Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied 27A

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied 27A
CiteertitelPeilbesluit peilgebied 27A
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGebiedsanalyse peilgebied 27A onder IJsselmonde Oost Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit peilgebied 27A VV vaststellingsbesluit Peilbesluit 27A onder IJsselmonder Oost Kaart 1 - A0 - Vigerende waterstaatkundige situatie Kaart 2 - A0 - AGOR - waterstaatkundige situatie Kaart 3 - A0 - AGOR - algemene ecologie en landbouw Kaart 4 - A0 - OGOR-algemene ecologie en landbouw Kaart 5 - A0- GGOR-algemene ecologie en landbouw Kaart 6 - A1 - Bodemkaart en grondgebruik Kaart 7 - A1 - Maaiveldhoogten Kaart 8 - A1 - Drooglegging Kaart 9 - A0 - Nieuwe waterstaatkundige situatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is gerectificeerd op 22 juni 2015.

Deze regeling vervangt de vigerende peilbesluiten Kanaal door Voorne en Oud- en Nieuwe Reijerwaard (onderdeel peilgebied 27A).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Waterschapswet
 2. artikel 5.2 Waterwet
 3. Nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Hollandse Delta 2013'
 4. Reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta
 5. artikel 4.2 Waterverordening Zuid-Holland
 6. artikel 4.3 Waterverordening Zuid-Holland
 7. artikel 4.4 Waterverordening Zuid-Holland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2015nieuwe regeling

21-05-2015

Waterschapsblad, 15-06-2015

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit peilgebied 27A

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 14-4-2015;

 

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

 

overwegende dat:

 • -

  op laste van de rechtelijke uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 15 september 2011, voor Peilgebied 27A een nieuw peilbesluit moet worden opgesteld;

 • -

  voor de effectuering van het peilbesluit Peilgebied 27A werkzaamheden zijn voorzien;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf maandag 24 november 2014, voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Kanaal door Voorne, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging 1 zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Peilgebied 27A, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  de ingebrachte zienswijze niet heeft geleidt tot aanpassing van het peilbesluit Peilgebied 27A.

 

gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota "Peilbesluiten bij Waterschap Holandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

 

BESLUIT:

 

 • -

  De vigerende peilbesluiten Kanaal door Voorne en Oud- en Nieuwe Reijerwaard (onderdeel peilgebied 27A) in te trekken.

 • -

  De 'nota van beantwoording zienswijze aangaande het peilbesluit Peilgebied 27A' vast te stellen.

 • -

  De peilbesluiten 'Kanaal door Voorne' en 'Peilgebied 27A' inclusief de daarbij behorende toelichtingen en waterstaatkundige kaarten, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen met de navolgende peilen:

Ridderkerk, 21 mei 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. A.A. van Vliet ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse peilgebied 27A onder IJsselmonde Oost

Gebiedsanalyse peilgebied 27A onder IJsselmonde Oost

Bijlage 2 Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit peilgebied 27A

 

Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit peilgebied 27A

 

Bijlage 3 VV vaststellingsbesluit

 

VV vaststellingsbesluit

 

Bijlage 4 Peilbesluit 27A onder IJsselmonde Oost

Peilbesluit 27A onder IJsselmonder Oost

Bijlage 5 Kaart 1 - A0 - Vigerende waterstaatkundige situatie

Kaart 1 - A0 - Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 6 Kaart 2 - A0 - AGOR - waterstaatkundige situatie

Kaart 2 - A0 - AGOR - waterstaatkundige situatie

Bijlage 7 Kaart 3 - A0 - AGOR - algemene ecologie en landbouw

Kaart 3 - A0 - AGOR - algemene ecologie en landbouw

Bijlage 8 Kaart 4 - A0 - OGOR-algemene ecologie en landbouw

Kaart 4 - A0 - OGOR-algemene ecologie en landbouw

Bijlage 9 Kaart 5 - A0 - GGOR-algemene ecologie en landbouw

Kaart 5 - A0- GGOR-algemene ecologie en landbouw

Bijlage 10 Kaart 6 - A1 - Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 6 - A1 - Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 11 Kaart 7 - A1 -Maaiveldhoogten

Kaart 7 - A1 - Maaiveldhoogten

Bijlage 12 Kaart 8 - A1 - Drooglegging

Kaart 8 - A1 - Drooglegging

Bijlage 13 Kaart 9 - A0 - Nieuwe waterstaatkundige situatie

Kaart 9 - A0 - Nieuwe waterstaatkundige situatie