedelijk

Gebiedsanalyse Dordrecht Stedelijk

Bijlage 2 Peilbesluit Dordrecht Stedelijk

Peilbesluit Dordrecht Stedelijk

Bijlage 3 VV vaststellingsbesluit peilbesluit Dordrecht Stedelijk

 

VV vaststelling peilbesluit Dordrecht Stedelijk

 

Bijlage 4 Kaart 1 - Vigerende waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Kaart 1 - Vigerende waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Bijlage 5 Kaart 2 - Loudon AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 2 - Loudon AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 6 Kaart 3 - Loudon algemene ecologie en landbouw

Kaart 3 - Loudon algemene ecologie en landbouw

Bijlage 7 Kaart 4 - Loudon Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 4 - Loudon Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 8 Kaart 5 - Loudon Maaiveldhoogten

Kaart 5 - Loudon Maaiveldhoogten

Bijlage 9 Kaart 6 - Loudon Drooglegging

Kaart 6 - Loudon Drooglegging

Bijlage 10 Kaart 7 - Loudon DKIII AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 7 - Loudon DKIII AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 11 Kaart 8 - Loudon DKIII algemene ecologie en landbouw

Kaart 8 - Loudon DKIII algemene ecologie en landbouw

Bijlage 12 Kaart 9 - Loudon DKIII Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 9 - Loudon DKIII Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 13 Kaart 10 - Loudon DKIII Maaiveldhoogten

Kaart 10 - Loudon DKIII Maaiveldhoogten

Bijlage 14 Kaart 11 - Loudon DKIII Drooglegging

Kaart 11 - Loudon DKIII Drooglegging

Bijlage 15 Kaart 12 - Noorderdam AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 12 - Noorderdam AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 16 Kaart 13 - Noorderdam algemene ecologie en landbouw

Kaart 13 - Noorderdam algemene ecologie en landbouw

Bijlage 17 Kaart 14 - Noorderdam Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 17 - Noorderdam Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 18 Kaart 15 - Noorderdam Maaiveldhoogten

Kaart 15 - Noorderdam Maaiveldhoogten

Bijlage 19 Kaart 16 - Noorderdam Drooglegging

Kaart 16 - Noorderdam Drooglegging

Bijlage 20 Kaart 17 - Weeskinderendijk AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 17 - Weeskinderendijk AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 21 Kaart 18 - Weeskinderendijk algemene ecologie en landbouw

Kaart 18 - Weeskinderendijk algemene ecologie en landbouw

Bijlage 22 Kaart 19 - Weeskinderendijk Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 19 - Weeskinderendijk Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 23 Kaart 20 - Weeskinderendijk Maaiveldhoogten

Kaart 20 - Weeskinderendijk Maaiveldhoogten

Bijlage 24 Kaart 21 - Weeskinderendijk Drooglegging

Kaart 21 - Weeskinderendijk Drooglegging

Bijlage 25 Kaart 22 - Stadspolders AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 22 - Stadspolders AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 26 Kaart 23 - Stadspolders algemene ecologie en landbouw

Kaart 23 - Stadspolders algemene ecologie en landbouw

Bijlage 27 Kaart 24 - Stadspolders Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 24 - Stadspolders Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 28 Kaart 25 - Stadspolders Maaiveldhoogten

Kaart 25 - Stadspolders Maaiveldhoogten

Bijlage 29 Kaart 26 - Stadspolders Drooglegging

Kaart 26 - Stadspolders Drooglegging

Bijlage 30 Kaart 27 - Nieuwe waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Kaart 27 - Nieuwe waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk