Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loppersum

Verordening Blijverslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoppersum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening
CiteertitelVerordening Blijverslening gemeente Loppersum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art. 147 Gemeentewet
 2. Art. 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2017Nieuwe regeling

27-03-2017

Gemeenteblad, 2017, 69303

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening

De raad van de gemeente Loppersum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

"VERORDENING BLIJVERSLENING"

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening:een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum.

 • d.

  Maatregelen:maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingbereik

 • 1.

  De gemeente Loppersum heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening:

   • ·

    Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt.

   • ·

    Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

  • b.

   Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt:

   • -

    Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

  • c.

   Doelgroep Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt:

   • ·

    Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

   • ·

    Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

  • d.

   Markt-/woning en prijssegment:

   • ·

    Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Loppersum.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

 • a.

  Maatregelen zoals opgenomen en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  Mensen in staat stellen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 • b.

  Bijdragen aan de toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5 Budget

1.De raad van de gemeente Loppersum stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

2.Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3.Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 10.000.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 10.001 en een maximum van € 20.000.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Loppersum en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na

toewijzing door de gemeente

en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing

door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

-Tot en met € 10.000 bedraagt de

looptijd 10 jaar.

-Vanaf € 10.001 bedraagt de looptijd

20 jaar.

Rente-

percentage

De rente wordt vastgesteld op het

moment van aanvragen bij SVn en is

gebaseerd op een door SVn

vastgestelde rente voor 10 jaar.

De rente is gedurende de gehele

looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het

moment van aanvragen bij SVn en is

gebaseerd op een door SVn vast-

gestelde rente voor 10 jaar bij een

hoofdsom tot en met € 10.000 en een

rente voor 20 jaar bij hogere bedragen.

De rente is gedurende de gehele

looptijd vast.

Betalingvan

renteen

aflossing

-De lening moet op basis van

maandannuïteiten worden

afgelost in maandelijkse

termijnen, steeds te voldoen

per het einde van elke maand.

-De maandelijkse betalingen

worden valutair per de laatste

dag van iedere maand met de

restschuld verrekend.

-Automatische incasso is verplicht.

-De lening moet op basis van maand-

annuïteiten worden afgelost in

maandelijkse termijnen, steeds te

voldoen per het einde van elke

maand.

-De maandelijkse betalingen worden

valutair per de laatste dag van iedere

maand met de restschuld verrekend.

-Bij een aflossingsvrij deel is

uitsluitend rente verschuldigd steeds

te voldoen per het einde van elke maand.

-Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde

boetevrij toegestaan met een

minimum bedrag van € 250.

Vervroegde aflossing is te allen tijde

boetevrij toegestaan met een minimum

bedrag van € 250.

Kosten

Indien van toepassing komen de

kosten van een advies door een

erkend financieel adviseur voor

rekening van de klant. SVn geeft

geen advies.

-Vast bedrag voor afsluitkosten.

Notariskosten zijn voor rekening van

de klant.

Indien van toepassing komen de

kosten van een advies door een

erkend financieel adviseur voor

rekening van de klant. SVn geeft

geen advies.

Akte

Van de lening wordt een

onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt

uitsluitend onderhands

verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

-Indien van toepassing

kunnen eventuele subsidies

ten gunste van het

bouwkrediet geboekt

worden.

-Op het moment van

aanvragen van de lening bij

de gemeente/provincie

mogen de werkzaamheden

nog niet zijn aangevangen.

-Indien van toepassing kunnen

eventuele subsidies ten gunste van

het bouwkrediet geboekt worden.

-Indien van toepassing kan eigen

geld in het bouwkrediet gestort

worden.

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie

mogen de werkzaamheden nog niet

zijn aangevangen.

-De totale financiering van de woning

(de bestaande hypotheek + de

Blijverslening) mag maximaal 80%

van de WOZ-waarde van de woning

bedragen.

Uitbetaling van

delening

De lening wordt via een

bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet

verstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2017.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Loppersum.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Loppersum

gehouden op 27 maart 2017, nr. 8.

De raad voornoemd,

A.Rodenboog, voorzitter.

R.S. Bosma, griffier.